După un material referitor la o critică de neconstituţionalitate, revenim pe tema asigurărilor sociale de sănătate, astfel cum este tratată materia privind actele necesare în O.U.G. nr. 158/2005 şi în Norma de aplicare aprobată prin Ordinul comun nr. 32/60/2006, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ţine evidenţa obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
Evidenţierea plăţilor la acest buget se realizează pe baza Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 29619 alin. (1) din Codul fiscal. Astfel, dacă sunteţi angajator – persoană fizică sau juridică –  sau asimilat angajatorului cu calitatea de plătitor de venituri din activităţi dependente, Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile. Declaraţia se referă la angajaţii dvs. care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical, şi anume:
• persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente;
• persoanele fizice nerezidente care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor.

cfSursa foto: Lege5 Online

O precizare. În ce priveşte modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei, Normele fac trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. Însă, potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 a fost abrogată la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii prevăzut la art. 29619  alin. (6) din Codul fiscal.

Dispoziţia este pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2012, prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2011 privind aprobarea condiţiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi privind răspunderea în gestionarea informaţiilor din declaraţie.

Depunerea certificatelor de concediu medical

Tot în calitate de angajatori, trebuie să depuneţi la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială aveţi sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoţit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18 la Norme.
ATENŢIE:
• Sunteţi obligaţi să depuneţi aceste documente numai în condiţiile în care solicitaţi restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
• Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate şi în situaţiile în care:
– indemnizaţiile aferente se suportă integral de către angajator, conform art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005, precum şi
– dacă asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizaţii.
În cazul în care, tot în calitate de angajator, aveţi sucursale şi/sau puncte de lucru, depuneţi declaraţia privind obligaţiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau a punctelor de lucru.

Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii

Ne referim, de data aceasta, la persoanele care beneficiază de concedii şi indemnizaţii sociale şi care sunt:
• asociaţi, comanditari sau acţionari;
• membri ai asociaţiei familiale;
• autorizate să desfăşoare activităţi independente.
• persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.
Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, aceste categorii de persoane sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care aceştia sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate.
Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii se întocmeşte în formă scrisă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la Norme, şi se depune personal sau de către persoana împuternicită de titularul declaraţiei.
Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie depunerea comunicării de modificare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective.
Persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie de asigurare pot solicita retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, prin depunerea la casele de asigurări de sănătate a formularului-tip al solicitării de retragere.

Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii

Pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, se poate încheia contract de asigurare, în condiţiile în care persoanele interesate au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. Modelul de contract este cel aprobat prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 345/2006, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 636/2007 al aceleiaşi entităţi.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here