18 Februarie, 2020

Compensarea datoriilor la persoane juridice se va face după norme noi

Prin hotărâre de Guvern, au fost aprobate noile Norme metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie.

H.G. nr. 773/2019, dată pentru aprobarea Normelor, intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial nr. 881 din 1 noiembrie 2019. 

Reţinem două precizări din hotărârea de Guvern:

- Operațiunile de compensare începute înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor realiza conform procedurii prevăzute în H.G. nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările și completările ulterioare, vor fi înregistrate în “Registrul electronic de evidență a operațiunilor de compensare” gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni – Sucursala București și constituie documente justificative de înregistrare în contabilitate a stingerii creanțelor și a datoriilor care au făcut obiectul compensării și se atașează ca atare la nota contabilă.

- Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. 

Cum funcţionează monitorizarea

 - Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni – Sucursala București, denumit în continuare CPPI, prin structura de compensare, gestionează unitar administrarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe, Sistemul informatic de compensare, denumit în continuare SIC, precum și toate informațiile primite de la persoanele juridice, conform O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare.
- Compensarea se realizează prin stingerea datoriilor reciproce, neplătite/neîncasate reflectate în contabilitatea persoanelor juridice participante, până la concurența celei mai mici dintre obligații, pe) – - În vederea realizării operațiunilor de compensare, persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat transmit la adresa web dedicată facturile pentru sumele restante către orice creditor, respectiv de la orice debitor persoană juridică cu sediul în România, mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență.
- Persoanele juridice, altele decât cele menţionate, pot să realizeze operațiuni de compensare cu facturi prin crearea conturilor de utilizator și prin transmiterea la adresa dedicată a facturilor pe care intenționează a le compensa.
- Toate persoanele juridice implicate, indiferent dacă sunt din prima sau a doua categorie de mai sus au obligația de a actualiza situația facturilor, în maximum o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite.
- Toate datele furnizate de persoanele juridice trebuie să fie corecte, în caz contrar atrăgând răspunderea civilă și penală potrivit legii.
- Operațiunile de compensare se realizează de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 prin accesarea adresei web dedicate, publicată pe website-ul CPPI pentru accesarea SIC, precum și pentru transmiterea informațiilor necesare.
- Publicarea adresei web dedicate, pe website-ul CPPI, se face ca urmare a aprobării prin decizie a directorului general al CPPI, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
- Ca urmare a introducerii datelor de către persoanele juridice compensatoare, SIC identifică unul sau mai multe circuite de compensare care se comunică prin intermediul contului de utilizator, prin generarea în format electronic a formularelor de ordin de compensare.
- Ca urmare a introducerii datelor necesare pentru identificarea unui/unor circuit/circuite de compensare, persoanele juridice debitoare și/sau creditoare ale căror date au fost introduse în SIC sunt notificate prin intermediul contului de utilizator asupra introducerii facturii/facturilor într-un circuit de compensare și a necesității operării modificării corespunzătoare în SIC, în termen de o zi în situația în care aceasta a fost plătită.
- Persoanele juridice compensatoare pot opta pentru unul sau mai multe circuite de compensare prin completarea formularului/formularelor de ordin de compensare și aplicarea semnăturii electronice calificate. 

Contravenţii 

Reamintim aici regimul contravenţiilor prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată :

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) neținerea și neactualizarea de către contribuabilul, persoană juridică, a evidenței obligațiilor de plată și a evidenței creanțelor;
b) netransmiterea de către contribuabilul, persoană juridică, prin internet la adresa dedicată în acest scop a situației privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență, cu obligaţia actualizării în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite.;
c) nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidențialitatea informațiilor, datelor și situațiilor.

Contravențiile se sancționează după cum urmează:

1. cele de la lit. a), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
2. cele de la lit. b), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
3. cele de la lit. c), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Constatarea contravențiilor prevăzute la lit. a) și b) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Constatarea contravenției prevăzute la lit. c) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției Române, din oficiu.

Ai nevoie de Hotărârea Guvernului nr. 773/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu