A avea propria locuință, a te bucura de intimitatea propriului cămin și a beneficia, totodată, de acces facil la servicii publice este un deziderat natural. Deseori, Consilierii BCC interacţionează cu persoane aflate în căutare de informații privind modalitatea de a intra în posesia unei locuințe sau privind drepturile lor în raport cu imobilul închiriat sau împărțit. Simţindu-se lipsite de un (alt) sprijin instituţional, acestea apelează la serviciile de informare şi consiliere oferite de Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni, în speranţa identificării de informații utile în rezolvarea problemelor locative, așa cum este cazul în situația prezentată în cele ce urmează:

Problema: După ce a aflat din presa locală despre construcția de locuințe ANL, doamna A.M. solicită informații cu privire la situația locuințelor ANL din orașul Brașov. De asemenea, aceasta menționează că doar lucrează în această localitate și nu este stabilită în Brașov, dorind să obțină informații despre condițiile în care ar putea solicita o locuință ANL.

Răspunsul: Evaluând situaţia care i-a fost prezentată, consilierul BCC a informat-o pe doamna A.M. că Primăria a aprobat contribuţia de la bugetul municipalităţii pentru asigurarea cofinanţării unor lucrări la partea de infrastructură în cartierul de locuinţe ANL de pe strada Agricultorilor. Conform proiectului, în locul vechii unităţi militare vor fi ridicate opt imobile cu 203 unităţi locative.

Terenul aferent a aparţinut Ministerului Apărării Naţionale, iar potrivit acordului de trecere în proprietatea Primăriei Braşov, o cotă de 30% dintre locuinţe vor fi rezervate cadrelor militare. Lucrările vor începe anul acesta, proiectul fiind cuprins în planul ANL pe 2012.

Totodată, ulterior verificării legislaţiei actualizate, consilierul i-a adus la cunoștință doamnei A.M. că pot avea acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL, persoane majore, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe şi care pot primi repartiţie în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

Alte condiții pe care trebuie să le îndeplinească titularul cererii:

– Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia- soţ, soţie, copii şi/ sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia- trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/ sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ- teritoriale sau unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

– Titularul trebuie să-şi desfăşoare activitatea profesională în raza administrativ- teritorială a municipiului, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv titular pe post în cazul celor din învăţământ şi similar, excepţie făcând rezidenţii şi stagiarii a căror durată de stagiu este de minim doi ani. Calitatea de angajat în condiţiile de mai sus cu excepţia celor din învăţământ şi sănătate să fie de cel puţin 60 zile la data depunerii dosarului, şi se va face prin adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie după carnetul de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de muncă sau copie după contractul de muncă, titularizarea pe post în cazul celor de învăţâmânt respectiv ordinul de repartiţie pentru rezidenţi sau stagiari, (copiile vor fi certificate pentru autenticitate de către unitatea emitentă a adeverinţei).

– Titularul cererii trebuie să facă dovada domiciliului, respectiv reşedinţei şi calitatea de,,tolerat în spaţiu” sau ,,chiriaş”. În cazul că are calitatea de chiriaş este necesar ca acest statut să fie cel puţin de la ocuparea locului de muncă menţionat în documentele de la art.14 sau cu cel puţin 30 zile înainte de data depunerii dosarului. Calitatea de chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat va fi atestată prin contract de închiriere cu proprietarul/ deţinătorul spaţiului, luat în evidenţă la Administraţia Finanţelor Publice locale, iar adresa de reşedinţă să fie consemnată în cartea de identitate. În cazul contractului de comodat, acesta este considerat ,,tolerare în spaţiu”.

– Dovedirea stării civile şi componenţei familiei se va face prin copie după actele oficiale de stare civilă eliberate de autorităţile statutului în domeniu. Persoanele aflate în întreţinere, altele decât membrii familiei, dacă este cazul, vor fi dovedite prin sentinţă judecătorească privind obligaţia întreţinerii sau prin contract de întreţinere autentificat notarial, cu îndeplinirea prevederilor din Codul Familiei cap. IV ,, obligaţii de întreţinere”.

– Solicitarea de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii construită prin programul ANL, se ia în evidenţă pe bază de cerere tip, completată şi semnată de titularul cererii de locuinţă numai individual şi în nume propriu, care trebuie să se înscrie în condiţiile prevăzute de actele normative. Cererea se depune la compartimentul „Relaţii cu publicul” din cadrul Primăriei, iar centralizarea şi evidenţa cererilor se asigură de către refentul de specialitate „Spaţiu locativ” din cadrul biroului Administrarea domeniului public şi privat.

Acte necesare pentru repartizarea locuințelor ANL

1. Cerere

2. Declarații notariale ale titularului cererii și, după caz, ale soțului/soției si ale celorlalți membri majori ai familiei acestuia cănu dețin sau nu au deținut în proprietate o locuință și nu au dobândit sau înstrăinat locuința după 01.01.1990 în municipiu, că nu au beneficiat de credite pt execuția unei locuințe și să nu fie beneficiarii unei alte locuințe pentru tineri destinată închirierii în localitate sau să nu fie coproprietari ai unei locuințe proprietate personală în localitate.

3. Adeverința de la locul de muncă cu venitul net însoțită de o copie după cartea de muncă completată la zi și avizată de conducerea instituției care ține evidența acesteia, iar în cazul în care instituția angajatoare nu a întocmit carte de muncă pentru persoana solicitantă atunci se va elibera o adeverință de vechime în muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și pentru instituțiile de stat doar de instituția angajatoare, adeverință de vechime în muncă și copia cărții de muncă vor fi avizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă – pentru ambii soți. După caz, pentru membrii familiei se depun: cupon de pensie, cupon șomaj, declarație notarială pe proprie răspundere că nu lucrează și nu realizează venituri.

4. Acte doveditoare din care să rezulte unde locuiește efectiv, respectiv copie după contractul de vânzare-cumpărare, contract de închiriere (sau de comodat) și un act din care să rezulte suprafața locuibilă deținută cu chirie sau suprafața locuibilă a apartamentului unde locuiește; adeverința de la administrator din care să rezulte suprafața camerelor apartamentului, numărul de persoane care locuiesc, precum și gradul de rudenie al acestora ( idem daca apartamentul este închiriat).

5. În cazul în care apartamentul este închiriat, este necesar contractul de închiriere înregistrat la Administrația Financiară. În cazul în care imobilul este casa familială este necesară declarația notarială a petentului din care să rezulte suprafața imobilului pe care îl ocupă împreună cu familia sa. În cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu la părinți sau alte rude va depune actele de stare civila din care să rezulte legătura de rudenie ( certificat de naștere, deces, căsătorie) și alte acte după caz (sentință divorț, înfiere, etc)

– Copie: buletine de identitate (soț+ soție),certificate naștere (soț+ soție)

– Copie certificate de căsătorie (după caz)

– Copie certificate naștere copii minori (după caz)

– Sentință divorț ( după caz)

6. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreținere și copii după actele de identitate ale acestora

7. Certificat medical pt solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreținere, care necesită însoțitor sau o cameră în plus (eliberată de medicul specialist și vizată de directorul instituției de unde a fost eliberată)

8.  Diplome de absolvire studii, copie autentificată, (indiferent de nivelul de pregătire) pentru titularul cererii

9. În cazul în care persoana face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:

* repatriați – adeverinţă repatriere ( eliberată de Ministerul de Externe)

* apatrizi- adeverinţă și Monitorul în care a fost publicat acest fapt

* persoane evacuate din imobilele naționalizate redobândite de proprietar sau chiriași în acestea- sentințe de evacuare definitive și irevocabile și procesul verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau actul prin care chiriașul a fost înștiințat că imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar

* tineri institutionalizați- adeverinţă de la instituția de unde provin, persoane care au început procedura de adopție sau au adoptat copii din casele de ocrotire socială-sentința de adopție sau alte acte doveditoare

În cazul că sunt îndeplinite toate condițiile se stabilesc criterii de ierarhizare prin punctaje pe baza următoarelor criterii:

* Situaţia locativă actuală

* Starea civilă actuală

* Starea de sănătate actuală

* Vechimea cererii solicitantului

* Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

* Situaţii locative sau sociale deosebite

Legislație utilă:

Lege nr. 114/1996 din 11/10/1996, Versiune actualizată la data de 01/10/2011, Legea locuinței

Lege nr. 152/1998 din 15/07/1998, Versiune actualizată la data de 29/12/2011, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Norma metodologică din 07/12/2000, Versiune actualizată la data de 24/09/2008, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 r.

Instituția unde vă adresați: Primăria de domiciliu

44 COMENTARII

  • Buna ziua as dori sa stiu daca se poate beneficia de o locuinta ANL prin inchiriere daca sunt casatorita si momentan nu am servici
   Decat sotul meu lucreaza momentan
   Avem un copil minor care este in intrtinerea noastra
   Venitul sotului este de 1500 ron lunari
   Stam momentan cu socrii care au discapacitate de auz (sunt surdo muti)
   Am dori sa avem o locuinta proprie fie ea si in chirie
   As vrea sa stiu daca am obtine o locuinta cu chirie se poate in viitor ,cumpara ?
   Am dori un spatiu al nostru avand in vedere locul in care locuim acum este restrans la 5 pers care locuim in acest imobil.
   Imobilul este foarte restrans avand in vedere ca vor ajunge si cumnatii mei si fetita lor vom fi si mai restransi din cauza spatiului
   De aceea am dori sa stim exact cum putem face ca sa obtinem un apartament in chirie (cu posibilitatea ca pe viitor sa al cumparam) in Brasov
   Va multumesc anticipat
   O zi buna va doresc

 1. Salutare ma numesc Dan am 22 de ani si cunosc cazul unu prieten apropiat care are parintii divortati traieste intr-un centru de plasament cu alti straini si cu fratele lui . Mama lui locueste intr-n apartament inchiriat dar abia poate plati aceasta chirie ne putand sa-si tina baiatul aproape din cauza ca respectivul proprietar nu accepta copii de nici un fel. Doreste decat sa se mult intr-un apartament dar sa locuiasca impreuna din nou. Acest baoat are rezultate excelente la studii avand doar 16 ani dar nici macar de bursa din partea statului nu mai beneficiaza. Cum as putea sa-i indeplinesc aceasta dorinta ce se poate face va rog ? Trebuie sa existe o cale.

 2. Buna seara, intrebarea mea este daca poti beneficia de locuinta Anl daca ai punct de lucru in localitatea respectiva, dar sediul central al institutiei al carei angajat sunt se afla in resedinta de judet? multumesc!

 3. Angajatorii acum au dreptul sa prelungeasca mult si bine conractele de munca pe perioada determinate… Chiar conteaza acest aspect in selectia dosarelor? de la primarie mi-au spus ca trebuie sa am locul de munca pe raza municipiului..

 4. BUNA ZIUA
  EU SUNT PERSOANA CU HANDICAP SI MA SCUZATI DAR NU STIU UNDE SA MERG SI CE SA FAC SI DORESC O LOCUINTA.VA ROG FRUMOS ZICETI-MI DOAR UNDE SA MERG.EU SUNT DIN CONSTANTA.VA MULTUMESC ANTICIPAT.

 5. daca am fost vproprietar pe casa lu sora mea mai pot beneficia de locuinta sociala.?casa a fost cumparata din banii lu sora mea si dupa ce a venit din tara (a fost plecata an italia),a trebuit sa ii trec casa inapoi pe numele ei.

 6. Buna ziua,

  Ma intereseaza daca pot sa beneficiez de o locuinta ANL in cazul in care am beneficiat de un credit bancar pt casa iar in urma divortului ap s-a vandut si s-a inapoiat banii banicii.Mentionez ca in urma divortului copilul este in intretinerea mea.

  Multumesc frumos.

 7. Am dreptul la o locuinta sociala, daca sunt proaspat casatorit, chiar daca am 41 de ani, pt. ca la starea civila mi s-a spus ‘Statul sprijina familia!’ Nu am nici eu nici sotia terenuri sau imobile.

 8. ce sa fac ca sa obtin o locuinta desi am dosar la primarie nu vor sa imi dea o locuinta pe motiv ca nu am contract de inchiriere ca eu stau in chirie sau viza de resedinta sau contract de casa dar nu am de unde sa le aduc va rog sa imi spuneti

  • Buna ziua as dori sa stiu daca ma ancadrez an programul anl nu detin nici o locuinta si nu am detinut locuinta am un copil cu probleme se ancadreaza an gradul grav (certificat de handicap)eu lucrez ca spalator auto concubina e angajata ca asistent personal la copi

 9. Buna seara am si eu uncaz foarte disperT si de ajutor nu am unde sa stau si as dori daca ma puteti ajuta cu o casa sociala vhirie am o fetita si sunt casatorita va rog din suflet ajutatima de urgenta

 10. Buna ziua ! am 23 de ani ,casatorita !Stau cu parintii sotului care au un contract de chirie .Daca imi voi face dosar pt ANL ,vom putea sta singuri sau este necesar sa vina parintii cu noi cu noi!?am posibilitatea sa nu mai stau cu parintii?

 11. Buna seara,

  Doresc si eu sa depun aceste acte, sunt din Darova, aproape de Lugoj. Sunt casatorita si am un baietel minor,
  din pacate locuim la socrii. Din cauza bugetului mic, nu reusim sa ne luam o locuinta prin prima casa.
  As putea beneficia de locuinta ANL? Nici unul dintre noi nu detinem vreo locuinta.

 12. Buna seara am 30 de ani si sunt casatorit am 2 copii si sunt din Fagaras se poate in vazut meu obtine o locuinta in Brasov ? Va multumesc

 13. Buna ziua!
  M-am mutat in Arad si am inceput munca nu demult, am dreptul sa beneficiez de o locuinta in ANL? Nu sunt casatorit , am terminat o facultate si doresc sa ma stabilesc definitiv in Arad. As putea sa inchiriez un apartament ANL si apoi sa il cumpar?

 14. Am 59 ani si sint pensionara ,persoana cu handicap .Sint din Brasov si vreau sa stiu daca am dreptul la o locuinta prin ANL cu chirie si poate in timp sa o pot cumpara.Sint despartita de multi ani si stau cu una dintre fiicele mele in chirie la particular in brasov si vreau tot in brasov o locuinta.Multumesc

 15. Am 37ani,am doi copii sint singura fiind separata de sotul meu de doi ani,as putea face un dosar ANL daca nu pot avea si declaratie de la notar si de la el?.In prezent locuiesc cu mama,cu sora si cu nspotul meu

 16. Bun gasit.Am 39 ani ,lucrez cu contract pe perioada nedeterminata in sistem bugetar,studii superioare,sunt necasatorita ,cu un copil in scop de voluntariat la mine.Locuiesc intr o locuinta de serv (o camera, dar baie comuna).Nu am avut si nu am nici un fel proprietate .As avea sanse sa primesc o locuinta ANL cu chirie???Ma numesc DIANA si sunt din Brasov.Astept va rog un raspuns aici sau pe e mail.Multumesc.

 17. Buna ziua , am 26 ani , si as dori sa stiu si eu daca sunt o persoana incadrata in grad de handicap accentuat , cu transplant de rinichi si locuiesc cu chirie de curand , pot sa depun dosarul cu acte la Primaria Craiova in 2017 pentru a beneficia de o locuinta pt tineri de la ANL ? Va multumesc pt raspuns ! 0761045522 Ma puteti contacta pe numarul acesta pt raspuns !

 18. Buna ziua ma numesc Moisin Razvan Catalin am 7 copii nu am locuinta sunt singurul salariat si am o intrebare la dvs ;
  Se poate sa mi se dea o locuinta ANL chiar daca am datori la stat de la amenzi?
  Sa construit un bloc ANL in or. Zarnesti jud. Brasov si am depus cererea, sa acceptat am depus si actele cerute dupa criteri, am cel mai mare punctaj medical si social.
  Va rog indrumatima, sfatuitima cat mai repede deoarece saptamana asta se fac repartizarile blocului si mie frica sa nu mi se acorde un ap si sa raman pe strada de unde locuiesc

 19. Casa an care stateam a fost retrocedata actialul proprietar a facut contract de anchiriere cu parinti mei iar pe mine nu a dorit a ma trece an spatiu pot beneficia de o locuinta anl

 20. Buna ziua.. In cazul in care am un copil pe care il cresc singura, locuiesc cu parintii, nu am loc de munca, sunt eleva unei postliceale de asistente medicale, pot beneficia de un loc Anl in Mangalia?

 21. Buna ziua,sunt din Sighetul Marmatiei MM,am doi copiii minorii de 1 an respectiv 4 ani,de curand am fost data afara din casa de catre sotul meu impreuna cu copiii ,momentan suntem in divort,locuiesc la parintii mei dar nu pot locuii o perioada mare de timp aici,sunt in indemnizatia pt cresterea copilului dar la terminarea concediului maternal nu o sa mai am un post de munca ,fiind pana acum angajata la firma sotului meu ,exista posibilitatea ca in aceste conditi sa pot primi un apartament ANL cu chirie si posibilitatea de cumparare in rate pe viitor? Mentionez ca stau la 30 km de Sighet si fetita mea cea mare in varsta de 4 ani face zilnic naveta la gradinita,mi-as dori o locuinta ANL pt copilele mele,nu imi permit o chirie obijnuita fiind foarte scumpe in zona…Multumesc anticipat pt raspuns

 22. Buna ziua,vin cu o întrebare la dumneavoastră dacă mă puteți ajuta va rog frumos
  A fost soțul să depună actele pentru o locuință ANL in Miercurea Ciuc și a fost refuzat dosarul pe motiv că are peste 35 ani .Doar până la 35 ani ai dreptul la o locuință?
  Va mulțumesc anticipat

 23. Buna ziua,
  Sunt maritata cu un copil si nu avem venit decat alocatia de stat a copilului , stam impreuna doar eu cu copilul in chirie , eu si sotul nu suntem impreuna , suntem despartiti, el fiind plecat in strainatate si plateste chiria doar pentru a avea copilul unde sta. Pot beneficia de o locuinta anl in acest caz? Mentionez ca sunt despartita de sot dar el plateste momentan chiria doar pentru copil . Vreau sa ma angajez imediat ce incepe gradinita 2019-2020 pentru a avea unde lasa copilul si a ma descurca singura.
  Multumesc

 24. Buna ziua,
  Va rog daca puteti sa ma ajutati si pe mine cu o informatie.Persoanele cu incadrare in grad de handicap grav, pot sa beneficieze de reducerea chiriei la blocurile ANL?Daca se poate sa imi comunicati si baza legala.
  Va multumesc.

 25. Voi vedea daca si aici e la fel ca mai in toate forumurile:
  La judecata de Partaj fosta si-a adus rude si parinti ca sa minta ca nu am contribiut cu nimic pentru familie si locuinta. Avocata mea platita cu 1250€ inca de la inceputul procesului mi-a cerut sa tac sa nu sun nimic la fel se intampla la biroul ei cand i-i ceream sa-i explic ca nu pricep nimic cum sa ma apar in cazul cand vreau sa spun ce nu e adevarat si minciuni impotriva mea avand si dovezi impotriva minciunilor care dovezi nu au fost aduse la discutii in instanta de catre avocata care i-mi spunea mereu sa tac. Pe deasupra, am constatat lipsa importantelor dovezi din arhiva in timpul procesului. Avocata le-a adus doar la sfarsit cand deja era hotarat cazul de a fi dat afara din apartament. doar un singur martor a fost audiat din partea mea de la adminstratia blocului care a declarat ca nu stie prea multe doar ca eu singur am participat la plata intretinerii de cand am preluat locuinta pana am fost dat afara.
  Domnii Judecatori nu au stiut de toate dovezile mele daca documentele dispareau de la Arhiva in timpul procesului iar avocata nu a depus plangere pentru aceasta. Eu sint orfan de la nastere de aceea nu am avut pe nimeni sa spuna adevarul despre contributia mea care a fost si cu cresterea copiilor asa cu Biberon, leganat, scutece, medic (aici am de spus multe) gradinita (o perioada scurta) si o intreaga contributie suportata numai de mine cu chirie ani de zile pana la data Divortului care dovezi fiscalizate nu au fost luate in considerare sau disparute. Am vrut sa vad la sfarsit dosarul sa vad cate documente au mai ramas de la inceputul procesului (se intelege pentru ce) si s-a blocat accesul motivand ca nimeni nu mai are dreptul sa deschida Dosarul. Exista vre-o posibilitate deoarece vreau sa arat minciunile care au atribuit locuinta doar fostei, locuinta care nu a interesat-o mai mult de 20 de ani eu platind Intretinerea si Reparatiile din Bloc si apartament mereu singur. Mi-au fost luate lucruri si documente personale din apartament de catre fosta si familia ei cu forta.

 26. Buna ziua , Părinți au cumparat o casa în1979 și nu sa putut făcea acte decit pe 2,50 deși vechi proprietari nu au putut face acte pe mai mult pămînt , mama a lucrat la colectiv pe timpul comunismului , și a beneficiat de gradina care avea 15 ari , după revoluție la toți a venit titlu pe 10 ari numai noua ne-a venit pe 3,75 . Cum putem sa beneficiem de cei 10 ari care erea obligat să ni lase la casa , părinți daca stieau că se intimpla așa vă dați seama că nu mai cumpărau casa , da iei s-au bucurat la grădina că poate să o muncească fiind la tara , pe undeva vechii proprietar a umblat pe la primărie și a venit titlu pe 3,75 ari va mulțumesc

 27. Buna ziun am depus cerere de 2 ani am 2 copii minori unul de 1 ani si 8 lui unul de 2 ani si 10 luni .soția este in prenatală iar eu lucrez in constructi avem un venit de aproximativ 6000 mii de lei pe lună cred ca am punctaj maxim stam in chirie am fost de zeci de ori la primăria Avrig din jud sibiu și am primit aceleași răspunsuri de fiecare dată. ( așteptați ca sunt si alte cereri mai vechi ) . Păi fraților ce nu inteleg eu daca sunt cereri mai vechi de ce stau apartamente si garsoniere goale de luni de zile ?? Ca asta nu inteleg sau cumva așteaptă să vină cineva cu plicul ?? Ca asa imi da impresia atâta timp cât sunt locuințe goale de luni de zile și nu le primește nimeni eu ce sa inteleg din asta ??? …. Va multumesc si poate primesc si un raspuns din partea responsabililor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here