În acest moment, instituţiile statului lucrează la realizarea unui Cod Economic ce va include Codul Fiscal modificat, prin introducerea prevederilor referitoare la impozitul pe venitul global (IVG), potrivit Mediafax. Ministerul Finanţelor a anunţat că proiectul va fi pus în dezbatere publică după finalizarea analizelor şi a simulărilor necesare, proiectul fiind evaluat de către mai mulţi specialişti, atât din partea MFP, cât şi din partea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, a Camerei Consultanţilor Fiscali, a Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

Draft-ul propunerii legislative a apărut aseară în presă şi cuprinde 29 de pagini printre care şi articole referitoare la impozitul pe venitul global pe gospodărie, din care vom prezenta în continuare cele mai importante aspecte.

Ce reprezintă o gospodărie şi cum se constituie?

Gospodăria. Potrivit definiţiilor incluse prin art. 571, gospodăria este un grup alcătuit din una sau mai multe persoane fizice înrudite sau neînrudite, care au un patrimoniu comun pe care îl administrează împreună din punct de vedere economic și financiar și locuiesc/nu locuiesc efectiv la același număr cadastral.

Patrimoniul. Reprezintă totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor mobile și imobile la care se referă aceste drepturi, care aparțin uneia sau mai multor persoane fizice.

Implementarea gospodăriilor. Gospodăria se constituie prin decizie emisă de organul fiscal competent în baza cererii depuse de către membri săi. Decizia de aprobare/respingere privind implementarea gospodăriei se emite în termen de 60 de zile de la data primirii cererii. Cererea va cuprinde cel puțin numele și prenumele, CNP-ul  fiecăruia dintre membri, semnătura acestora, precum și membrul desemnat ca reprezentant al gospodăriei.

Cum se stabileşte venitul net anual global impozabil pe gospodărie? (Vga)

Venitul anual global (Vga) se determină la nivelul fiecărei gospodării și reprezintă suma veniturilor/câștigurilor nete/brute, după caz, obținute de către fiecare membru al gospodăriei din România, cu excepția veniturilor neimpozabile și a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite prevăzute la art. 60.

La stabilirea venitului anual global impozabil pe gospodărie nu se iau în calcul următoarele venituri

 • veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în condiţiile titlurilor I şi VII din Legea nr. 247/2005;
 • veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea, de către moştenitorii titlurilor de conversie sau acţiunilor dobândite înainte de prima tranzacţionare;
 • veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii acestora;
 • acordarea şi valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept măsuri compensatorii, de către titularii drepturilor de proprietate, foşti proprietari sau moştenitorii acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013;
 • venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 • veniturilor a căror sursă nu a fost identificată.

Determinarea plafonului neimpozabil aferent (Pn) gospodăriei se efectuează pe baza punctajului acordat în funcție de numărul membrilor gospodăriei. Numărul membrilor luat în calcul la stabilirea punctajului aferent gospodăriei este numărul membrilor declarat la data implementării gospodăriei.

Persoană fizică ce a locuit efectiv, în cursul anului, la mai multe numere cadastrale se declară ca membru într-o singură gospodărie.  

Punctajul (P) alocat gospodăriei este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus un punct. 

P = număr de puncte +1

Stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodăriei se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei, 1.000 de lei și 12 luni.

Pn = P x 1.000 lei x 12 luni

În cazul membrilor care au decedat sau care s-au născut în cursul anului pentru care se depune declarația, plafonul neimpozabil aferent gospodăriei se stabilește pentru fiecare dintre aceștia  în parte, ca produs între un punct, numărul lunilor în care persoana a făcut parte din gospodărie, inclusiv luna în care a intervenit decesul sau nașterea, și valoarea de 1.000 lei.

În situația de mai sus, plafonul neimpozabil alocat gospodăriei se stabilește ca sumă între plafonul neimpozabil calculat pentru membri care au făcut parte din gospodărie timp de 12 luni și cel calculat pentru membri menționați anterior.

În cazul membrilor gospodăriei care au realizat venituri scutite din cele prevăzute la art. 60, doar o fracțiune/fracțiuni din anul pentru care se depune declarația, plafonul neimpozabil aferent gospodăriei, numărul de luni luate în calcul la stabilirea plafonului neimpozabil se reduce corespunzător cu numărul lunilor în care au fost realizate aceste venituri. Plafonul neimpozabil se calculează ca produs între numărul de luni  și valoarea de 1.000 lei.

Venitul global ajustat se stabilește ca diferență  între venitul anual global și plafonul neimpozabil.

Vgaj = Vag – Pn

În situația în care venitul anual global ajustat este negativ (Vgaj<0) gospodăriilor unde se află copii minori, se acordă un srijin financiar în sumă  de 1600 lei/an pentru fiecare copil. Copii care urmează cursurile obligatorii ale învățământului preuniversitar beneficiază de această sumă doar cu condiția ca absențele nemotivate să nu depășească 10% din totalul orelor de curs, în cazul în care urmează.

Deduceri

Dacă venitul anual global ajustat este pozitiv, venitul net anual global impozabil (Vnai) se determină prin acordarea din  venitul anual global ajustat pe gospodărie a următoarelor deduceri:

 • contribuția de asigurări sociale și contributia de asigurări sociale de sănătate datorate și plătite de către persoanele fizice;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie;
 • fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 sau cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative;
 • prime de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;
 • asigurările obligatorii pentru casa și masina (RCA);
 • programe educaţionale si recreere pentru copiii aflaţi în întreţinere: grădiniţe particulare, programe tip before/after school, taxe școlare, tabere sau excursii școlare, cursuri: limbi straine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditatii;
 • alimentarea  contului pentru educaţie permanentă;
 • activități educaționale pentru tineri/adulți (ex. taxe școlare, etc);
 • activitati sportive pentru adulti (ex. abonamente sala fitness, gimnastica, dans, alte activitati sportive);
 • achiziţii de cărţi şi produse de papetărie;
 • activităţi culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);
 • servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice;
 • medicamente pentru boli cronice şi grave;
 • întreținere și reparații gospodărie;
 • susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Deducerile (D) se acordă anual, în limita plafonului neimpozabil aferent unei luni. În cazul în care plafonul neimpozabil lunar variază, se alege plafonul neimpozabil lunar care are valoarea cea mai mare. Cheltuielile deductibile care se pot deduce, sunt cele efectuate de către oricare dintre membrii gospodăriei, pentru aceștia sau pentru alți membrii ai gospodăriei,  justificate cu documente.

Dacă venitul net anual global impozabil este negativ, se alocă fiecărui copil din gospodărie suma de 1.200 lei/an. 

Cum se stabileşte impozitul pe venitul anual global (IVG)?

Impozitul pe venitul anual global (IVG) pe gospodărie se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual global impozabil (Vnai).

IVG = Vnai x 10%

În situația în care venitul net anual global are o valoare pozitivă, dar se află sub  valoarea plafonului neimpozabil, din impozitul pe venitul anual global se deduce suma de 1.200 lei reprezentănd  sprijinul financiar acordat pentru fiecare copil.

În cazul sumelor de primit sub forma sprijinului financiar acordat familiilor cu copii, se aplică prevederile Codului de procedură fiscală referitoare la compensarea cu sume datorate potrivit legii, bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetelor de asigurări sociale, după caz, de către membrii gospodăriei.

ATENŢIE! Impozitul pe venitul anual global de plată se achită în termen de 90 de zile de la data depunerii declarației de venit global. 

Cotele de impozitare

Impozitul anual global datorat pe gospodărie se stabilește prin aplicarea următoarelor cote de impunere asupra venitului anual global ajustat pe gospodărie, respectiv asupra venitul net anual global impozabil:

 • 0%  pentru un venit global ajustat negativ;
 • 10% pentru un  venitul net anual global impozabil pozitiv.

Declaraţia de venit global (Declaraţia de impunere)  

Pentru fiecare  gospodărie din România, consultantul fiscal va completa declaraţia de venit global în numele membrilor gospodăriei, pe baza documentelor justificative furnizate de reprezentantul gospodăriei, care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor gospodăriei faţă de autorităţile publice până la data de 25 mai a anului fiscal următor celui în care s-au realizat veniturile.

Forma și conținutul Declarației de venit global va fi stabilită prin ordin al președintelui ANAF.

Plata impozitului anual datorat

Impozitul anual datorat se comunică de către consultantul fiscal persoanei fizice desemnate din cadrul gospodăriei până la data de 25 mai a anului  fiscal următor celui în care s-au realizat veniturile.

Plata impozitului datorat se efectuează în două tranșe, astfel:

 • jumătate din suma datorată la data depunerii declarației de venit global;
 • jumătate din suma datorată în termen de 60 de zile de la data depunerii declarației de venit global.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!               

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here