Ministerul Finanţelor Publice informează că, la solicitarea României de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată (TVA), Comisia Europeană a adoptat, pe 4 mai 2011, decizia de autorizare a României de a aplica taxarea inversă pentru următoarele categorii de produse: porumb, grâu, secară, floarea soarelui, orz, rapiţă, sfecla de zahăr, soia şi orzoaică.

Pentru a permite combaterea pierderilor semnificative de TVA în anumite domenii cu risc crescut de fraudă, România a transmis Comisiei Europene, în data de 16 iunie 2010, o solicitare de autorizare de a aplica taxarea inversă pentru următoarele categorii de produse: porumb, grâu, secară, floarea soarelui, orz, rapiţă, sfecla de zahăr, soia şi orzoaică.

Ulterior acestei decizii a Comisiei, vor urma, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, discuţiile tehnice la nivelul statelor membre iar decizia finală va fi luata de catre Consiliul de autorizare a solicitării de derogare.

Sursa citată menţionează, astfel, că măsura va putea fi aplicată numai după comunicarea deciziei finale a Consiliului de autorizare a solicitării de derogare.

Conform prevederilor art II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, taxarea inversă se va aplica bunurilor pentru care România a fost autorizată prin decizia Consiliului începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi. Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul său oficial www.mfinante.ro data comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării.

Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale în domeniul TVA, România, prin structurile abilitate, va depune toate eforturile pentru finalizarea acestei proceduri în cel mai scurt termen posibil.

*

Prevederi ale Codului fiscal

La ora actuală, în capitolul intitulat “Măsuri de simplificare “, la art.160 Codul fiscal prevede că, pe cale de excepţie de la regulile instituite prin art.150 (1), în cazul operaţiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile pe care le prezentăm mai jos.

Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153.

Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;

livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.

Potrivit Normelor metodologice la Codul fiscal, în cazul livrărilor de bunuri de mai sus, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.

Pe facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se aplică taxarea inversă furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectată aferentă. Beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia în decontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145-1471.

Potrivit Normelor metodologice, înregistrarea taxei de către cumpărător atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situaţii în care se aplică taxarea inversă

De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii, cât şi beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilităţile părţilor implicate în situaţia în care nu s-a aplicat taxare inversă.

Prevederile articolului 160 se aplică numai pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării, respectiv operaţiunile realizate doar între persoane care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au locul livrării sau locul prestării în România conform art. 132, respectiv art. 133 din Codul fiscal, şi sunt operaţiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here