Prin proiectul de ordonanţă de Guvern, promovat recent de MFP, se prevede modificarea şi completarea Codului Fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Semnalăm, în cele ce urmează, modificările la Codul fiscal cu privire la impozitul pe profit.

● În prezent, cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor, pentru deplasările în România şi în străinătate, reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. Faţă de actualele prevederi din Codul fiscal, se propune eliminarea limitării deductibilităţii fiscale a cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor la 2,5 faţă de nivelul pentru instituţii publice, în vederea susţinerii activităţii desfăşurate de contribuabili, în corelare cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu reglementările privind impozitul pe venit, respectiv contribuţii sociale.

● În ceea ce priveşte modalitatea de calcul, declarare şi plată a impozitul pe profit, aşa cum se arată în Nota de fundamentarea proiectului de act normativ, în prezent există trei sisteme:

– sistemul de calcul, declarare şi plată anuală a impozitului pe profit, cu efectuarea trimestrială de plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, aplicabil de către societăţile bancare, persoanele juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, cu regularizare la 25 aprilie;

– sistemul de calcul, declarare şi plată anuală a impozitului pe profit, fără efectuarea trimestrială de plăţi anticipate, aplicabil de către organizaţiile nonprofit şi de contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură;

– sistemul de calcul, declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, aplicabil de către celelalte categorii de contribuabili, cu regularizare la 25 aprilie. Începând cu anul 2012, sistemul de calcul, declarare şi plată anuală a impozitului pe profit, cu efectuarea trimestrială de plăţi anticipate, era obligatoriu pentru toate categoriile de contribuabili, cu excepţia organizaţiilor nonprofit şi a contribuabililor care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, care vor aplica în continuare sistemul de plată anuală a impozitului pe profit fără efectuarea de plăţi anticipate.

Prin proiectul de ordonanţă se prevede introducerea posibilităţii contribuabililor de a opta între sistemul de plată trimestrială a impozitului pe profit şi sistemul de plată anuală a impozitului pe profit cu efectuarea de plăţi anticipate, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent.

În ceea ce priveşte sistemul de plată trimestrială a impozitului pe profit, contribuabilii vor determina profitul impozabil şi, implicit, impozitul pe profit datorat, luând în calcul veniturile şi cheltuielile, precum şi celelalte elemente de ajustare a bazei impozabile, înregistrate efectiv în fiecare trimestru (sistemul real).

Sistemul de calcul, declarare şi plată a impozitului pe profit de către organizaţiile

nonprofit şi de contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, nu se modifică, aceaste categorii de contribuabili aplicând în continuare sistemul anual de plată a impozitului pe profit, fără efectuarea de plăţi anticipate.

De asemenea, prin proiectul de ordonanţă au fost introduse reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent, în baza căruia se determină plăţile anticipate, pentru contribuabilii care sunt implicaţi în operaţiuni de reorganizare (fuziuni, divizări, etc.) în cazul în care aceştia şi-au exercitat opţiunea pentru sistemul de plată anuală a  impozitului pe profit cu efectuarea de plăţi anticipate.

● Referitor la includerea în profitului impozabil a rezervelor din reevaluare aferente mijloacelor fixe (imobilizări corporale şi terenuri), sunt reglementate, în prezent, situaţiile de impozitare a acesteia, cu referinţă la amortizarea fiscală şi la momentul scăderii din gestiune a acestora, în urma vânzării, casării etc.

Se propune clarificarea unor situaţii în care mijloacele fixe respective sunt transferate altor contribuabili, ca urmare a efectuării unor operaţiuni de:

– contribuţii cu active la capitalul social al unei persoane juridice în schimbul unor titluri de participare la această persoană juridică;

– fuziune sau divizare, efectuate potrivit legii.

Prevederile propuse clarifică faptul că aceste rezerve urmează să fie impozitate de contribuabilul care preia mijloacele fixe reevaluate, cu respectarea regulilor fiscale pe care le-ar fi aplicat contribuabilul cedent, dacă transferul respectiv nu ar fi avut loc. De asemenea, urmează a fi reglementat momentul impunerii acestor rezerve în situaţiile în care aceste mijloace fixe sunt schimbate, din raţiuni economice, în titluri de participare sau stocuri.

● În ceea ce priveşte „schimbul de acţiuni”, definit de prevederile Directivei 434/1990, sfera acestei operaţiuni cuprinde dobândirea majorităţi drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare.

Prin propunerile de modificare a Codului fiscal, se completează definiţia existentă prin extinderea sferei de aplicare şi asupra operaţiunilor de achiziţie de tiluri de participare, ulterioare dobândirii de către societatea achizitoare a poziţiei majoritare în societatea achiziţionată.

● Pentru asocieri fără personalitate juridică, reglementările fiscale în vigoare prevăd atribuirea veniturilor şi cheltuielilor înregistrate ca urmare a desfăşurării activităţii, corespunzător cotei de participare în asociare.

Modificările se referă la asocieri cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat, situaţie în care se propune aplicarea prevederilor fiscale existente pentru asocierile fără personalitate juridică.

Institutia fiduciei este o instituţie nouă, de sine stătătoare, reprezentând o modalitate de organizare a patrimoniului, independentă de cea a administrarii bunurilor altuia, preluată în noul Cod civil din Codul civil francez (vezi, sub acest aspect, nota noastră anterioară referitoare la fiducie, din ştirea privind modificările cu caracter general la Codul fiscal). Prin proiectul de ordonanţă se reglementează regimul fiscal al contractelor de fiducie, încheiate de persoanele juridice române potrivit Codului civil, cu referire la obligaţiile fiscale ale fiduciarului. De asemenea se stabileşte regimul fiscal al masei fiduciare transferate în situaţia în care beneficiarul este diferit de constituitor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here