21 Ianuarie, 2020

Concediul de odihnă anual (I)

În marginea unor dispoziţii din Codul muncii, vă semnalăm decizii pronunţate de instanţele de judecatăÎn extrasele de mai jos se precizează şi anul pronunţării, pentru a se ţine cont de cadrul legal colateral invocat.

Art. 144. alin. (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților.

● Apărarea pârâtei nu poate fi primită de instanță. În conformitate cu dispozițiile art. 144 alin. (1) din Codul muncii, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. Alin. (2) al aceluiași articol prevede că acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Prin urmare, reclamantul, ca oricare alt salariat, nu putea fi privat de dreptul la concediu de odihnă anual plătit. Pârâta nu se poate prevala de faptul că nu a prevăzut în contractul individual de muncă dreptul la concediu de odihnă al reclamantului, în condițiile în care în conformitate cu dispozițiile art. 11 din Codul muncii, clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.

Drepturi bănești – Tribunalul Gorj, publicată în 28.03.2013, poate fi consultată aici. 

● Pe perioada concediului de odihnă, salariatul beneficiază de toate drepturile prevăzute pentru calitatea sa de salariat iar legiuitorul nu a prevăzut suspendarea contractului pe perioada concediului de odihnă chiar daca efectuarea acestuia este obligatorie conform art. 139 alin. (1) C. muncii.

Decizia nr. 57/CM/2012 – Anulare decizie de concediere. Suspendarea contractului individual de muncă – Curtea de Apel Constanța, publicată în 24.01.2012, poate fi consultată aici. 

● Potrivit disp. art. 139 alin. (1) C. Muncii, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor iar potrivit disp. art. 141 alin. (4) C. Muncii compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Drepturi salariale. Indemnizația de concediu de odihnă – Tribunalul Dolj, publicat în 17.11.2009.

Art. 144. alin. (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

● În motivare s-a arătat că prima de vacanță care se acordă cu ocazia plecării în concediu de odihnă se circumscrie noțiunii de măsură de protecție socială stabilită prin lege, prin normele constituționale în art. 41 alin. (2) și art. 53, precum și în Codul muncii, de astfel OUG nr. 33/2000 în preambul face referire evidentă la acest drept cuvenit personalului contractual care își desfășoară activitatea în instituțiile bugetare, incluzându-l în sfera celorlalte categorii de salariați, alături de funcționarii publici care beneficiază de acest drept, s-au invocat prevederile art. 16 al. 1 din Constituție, s-a arătat că, concediul de odihnă plătit este un drept al salariaților garantat, prin plata concediului de odină înțelegându-se cumulul dintre indemnizația de concediu și prima de vacanță, din interpretarea coroborată a Codului muncii și a Legii nr. 188/1999 rezultă că dreptul la concediul de odihnă are două componente care nu se pot disocia: una nepatrimonială constând în însăși efectuarea concediului prin suspendarea obligației salariatului de a presta munca și cea patrimonială care acoperă drepturile cuvenite salariatului în perioada concediului de odihnă, s-au invocat prevederile art. 139 alin. (2) din Codul muncii și ale art. 41 alin. (2) din Constituție, suspendarea acordării dreptului la prima de concediu reprezentând o suspendare a unui drept constituțional fundamental fără a fi incidentă vreuna din situațiile de excepție prevăzute de art. 53 din Constituție care să permită o astfel de restrângere, s-a mai arătat că dispozițiile art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001 și ale legilor bugetului de stat nr. 743/2001, 531/2002 și 507/2003 și-au încetat aplicabilitatea, de asemenea, s-au invocat și prevederile art. 59 alin. (3) din contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007 – 2010.

Sentința civilă nr. 85/2009 – Acordarea primelor de vacanță 2006-2007 personalului contractual. Discriminare față de funcționarii publici – Tribunalul Mureș, publicat în 27.01.2009.

Art. 145. alin. (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

● În conformitate cu dispozițiile art. 145 alin. (1) din Codul muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 zile lucrătoare. Cum în contractul individual de muncă nu s-a prevăzut o durată pentru concediul de odihnă, instanța constată că reclamantul era îndreptățit la 20 de zile de concediu de odihnă . Reclamantul a lucrat însă 6 luni și 20 de zile, astfel că pentru această perioadă trebuia să beneficieze de 11 zile de concediu de odihnă.

Drepturi bănești – Tribunalul Gorj, publicat în data de 28.03.2013 

● Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că, potrivit art. 79 din Legea nr. 303/2004 magistrații beneficiază de 35 zile de concediu plătit de odihna, aceasta norma fiind derogatorie parțial de la dispozițiile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, În sensul că durata concediului este prevăzut in lege și nu se negociază conform art. 140 alin. (2) din Codul muncii privind plafonul minim de 20 zile.

Obligație de a face – Curte de Apel, Decizia civilă nr. 4488/2009 

● Astfel, art. 2 pct. 3 din Carta socială europeană revizuită obligă statele care au ratificat-o să ia măsuri în a-și respecta obligația asigurării, prin legislația internă a unui concediu anual plătit de minim 4 săptămâni pentru salariați, prevedere care a și fost transpusă în legislația românească, în art. 140 alin. (1) C. muncii. Potrivit acestui text de lege durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

Drepturi bănești – Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia civilă nr. 62/2009, publicat în JRD din 22.01.2009.


Ai nevoie de Codul muncii? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu