Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate este în vigoare de la 27 mai 2022.

Dispoziţiile ordonanţei se aplică:

  • autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă;
  • oricăror altor instituţii publice care au structuri de specialitate constituite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, cu atribuţii privind prevenirea, verificarea şi constatarea unor nereguli, stabilirea şi urmărirea încasării creanţelor bugetare rezultate din nereguli apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
  • beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora
  • oricăror altor operatori economici cu capital public sau privat care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă în baza contractului/deciziei/ordinului/acordului de implementare/convenţiei de finanţare.

Personalul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, al agenţiilor de implementare a proiectelor/responsabililor de implementare a investiţiilor specifice locale sau structurilor de implementare, personalul autorităţilor responsabile cu auditul extern, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi externalizate prin care participă direct în procesul de elaborare ghiduri/evaluare/selecţie/verificare au obligaţia de a se abţine de la a lua măsuri care pot genera un conflict între interesele proprii şi interesele financiare ale Uniunii Europene.

Persoanele prevăzute sunt considerate a fi în conflict de interese dacă exercitarea imparţială a atribuţiilor/activităţilor acestora este afectată din motivele prevăzute la art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018.

În desfăşurarea activităţilor de elaborare ghiduri/evaluare/selecţie/aprobare/verificare sau autorizare/plată/control, audit, persoanele prevăzute sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018.

Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de elaborare ghiduri/evaluare/selecţie/aprobare, după caz, a proiectelor nu pot fi în acelaşi timp şi solicitanţi/beneficiari şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui solicitant/beneficiar.

Nu au dreptul să fie implicate în mod direct în procesul de elaborare ghiduri, evaluare, selecţie, aprobare sau control, după caz, a cererilor de finanţare, respectiv de verificare/autorizare/plată/control/audit, după caz, a cererilor de transfer/cererilor de transfer de fonduri următoarele persoane:

a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi sau fac parte din consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanţi;

b) sunt soţ/soţie, rudă până la gradul al doilea sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanţi;

c) se află în raporturi de muncă, în cazul persoanelor fizice, sau în alte raporturi contractuale, în cazul persoanelor juridice, cu solicitantul/beneficiarul pe care îl verifică, cu excepţia situaţiei în care solicitantul/beneficiarul este şi autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

În cazul identificării unor activităţi ce pot reprezenta indicii privind corupţia şi frauda, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu rol de verificare şi control, iniţiază, prin structurile proprii specializate, acţiuni de control. Ca urmare a acţiunilor iniţiate, autorităţile prevăzute sesizează de îndată DLAF/OLAF, EPPO/DNA/alte organe de urmărire penală, după caz.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here