20 Februarie, 2018

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de la Direcţia Generală Antifraudă – condiţii, acte necesare, bibliografie

ACTUALIZARE (6 noi.): Rezultatele finale ale concursului pot fi consultate AICI.
__________

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea celor 1181 de posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) va avea loc în data de 19 octombrie 2013, potrivit unui anunţ al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

» Lista posturilor scoase la concurs din cadrul DGAF-ului, cu excepţia posturilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Fraudelor, este disponibilă AICI (format PDF)

» Lista posturilor scoase la concurs din cadrul Direcţiei de Combatere a Fraudelor este disponibilă AICI (format PDF)

Concursul constă în trei etape:

• selecţia dosarelor de înscriere;
• proba scrisă (19 oct. 2013);
• interviul.

Dosarele de concurs pot fi depuse până pe 2 octombrie, la sediul Direcţiei Generale a Vămilor (Str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, Bucureşti), după următorul program:

luni-joi: 08:30-17:00;
vineri: 08:30-14:30.

Proba scrisă va consta în rezolvarea unor teste-grilă bazate pe bibliografia de concurs.

» Bibliografia de concurs poate fi consultată AICI (format PDF)

CARE SUNT CONDIŢIILE NECESARE PENTRU A PARTICIPA LA CONCURS?

Condiţiile generale prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999:

- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
- vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- să nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani;
- să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică;

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional superior este de nouă ani (modelul de adeverinţă de vechime este disponibil AICI – format PDF);

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional principal este de cinci ani;

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional asistent este de un an;

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional debutantnu e necesară;

Condiţiile specifice, astfel cum sunt redate AICI şi AICI.

CE TREBUIE SĂ CONŢINĂ DOSARUL DE CONCURS?

• Cererea de înscriere privind participarea la concurs, al cărei model este disponibil AICI (format PDF);

• Copia actului de identitate;

• Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

• Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;

• Copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

• Copia permisului de conducere (cat. B), după caz;

• Cazierul judiciar;

• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult trei luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;

• O declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este disponibil AICI (format PDF);

• CV (modelul comun european), al cărui model este disponibil AICI (format PDF);

• Avizul psihologic cu privire la evaluarea psihologică complexă a candidatului şi avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului. Acestea trebuie să fie eliberate cu cel mult trei luni anterior desfăşurării concursului şi trebuie emise în urma unei sesiuni unitare de examinare (realizată de acelaşi psiholog). Lista furnizorilor autorizaţi de servicii psihologice este disponibilă AICI (format PDF).

Notă: copiile de pe actele menţionate mai sus trebuie să fie legalizate. Sau copii simple, dar însoţite de actele originale.

Consultă AICI Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF-ului.

Sursa: ANAF

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu