Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a dispus, între altele, înfiinţarea instituţiei comisiei pentru protecţia copilului, ale cărei atribuţii sunt stabilite prin recenta hotărâre de Guvern nr. 502/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 596/25.07.2017.

Organizată la nivel local, comisia este cea care ia decizii şi întreprinde activităţile cerute pentru protejarea drepturilor copilului.

Iată care sunt principalele situaţii în care intervine Comisia, inclusive în relaţia cu familia copilului.

Protecţia specială a copilului

 • Măsura de protecţie specială poate fi stabilită de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească. 
 • Comisia competentă să soluţioneze cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de protecţie specială este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului. 
 • Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc de către Comisie, numai atunci când există acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârstă de 14 ani, exprimate în faţa Comisiei. 
 • Comisia soluţionează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice cererile privind stabilirea unei măsuri de protecţie specială. Termenul curge de la data înregistrării de către Direcţie a cererii. 

Modificarea regimului de protecţie. În cazul în care copilul a intrat într-un program de protecţiei specială, comisia este aceea care stabileşte măsurile practice; de asemenea, menţine măsurile pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu. Dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat, Comisia încetează sau modifică măsură de protecţie specială.
Informarea aparţinătorilor. Părinţii sunt informaţi, de către Comisie, cu privire la consecinţele stabilirii măsurii de protecţie specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copil pe durata aplicării măsurii.

Copilul aflat în plasament

 • Comisia competentă poate hotărî plasamentul copilului în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care funcţionează aceasta, dacă interesul superior al copilului o impune, cu avizul favorabil al Comisiei din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
 • În situaţia încetării sau modificării măsurii plasamentului dispus la o persoană sau familie, la un asistent maternal ori serviciu de tip rezidenţial, care are domiciliul sau, după caz, sediul pe altă rază administrativ-teritorială decât cea în care funcţionează Comisia care a stabilit iniţial plasamentul copilului, competenţa încetării sau modificării măsurii revine Comisiei care are sediul pe raza administrativ-teritorială care a dispus plasamentul. 
 • Hotărârea Comisiei se pune în aplicare de îndată de către persoana sau familia, asistentul maternal, serviciul de tip rezidenţial căruia i-a fost dat în plasament copilul. 
 • Hotărârea se comunică părinţilor, persoanei sau familiei, asistentului maternal ori serviciului de tip rezidenţial căruia i-a fost dat în plasament copilul, precum şi copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţiei sau, după caz, organismului privat acreditat în subordinea căruia funcţionează serviciul de tip rezidenţial, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază părinţii, precum şi organelor financiare competente, dacă s-a stabilit plata unei contribuţii în sarcina părinţilor. 
 • Contribuţia familiei la întreţinerea copiluluiaflat în plasament. Comisia hotărăşte, dacă este cazul, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Direcţia sau organismul privat acreditat care are în plasament copilul are obligaţia de a transmite Direcţiei care a propus măsura de protecţie specială aprobată de Comisie rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării copilului, prevăzute la art. 73 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Asistenţa maternală

 • Comisia eliberează sau, după caz, reînnoieşte, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal. 
 • În situaţia încetării sau modificării măsurii plasamentului dispus la un asistent maternal, care are domiciliul pe altă rază administrativ-teritorială decât cea în care funcţionează Comisia care a stabilit iniţial plasamentul copilului, competenţa încetării sau modificării măsurii revine Comisiei care are sediul pe rază administrativ-teritorială care a dispus plasamentul. 

Hotărârea Comisiei se pune în aplicare de îndată de către asistentul maternal căruia i-a fost dat în plasament copilul.

Copii cu dizabilităţi

 • Comisia stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap. Tot în acest cadru se aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi în situaţia stabilirii unui alt grad de handicap faţă de propunerea serviciului de evaluare complexă. 
 • Comisia competentă să soluţioneze cererile privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa copilului. În situaţia în care cererea este soluţionată de Comisia de la reşedinţa copilului, aceasta are obligaţia de a anunţa de îndată Comisia de la domiciliul copilului. 
 • Comisia soluţionează în termen de cel mult 60 de zile calendaristice cererile privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap. Termenul curge de la data înregistrării de către Direcţie a cererii. 

Cu titlu general, Comisia este obligată să informeze în scris conducerea instituţiilor pe care membrii săi le reprezintă asupra dificultăţilor întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi asupra necesităţii de dezvoltare a serviciilor sociale, educaţionale şi de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluţii.

Ai nevoie de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here