Prin Hotărârea nr. 80/2018, Executivul a adus modificări şi completări la acte normative în domeniul forței de muncă. În vigoare de la 13 martie 2018, hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul oficial nr. 224/2018. Detaliem, mai jos unele din reglementările modificate din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002. 

Indemnizaţia de şomaj şi venituri din alte activităţi

Șomerii care realizează venituri din activități autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizație de șomaj dacă dovedesc că acele venituri nu depășesc valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada.

Prin completările aduse la Norme, se consideră că nu realizează venituri inclusiv persoanele care realizează venituri incluse în baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă și care se acordă de către angajator sau plătitorul de venit persoanelor prevăzute la art. 19 din lege, ulterior încetării contractului individual de muncă, contractului de muncă temporară, raportului de serviciu, mandatului pentru care au fost numite sau alese, contractului de management sau contractului de mandat, conform prevederilor legale, cu excepția veniturilor din salarii și asimilate salariilor stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești rămase definitive și executorii.

Câteva condiţii impuse de lege:

• trimiterea la art. 19 din Legea nr. 76/2002 se referă la persoanele care sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, cu excepţia celor care au calitatea de pensionari.

• cu titlu general, indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 din lege, text care are în vedere pe cei care au devenit şomeri în sensul că nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare; în vederea stabilirii dreptului la indemnizaţia de şomaj, aceste persoane trebuie să se regăsească în una din situaţiile prevăzute la literele a)-m) ale alin. (1) din art. 17 al Legii nr. 76/2002 (le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor etc).

• șomerii din situaţiile menţionate anterior beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii; nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare; nu îndeplinesc condițiile de pensionare; sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

• condiţiile sunt diferite pentru cei care sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale sau cei care sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani şi care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; în cazul acestora, condiţiile impuse de lege prevăd că trebuie să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul şi să nu obţină venituri sau veniturile să fie din activități autorizate potrivit legii şi să fie mai mici decât valoarea indicatorului social de referință. Potrivit completărilor la Norme, termenul de 60 de zile se împlinește la ora 24,00 a celei de a 60-a zile, calculată de la data absolvirii, iar dacătermenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24,00.” 

Condiţiile de pensionare

Potrivit reformulărilor din Norme, prin sintagma nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii”, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înțelege:

  • neîndeplinirea condițiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă;
  • situația în care persoana nu beneficiază de pensie de invaliditate;
  • nesolicitarea pensionării anticipate sau anticipate parțial, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. 

Stagiul minim de cotizare

• În vederea certificării stagiului minim de cotizare (de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizaţia de şomaj) și a stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în care s-a realizat stagiul de cotizare și pentru care s-a datorat, la bugetul de stat, contribuția asiguratorie pentru muncă : În anexele la Norme este prevăzut şi modelul adeverinţei.

 Obligația de a elibera această adeverinţă se aplică și plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c), d1), k) și l) din lege, precum și persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. m) din lege.

Trimiterile  la art. 17 alin. (1) se referă la persoane cărora:

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului, în situația persoanelor care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;

d1) le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși, în situația persoanelor care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entități, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare și funcționare desfășoară activități nonprofit, cum ar fi: asociații, fundații, partide politice, organizații patronale, organizații sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu excepția președintelui asociației de proprietari sau a altor persoane care desfășoară activitate în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

k) le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management;

l) le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h), din motive neimputabile lor; se încadrează aici persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru care autoritățile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorități stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislația aplicabilă în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este cea din România;

m) le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. i), din motive neimputabile lor; se încadrează aici persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România și care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

• Adeverința va conține și date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice au fost suspendate, precum și data și motivul încetării acestora.

• Datele referitoare la baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă din adeverință se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pe baza informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

• Certificarea se face şi în cazul informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depuse de persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România și care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, declaraţii care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice.

Ai nevoie de Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Si ce se completeaza la contributia asiguratorie ptr.munca intrucat contributia ptr.somaj nu mai apare ?Cum se completeaza adeverinta in coloana sume privind contributia salariatului la fondul de somaj fiindca aceasta nu mai exista ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here