Datorate până la data de 31 decembrie 2010, creanţele reprezentând comisionul au trecut, de la Ministerul muncii, în administrarea ANAF.  Vedeţi mai jos câteva situaţii particulare reglementate de recentul ordin comun al ministrului muncii şi al ministrului finanţelor nr. 830/542, publicat în Monitorul oficial nr. 428/2015.

Un scurt istoric legislativ

Obligaţia în cauză a fost instituită prin Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată în Monitorul oficial nr. 190/2007. Legea prevedea că inspectoratele teritoriale de muncă percep un comision stabilit după cum urmează:

 • 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă;
 • 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le verifică şi certifică legalitatea înregistrărilor efectuate de către aceştia.

Ulterior, legea a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2011, întrucât, potrivit prevederilor din Codul muncii, pe data de 1 ianuarie 2011 s-au abrogat dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, publicat în Buletinul Oficial nr. 37/1976, cu modificările ulterioare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit ca, începând cu data de 1 septembrie 2006, registrul general de evidenţă a salariaţilor să se depună în formă electronică

Potrivit prevederilor din Hotărârea Guvernului amintită, registrul general de evidenţă a salariaţilor se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, iar evidenţa registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, se ţine într-o bază de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, astfel că nu a mai fost necesară menţinerea obligaţiilor angajatorilor referitoare la înregistrarea contractelor individuale de muncă la inspectoratele teritoriale de muncă.

Legea nr. 170/2014, publicată în Monitorul oficial nr. 925/2014, privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă a stabilit că procedurile de administrare a creanţelor bugetare – reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor – vor fi continuate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile inspectoratelor teritoriale de muncă.

În aplicarea acestor reglementări, recentul ordin comun nr. 830/542/2015 aprobă Procedura de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă.

Ce este de reţinut din Procedură?

Procedura precizează că obiectul predării-primirii îl constituie:

a) înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate şi care reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal, sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora;

b) dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul litigiilor care privesc procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor.

Predarea-primirea titlurilor de creanţă/titlurilor executorii/dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, precum şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse a fost prevăzută să se efectueze în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii nr. 170/2014, respectiv calculat cu începere din 21 decembrie 2014.

Documentaţia, întocmită de predător, cuprinde, în mod obligatoriu, titlurile de creanţă/executorii, în original, în care sunt individualizate creanţele nestinse, potrivit legii, împreună cu dovada comunicării acestora şi, după caz, următoarele documente opisate:

 • situaţia soldurilor creanţelor prevăzute la lit. a);
 • situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată;
 • somaţia emisă în temeiul titlului executoriu asupra angajatorului, împreună cu dovada comunicării acesteia, în cazul în care s-a început executarea silită;
 • adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti aflate în conturile bancare ale debitorului, împreună cu dovada comunicării acesteia;
 • adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate de către terţe persoane debitorului, împreună cu dovada comunicării acesteia;
 • procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile ale debitorului, împreună cu actele care atestă dreptul de proprietate asupra acestora;
 • procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile ale debitorului, împreună cu dovada înscrierii la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
 • întreaga documentaţie întocmită în vederea valorificării bunurilor sechestrate, prin una dintre modalităţile prevăzute de Codul de procedură fiscală;
 • orice alte informaţii/documente disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate.

Începând cu data preluării în administrare de către primitor, respectiv 60 de zile de la data publicării legii, acest tip de creanţă se achită în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.27.00 “Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010” deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor.

Predarea-primirea dosarelor pe suport hârtie se realizează la sediul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice/administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii/Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, după caz, pe baza procesului-verbal de predare-primire a dosarelor, pentru angajatorii care au domiciliul în judeţul în care se află predătorul.

Pentru angajatorii care nu au domiciliul în judeţul în care se află predătorul, predarea-primirea dosarelor pe suport hârtie se poate realiza şi prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, urmând ca procesul-verbal de predare- primire a documentelor şi informaţiilor şi anexele aferente să fie retransmise ulterior, tot prin intermediul poştei, după confirmarea acestora de către primitor.

Dispoziţiile tranzitorii ale ordinului comun prevăd că eventualele plăţi efectuate de angajatori (reprezentând creanţele bugetare cu titlu de comision datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori), în contul 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat” deschis pe numele inspectoratelor teritoriale de muncă, după data preluării în administrare de către primitori, se transferă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.27.00 “Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului, deschis la unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal competent care administrează creanţele angajatorului.

Operaţiunile de transfer se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului, până la data de 31 mai 2015. După această dată, eventualele plăţi efectuate eronat de către angajatori se vor returna plătitorilor.

După data preluării în administrare a acestor creanţe de către primitori, inspectoratele teritoriale de muncă nu vor mai efectua nicio operaţiune în evidenţa fiscală a angajatorului şi nu vor mai emite niciun document pe seama acestuia.

Inspectoratele teritoriale de muncă vor notifica angajatorii cu privire la preluarea în administrare de către organul fiscal competent a creanţelor fiscale datorate de aceştia, precum şi cu privire la unitatea Trezoreriei Statului şi conturile în care acestea vor fi achitate.

Inspectoratele teritoriale de muncă vor notifica terţii popriţi (inclusiv instituţiile bancare) cu privire la conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului unde urmează a se vira sumele reţinute după data predării în administrare a acestor creanţe.

Ai nevoie de Legea nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here