16 August, 2017

Completarea unor acte normative şi măsuri fiscal-bugetare

Aşa cum a fost specificat într-un articol anterior, Ministerul Finanţelor Publice a modificat unele acte normative şi a reglementat unele măsuri fiscale prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 47/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 635/2012.

Ca şi structură principală, actul normativ modifică Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, însă sunt modificări şi la:

1) Codul fiscal – o schimbare a condiţiei de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal;

2) Codul de procedură fiscală – enumerarea mai exactă a creanţelor bugetare când se aplică Codul de procedură fiscală şi când nu se administrează o creanţă bugetară în temeiul acestui act normativ;

3) Legea minelor şi legea petrolului – stabilirea unei proceduri de declarare şi plată a redevenţelor miniere şi redevenţei petroliere;

4) Legea 31/1990 privind societăţile comerciale şi Ordonanţa 64/2001 privind distribuirea profitului la societăţile cu capital majoritar de stat.

Iată câteva prevederi din actul normativ:

În ce termen şi cu ce procedură se adoptă bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale când sunt alegeri legislative în ultimele 3 luni ale anului ? (prevederea este aplicabilă şi în 2012)

Ministerul Finanţelor Publice depune la guvern, în termen de 15 zile de la învestitura noului guvern, proiectul legii bugetului. Guvernul are obligaţia să se pronunţe/modifice proiectul în termen de 20 zile de la învestire. Guvernul transmite Parlamentului, în acelaşi termen, dar fără a depăşi 31 decembrie, proiectul legii bugetului în vederea adoptării.

Câteva prevederi aplicabile autorităţilor locale:

-  până pe data de 6 a lunii următoare, ordonatorii principali de credite raportează la direcţiile finanţelor publice situaţia plăţilor restante;

- ordonatorii de credite ai bugetelor locale au obligaţia să diminueze cu 5% volumul arieratelor, calculat la soldul lunii anterioare;

- ordonatorii de credite ai instituţiilor publice subordonate local, care se finanţează din venituri proprii, au obligaţia diminuării arieratelor cu 3% raportat la soldul lunii anterioare;

-  dacă nu se îndeplinesc obligaţiile declarării şi reducerii arieratelor, trezoreriile nu vor efectua plăţile dispuse de ordonatorii de credite.

Câteva prevederi din legea finanţelor publice:

Arieratele reprezintă plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 zile de la scadenţă.

Plăţile restante sunt sume datorate după scadenţă conform actelor normative sau a contractelor/facturilor de achiziţii.

Ordonatorii de credite au obligaţia ca, la elaborarea bugetelor anuale, să cuprindă suma aferentă plăţilor restante existente în sold la finele anului anterior.

Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale numai după stingerea plăţilor restante din anul anterior şi cu respectarea diminuării arieratelor din anul curent.

Fac excepţie plăţile aferente proiectelor din fonduri nerambursabile.

Alte prevederi

a) Codul de procedură fiscală nu reglementează administrarea creanţelor bugetare ca urmare a unor raporturi juridice contractuale, cu excepţia celor care provin din concesiunea şi arenda terenurilor de către Agenţia Domeniilor Statului şi a redevenţelor miniere sau petroliere;

b) Redevenţele miniere se achită trimestrial până pe data de 25 a lunii următoare. Pentru plata cu întârziere, se datorează dobânzi şi penalităţi aplicabile creanţelor bugetare;

c) La societăţile comerciale cu capital de stat, dividendele se achită în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situaţiilor financiare anuale.

d) La societăţile comerciale (cele private), distribuirea dividendului se face în maximum 6 luni de la aprobarea situaţiilor financiare, iar, în cazul nerespectării termenului, se datorează dobândă legală.

Ordonanţa stabileşte că dobânda legală datorată este calculată conform OG 13/2011 privind dobânda legală.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu