Materialul de faţă, care apare în urma unor discuţii pe FORUM referitor la această temă, are drept temei legal Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005, publicată în M. Of. nr.1074/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006. Actul normativ a suferit o serie de modificări şi completări, din care amintim modificarea introdusă expres prin O.U.G. nr.36/2010, precum şi modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea Codului fiscal.

Actul normativ a fost pus în aplicare prin Normele aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.60/32 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. Persoanele juridice sau fizice angajatori pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din O.U.G. nr. 158/2005 au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat.

Trimiterile în text se referă la asiguraţi care:

A. desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente;

B. desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A.

Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.

Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii o reprezintă fondul de salarii brute realizat şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. Prin sintagma „numărul asiguraţilor din lună” se înţelege numărul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra căruia s-a aplicat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

■ Potrivit completărilor la Norme aduse prin Ordinul nr.130/2011, începând cu 24.02.2011, baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară pentru instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. C din O.U.G. nr.158/2005, respectiv cei care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În situaţia altor categorii de persoane (a – asociaţi, comanditari sau acţionari, b – membri ai asociaţiei familiale, c – persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente, d –  persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006), cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal, după cum urmează:

– asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unităţile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevăzute la literele lit. b) şi c) de mai sus

– asupra indemnizaţiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul în curs, pentru asociaţi, comanditari sau acţionari;

– asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială pentru persoanele prevăzute la lit. d) din enumerarea de mai sus.

Baza lunară de calcul a contribuţiei nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară.

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va evidenţia distinct în Declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

Termenele de plată a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt:

a) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul angajatorilor;

b) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul instituţiei care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;

c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul persoanelor asociaţi, comanditari sau acţionari, membri ai asociaţiei familiale, persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente, precum şi în cazul persoanelor care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către angajatorii, asimilaţii acestora şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aceştia datorează după acest termen majorări de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.

Plata sumelor reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate.

■ Normele prevăd procedura pe care trebuie să o aplice casele de asigurări de sănătate, dacă contribuţia calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuţia datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, în situaţia persoanelor asociaţi, comanditari sau acţionari, membri ai asociaţiei familiale, persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente, precum şi în cazul persoanelor care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. Pentru aceştia – şi în cazurile cînd contribuţia calculată este diferită de cea real datorată –, casele de asigurări de sănătate procedează astfel:

a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz. La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale;

b) în cazul în care venitul realizat este mai mic faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia se recalculează, urmând ca diferenţa achitată în plus de asigurat să fie compensată cu obligaţiile de plată viitoare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca indemnizaţia plătită în plus să fie compensată cu diferenţa de contribuţie achitată conform deciziei anticipate sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;

c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia achitată de contribuabil se restituie. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, contribuţia achitată de asigurat se compensează cu indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul în care rămân diferenţe, acestea se recuperează sau se plătesc, după caz.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here