Continuăm să prezentăm principalele modificări şi completări aduse de recenta Lege nr. 295/2020 la Codul de procedură fiscală, fiind totodată aprobate şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Legea nr. 295/2020, prin care au fost aprobate şi unele măsuri fiscal-bugetare, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1266/21.12.2020.

Garanţii

Scrisoarea de garanţie bancară. Printre emitenţi nu mai apare „o instituție financiară nebancară înscrisă în registrele Băncii Naționale a României pentru emiterea de garanții”.

Măsuri asigurătorii

Poprirea şi sechestrul asigurător. Împotriva deciziei prin care se dispune instituirea măsurilor asigurătorii cel interesat poate formula acțiune în anulare, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, conform cuantumului creanțelor fiscale în privința cărora aceste măsuri asigurătorii au fost instituite, fără a fi necesară parcurgerea procedurii prealabile. Cererea se judecă de urgență și cu precădere. Procedura prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă, iar întâmpinarea nu este obligatorie. Hotărârea prin care se pronunță anularea deciziei este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.

Ridicarea măsurilor asigurătorii. Măsurile asigurătorii se ridică, în tot sau în parte, prin decizie motivată, de către creditorul fiscal, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanției. ATENŢIE: Refuzul nejustificat de a soluționa cererea de ridicare formulată de către cel interesat sau nesoluționarea în termen pot fi atacate la instanța de contencios administrativ competentă, fără a fi necesară parcurgerea procedurii prealabile. Cererea se judecă de urgență și cu precădere. Procedura prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă, iar întâmpinarea nu este obligatorie. Hotărârea prin care se dispune ridicarea măsurilor asigurătorii este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.

Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea

Întreruperea termenuli de prescripţie. Între alte situaţii, termenul de prescripţie se întrerupe la data comunicării procesului-verbal de insolvabilitate – ATENŢIE – sau a procesului-verbal adițional de insolvabilitate.

Prescripţia dreptului de a cere restituirea. Prin completările aduse de legea semnalată, sumele plătite de contribuabil/plătitor fără a fi datorate, pentru care termenul de prescripție (de cinci ani) s-a împlinit, se scad din evidența organului fiscal după expirarea acestui termen, cu excepția cazului în care a operat compensarea .

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită

Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite. Executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis de către organul de executare silită competent potrivit art. 30, precum şi potrivit dispoziţiilor art. 37 și 38.

Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție. Au fost aduse completări, potrivit cărora :

– pe perioada suspendării executării silite potrivit prezentului articol, contribuabilul poate solicita acordarea eșalonării la plată pentru aceste obligații fiscale suspendate la executarea silită. În acest caz, scrisoarea de garanție poate constitui garanție, în scopul acordării eșalonării la plată, cu condiția prelungirii perioadei de valabilitate.

pe cale de excepție, pentru acordarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, organul fiscal emite o decizie prin care stabilește cuantumul accesoriilor.

– măsurile asigurătorii devenite executorii ca urmare a emiterii actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanțe fiscale se ridică în condițiile în care contribuabilul/plătitorul constituie garanție potrivit art. 235 Cod. proc. fiscală.

– Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul în care debitorul constituie garanții sub forma consemnării de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului.” 

Executarea silită a bunurilor mobile

Înlocuirea bunurilor sechestrate. La solicitarea debitorului, organul fiscal poate înlocui sechestrul asupra unui bun:

  • cu sechestrul asupra altui bun și numai dacă bunul oferit în vederea sechestrării este liber de orice sarcini, sub condiția acoperirii limitei de 150% din valoarea creanței rămase de recuperat pentru care s-a instituit sechestru;
  • cu scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție/consemnare de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului, pe o perioadă de maximum 6 luni, la nivelul obligației fiscale rămase de recuperat la data depunerii garanției, pentru care s-a început executarea silită a bunului ce se solicită a fi înlocuit. Organul de executare execută garanția în ultima zi de valabilitate a acesteia.

După înlocuirea bunurilor, sechestrul aplicat asupra bunurilor ce s-au înlocuit se ridică.

Valorificarea bunurilor sechestrate

Valorificarea prin vânzare directă se poate realiza, ca una din situaţii, înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitație, – ATENŢIE LA COMPLETARE – dacă se recuperează integral creanța fiscală sau dacă pentru bunurile sechestrate se oferă cel puțin prețul de evaluare, după caz.

Vânzarea bunurilor la licitaţie. În situația în care nici la a treia licitație nu se vinde bunul, se organizează o nouă licitație. În acest caz bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire a licitației, dar nu mai mic decât 25% din prețul de evaluare al acestuia.

Reluarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate. În cazul bunurilor imobile, cu ocazia reluării procedurii în cadrul termenului de prescripție, dacă organul de executare silită consideră că nu se impune o nouă evaluare, prețul de pornire a licitației nu poate fi mai mic de 50% din prețul de evaluare a bunurilor. Bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire a licitației, dar nu mai mic decât 25% din prețul de evaluare al acestuia, cu excepția situației în care se prezintă un singur ofertant, când vânzarea se realizează la cel puțin prețul de pornire a licitației.”

Conduita organului fiscal în cazul insolvabilității și al deschiderii procedurii insolvenței. Prin completările aduse în materie, în cazul în care ulterior declarării stării de insolvabilitate debitorii înregistrează alte obligații fiscale restante, organul fiscal comunică un proces-verbal adițional la procesul-verbal de insolvabilitate, în care se înscriu creanțele fiscale născute ulterior declarării stării de insolvabilitate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here