Pe 18 decembrie, Comisia a adoptat un regulament care vizează ridicarea plafonului şi precizarea definiţiei ajutoarelor de valoare mică (ajutoare de minimis) care ar putea fi considerate a nu constitui ajutoare de stat.
Comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, a declarat: Acest nou regulament va permite statelor membre să dispună de o marjă de manevră mai mare pentru a acorda ajutoare fără a denatura concurenţa, mai ales în situaţii de urgenţă, iar Comisiei îi va permite să simplifice modul de tratare a ajutoarelor naţionale în sectorul agricol.
Până în prezent, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1535/2007, ajutoarele care nu depăşeau 7.500 de euro pe beneficiar pe o perioadă de trei exerciţii fiscale sau un plafon de 0,75% din valoarea producţiei agricole stabilite pentru fiecare stat membru erau considerate ajutoare care nu denaturează sau nu ameninţă să denatureze concurenţa.
Noul regulament, aplicabil de la 1 ianuarie 2014, aduce suma pe beneficiar la 15.000 de euro pe parcursul a trei exerciţii fiscale, iar plafonul pentru fiecare stat membru se ridică la 1% din valoarea producţiei agricole. În plus, regulamentul conţine o definiţie mai completă a tipurilor de ajutoare care pot intra în domeniul de aplicare al acestuia.

Context

Documentarul care însoţeşte comunicatul de presă al Comisiei arată că politica UE în materie de ajutoare de stat are ca scop asigurarea unei concurenţe libere, alocarea eficientă a resurselor şi unitatea pieţei europene, respectând în acelaşi timp angajamentele internaţionale ale Uniunii. Ajutoarele de stat în sectorul agricol se bazează pe trei principii diferite:
se conformează principiilor generale ale politicii în domeniul concurenţei;
trebuie să fie consecvente cu politicile comune ale UE în domeniul agriculturii şi al dezvoltării rurale;
trebuie să fie compatibile cu angajamentele internaţionale ale Uniunii, în special cu Acordul privind organismele modificate genetic, în agricultură.
Aceste principii au fost transpuse în instrumente juridice a căror aplicare este limitată la sectorul agricol:
orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013;
regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul agricol;
ajutoarele de stat specifice pentru sectorul agricol prevăzute în regulamentul privind formularele de notificare (anexa I, partea III, punctul 12, literele (a) – (t) din Regulamentul CE nr. 794/2004);
regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul agricol.
Aceste instrumente expiră la 31 decembrie 2013 şi sunt în prezent în curs de revizuire, în contextul iniţiativei Comisiei de a moderniza ajutoarele de stat şi în lumina noilor norme care se vor aplica în domeniul agriculturii şi al dezvoltării rurale în conformitate cu cadrul financiar multianual 2014-2020.
În 2013, Comisia Europeană a organizat o consultare publică privind revizuirea normelor în materie de ajutoare de stat, care a permis tuturor părţilor interesate să îşi facă cunoscută poziţia în ceea ce priveşte revizuirile necesare şi să formuleze observaţii cu privire la proiectul noului regulament de exceptare pe categorii în sectorul agricol.

ATENŢIE: Totuşi, noul regulament de exceptare pe categorii în sectorul agricol şi noile orientări nu vor fi încă în vigoare la începutul anului 2014. În noiembrie 2013, Comisia a prelungit până la data de 30 iunie 2014 regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul agricol şi orientările actuale, prin intermediul unei comunicări în care se arată că, pentru a nu aduce atingere rezultatelor revizuirii normelor privind dezvoltarea rurală şi discuţiilor orizontale privind modernizarea ajutoarelor de stat, este oportun să se prelungească perioada de valabilitate a orientărilor până la 30 iunie 2014. În cazul în care orientările se referă la criteriile din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, criteriile respective ar trebui să continue să se aplice pentru evaluarea ajutoarelor de stat în conformitate cu orientările în timpul perioadei prelungite de aplicare a acestora, chiar şi după intrarea în vigoare a unui nou regulament privind dezvoltarea rurală.
Concomitent, au fost operate şi modificări în orientările părivind durata schemelor de ajutoare, potrivit cărora Comisia va autoriza, în viitor, numai scheme de ajutoare de durată limitată. Schemele care vizează ajutoare de stat pentru măsuri care pot beneficia, de asemenea, de o cofinanţare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, ar trebui să fie limitate la durata perioadei de programare 2007-2013. În cazul în care dreptul Uniunii permite acest lucru şi în conformitate cu condiţiile prevăzute de acesta, statele membre pot continua să îşi asume angajamente în materie de dezvoltare rurală pe baza Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 şi a normelor sale de punere în aplicare. Prin urmare, Comisia va aplica prezentele orientări şi în cazul acestor noi angajamente. Alte scheme de ajutoare nu ar trebui să se aplice pentru o perioadă mai mare de şapte ani.
Orientările se aplică până la 30 iunie 2014.

Notă: Legislaţia europeană şi jurisprudenţa europeană pot fi consultate în Lege5 Online, însă acestea sunt disponibile doar pentru abonaţii Lege5.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here