Guvernul a adoptat în şedinţa din 14 noiembrie un proiect de ordonanţă de urgenţă care aduce o serie întreagă de modificări şi completări la Codul fiscal.
Pe scurt, actul normativ (publicat în Monitorul Oficial nr. 703/2013) se referă la impozitul pe profit, pe venit şi pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe construcţiile speciale, TVA, accize, impozitele şi taxele locale şi redevenţele miniere, conform unui comunicat de presă al Ministerului Finanţelor (MFP).
Mai jos găsiţi prezentate succint noile prevederi. Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 102/2013, acestea se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014.

IMPOZITUL PE PROFIT

Pentru a favoriza societăţile holding, vor fi scutite câştigurile de capital prin:
scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;
scutirea câştigurilor de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare;
scutirea veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice.
Pentru a beneficia de facilităţi, contribuabilul va trebui să deţină minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare (pe o perioadă continuă de un an). Totodată, aceste condiţii de deţinere se schimbă şi pentru prevederile care fac referire la:
scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română;
scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică stăină situată într-un stat membru;
neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.
Se va schimba anul fiscal pentru contribuabilii care solicită modificarea exerciţiului financiar (art. 27 din Legea nr. 82/1991).
Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea va fi revizuit. Adică se vor raporta sumele care rămân nededuse în anul fiscal întrucât depăşesc limita minimă care se scade din impozitul pe profit, în următorii şapte ani.
Sunt reglementate posibilitatea şi condiţiile de reportare a dreptului de deducere a cheltuielilor cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar, de la persoana juridică cedentă la persoana juridică beneficiară, pentru contribuabilii care intră în fuziuni, divizări.
Veniturile impozitate în străinătate (incluse în profitul impozabil atribuibil sediului permanent din România al unei persoane juridice din alt stat membru al UE sau dintr-un stat din SEE) vor beneficia de avantajul fiscal al creditului fiscal extern acordat unei persoane juridice române.

IMPOZITUL PE VENIT

Potrivit comunicatului de presă al finanţelor, se va asigura deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane fizice şi juridice pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente la care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, la nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la Titlul II – Impozitul pe profit (art. 23 alin. 5 lit. b).
Se vor putea deduce din venitul brut din salarii contribuţiile obligatorii aferente unei luni, chiar dacă acestea sunt plătite în România, într-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau într-un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE).
Se va putea actualiza preţul mediu pentru determinarea venitului impozabil în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice sub formă de arendă primită în natură.
De asemenea, se va simplifca tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal şi se vor face clarificări în privinţa deducerii din veniturile realizate anual (cedarea folosinţei bunurilor) a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate. Se fac clarificări şi în privinţa neimpozitării veniturilor obţinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor.
Alte schimbări:
este stabilit tratamentul fiscal în cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre şi puncte bonus cu scopul stimulării vânzărilor;
sunt introduse prevederi privind termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită în urma verificărilor organelor de inspecţie fiscală;
persoanele fizice rezidente într-un stat UE/SEE care obţin venituri impozabile din România vor beneficia de deduceri fiscale;
sunt introduse unele prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România.

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Se schimbă unele prevederi referitoare la condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor şi la baza de impozitare a acestora. Subiectul este tratat mai pe larg AICI.

IMPOZITUL PE CONSTRUCŢIILE SPECIALE

Se introduce impozitul pe construcţiile speciale. Acesta va viza persoanele juridice. Subiectul este tratat mai pe larg AICI.

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Prevederile art. 253 alin. 5^1 se vor aplica tuturor persoanelor juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară, nu doar instituţiilor de credit.

PREVEDERI NOI REFERITOARE LA TVA

Conform sursei citate, referitor la taxa pe valoarea adăugată se vor face următoarele schimbări:
nu se va impune ajustarea TVA-ului în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate. Însă doar dacă pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător;
se elimină condiţia referitoare la achitarea TVA-ului solicitat la rambursare de către persoanele impozabile nestabilite în România;
este exclus din baza de impozitare TVA-ul aferent serviciilor de leasing al costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing.

ACCIZE

Referitor la accize, MFP-ul anunţă că modificările includ:
valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă se vor determina prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent;

creşterea accizei la benzina cu plumb de la 547,00 euro/tonă la 637,91 euro/tonă, respectiv de la 421,19 euro/1000 de litri la 491,19 euro/1.000 de litri;

creşterea accizei la benzina fără plumb de la 467,00 euro/tonă la 557,91 euro/tonă, respectiv de la 359,59 euro/1000 de litri la 429,59 euro/1.000 de litri;

creşterea accizei la motorină de la 391,00 euro/tonă la 473,85 euro/tonă, respectiv de la 330,39 euro/1000 de litri la 400,39 euro/1.000 de litri;

creşterea accizei la kerosen (utilizat drept combustibil pentru motor) de la 469,89 euro/tonă la 557,39 euro/tonă, respectiv de la 375,91 euro/1000 de litri la 445,91 euro/1.000 de litri;

interzicerea vânzării de ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat;

măsuri referitoare la reducerea valorii garanţiilor maxime;

interzicerea vânzărilor cu prime pentru produsele accizabile din grupa tutunului prelucrat şi din grupa alcoolului şi băuturilor alcoolice.

REDEVENŢELE MINIERE

Cota redevenţelor pentru exploatarea resurselor minerale aflate sub incidenţa Legii minelor nr. 85/2003 se va majora la 25%. Excepţie vor face cota de redevenţă pentru exploatarea metalelor nobile (majorare de la 4% la 6%) şi cota de redevenţă pentru exploatarea cărbunilor (rămâne cota de 4%).
Sursa: MFP

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here