Arătam într-un material anterior că la deducerea TVA, pentru a se putea determina data plăţii facturii, normele metodologice ale Codului fiscal tratează în detaliu documentele pe baza cărora se va considera că plata a fost efectuată în funcţie de modalităţile de plată, respectiv plata prin bancă, compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea instrumentelor de plată de tip cambie, cec, bilet la ordin.
Prin H.G. nr. 77/2014 au fost modificate precizările din Normele de aplicare a Codului fiscal în cazul cesiunii de creanţe şi al compensării, reglementări despre care vorbim în cele ce urmează.
Modificările sunt în vigoare din 12 februarie — data publicării hotărârii de guvern în Monitorul Oficial nr. 108/2014.

Cesiunea de creanţe

A) În situaţia în care are loc o cesiune de creanţe, dacă furnizorul sau prestatorul de servicii cesionează creanţele aferente unor facturi emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, se consideră că la data cesiunii creanţelor, indiferent de preţul cesiunii creanţelor, este încasată întreaga contravaloare a facturilor neîncasate până la momentul cesiunii.

În cazul în care cedentul este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni, exigibilitatea taxei intervine la data cesiunii creanţelor. Indiferent de faptul că furnizorii/prestatorii au cesionat creanţele, în cazul beneficiarilor care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi al celor care achiziţionează bunuri/servicii de la persoane care au aplicat sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni, dreptul de deducere a taxei este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor/serviciilor achiziţionate a fost plătită.

B) Dacă persoana care achiziţionează bunuri sau servicii cesionează furnizorului – respectiv prestatorului –, drept plată a acestor achiziţii, orice creanţe, inclusiv cesiunea dreptului de rambursare a TVA prevăzută la art. 30 din Codul de procedură fiscală, data cesiunii este data la care se consideră că beneficiarul a efectuat plata, respectiv că furnizorul a încasat contravaloarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii la nivelul creanţei cesionate.

În cazul în care cesionarul este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni, exigibilitatea taxei aferente livrărilor/prestărilor efectuate în beneficiul cedentului creanţei intervine la data cesiunii creanţei şi corespunzător valorii creanţei cesionate.

În cazul în care beneficiarul livrării/prestării este cedentul creanţei şi este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare sau achiziţionează bunuri/servicii de la o persoană care a aplicat sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni, dreptul de deducere a taxei intervine la data cesiunii creanţei corespunzător valorii creanţei cesionate, iar dreptul de deducere a taxei aferente eventualei diferenţe între contravaloarea achiziţiilor de bunuri/servicii şi contravaloarea creanţei cesionate este amânat până la data la care taxa aferentă diferenţei respective este plătită.

Notă: În caseta foto de mai jos găsiţi cele două exemple ilustrative pentru cele două situaţii, preluate din Normele la Codul fiscal.

exemplenormetohg77

Compensarea datoriilor

În cazul compensării datoriilor aferente unor facturi pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii se consideră că furnizorul – respectiv prestatorul – a încasat, respectiv beneficiarul a plătit contravaloarea bunurilor sau serviciilor, la data la care se sting total sau parţial datoriile. Respectiv:
În cazul compensărilor între persoane juridice, se consideră că obligaţiile se sting la data compensării. Reglementările în materie sunt date prin: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 (cu completarea adusă prin H.G. nr. 981/1999) pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul compensărilor în care cel puţin una dintre părţi nu este persoană juridică, se consideră că obligaţiile se sting la data semnării unui proces-verbal de compensare care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: denumirea părţilor, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală, numărul facturii, data emiterii facturii, valoarea facturii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, valoarea compensată, semnătura părţilor şi data semnării procesului-verbal de compensare.
————————————(P)————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here