Sediul materiei:  Venituri neimpozabile luate în calcul la stabilirea rezultatului fiscal  sunt reglementate de art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 227/2015.

Regula de calcul a rezultatului fiscal pentru anul 2017: Rezultatul fiscal = veniturile înregistrate în contabilitate – cheltuielile înregistrate în contabilitate – veniturile neimpozabile – deducerile fiscale + cheltuielile nedeductibile. 

Principiul general al deductibilității aplicabil în anul 2017: Sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. Amintim că această regulă se aplică din anul 2016. 

Categorisirea  cheltuielilor în anul 2017 (d.p.v. fiscal):

  • cheltuieli în scopul desfășurării activității (nedeductibile, deductibilitate limitat, deductibile)
  • cheltuieli care nu sunt în scopul desfășurării activității (nedeductibile) 

Reguli de interpretare:

  • Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem.
  • Norma juridică trebuie interpretată în sensul aplicarii, iar nu în sensul înlăturării aplicării ei.
  • Legea specială derogă de la legea generală. Excepţiile sunt de strictă interpretare. 

Lista celor 20 de venituri neimpozabile luate în calcul la stabilirea rezultatului fiscal

1. Dividendele primite de la o persoană juridică română (art. 23 lit. a) din CF);

2. Dividende primite de la o persoană juridică străină  (art. 23 lit. b) din CF)

Condiţii:

  • Persoana juridică străină în cauză: 1. este plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, 2. este situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri,
  • Persoana juridică română care primeşte dividendele deţine la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora în contabilitate, pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei  juridice care distribuie dividend.

Persoana juridică română care primeşte dividendele trebuie să deţină:

  • certificatul de atestare a rezidenţei fiscale a persoanei juridice străine, emis de autoritatea competentă din statul terţ al cărui resident fiscal este;
  • declaraţia pe propria răspundere a persoanei juridice străine din care să rezulte că aceasta este plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit în statul terţ respectiv;
  • documente prin care să facă dovada îndeplinirii condiţiei de deţinere, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

3. Valoarea titlurilor de participare  (art. 23 lit. c) din CF)

Includ: valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentând majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare.

Impunere: sunt impozabile la data cesionării, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidării persoanei juridice la care se deţin titlurile de participare.

Notă: În cazul majorării capitalului social la persoana juridică la care se deţin titlurile de participare: 1. valoarea fiscală a titlurilor de participare noi este valoarea de înregistrare, conform regulilor contabile aplicabile; 2. sumele reprezentând majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente se adaugă la valoarea de achiziţie sau de aport a acestora.

4. Veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere (art. 23 lit. d) din CF)

5. Veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere (art. 23 lit. d) din CF) 

6. Veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi pentru care nu s-a acordat deducere (art. 23 lit. d) din CF) 

7. Veniturile reprezentând anularea rezervei (art. 23 lit. d) din CF)

Includ: veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorării capitalului social la persoana juridică la care se deţin titlurile de participare 

8. Veniturile din impozitul pe profit amânat (art. 23 lit. e) din CF)

Includ: veniturile din impozitul pe profit amânat determinat şi înregistrat de către societăţile care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS; 

9. Veniturile din modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare/activelor biologice (art. 23 lit. f) din CF)

Includ: veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică regulile contabile conforme cu IFRS.

Impunere: sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare/active biologice. 

10. Veniturile din majorarea valorii bunurilor prin reevaluare  (art. 23 lit. g) din CF)

Includ: veniturile reprezentând creşteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu descreşterile anterioare aferente aceleiaşi imobilizări. 

11. Veniturile prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri ca fiind neimpozabile aprobate prin acte normative; (art. 23 lit. h) din CF)

Contribuabilii pentru care prin acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative s-a prevăzut faptul că profitul aferent anumitor activităţi nu este impozabil sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă pentru delimitarea veniturilor şi a cheltuielilor aferente acestora.

În situaţia în care evidenţa contabilă nu asigură informaţia necesară delimitării cheltuielilor comune, la determinarea profitului aferent acestor activităţi, cheltuielile comune se iau în calcul proporţional cu ponderea veniturilor obţinute din aceste activităţi în veniturile totale realizate de contribuabil.

12. Veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesionarea titlurilor de participare (art. 23 lit. i) din CF)

Includ: veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării/reevaluării/vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

Inaplicabilitate: veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri;

Notă: Veniturile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, sunt cele înregistrate conform regulilor contabile aplicabile. 

13. Veniturile din lichidarea unei persoane juridice române sau străine (art. 23 lit. j) din CF)

Includ: veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare; 

14. Sumele colectate pentru finanţarea gestionării deşeurilor (art. 23 lit. k) din CF)

Includ: sumele colectate pentru îndeplinirea responsabilităţilor de finanţare a gestionării deşeurilor. 

15. Veniturile aferente titlurilor de plată (art. 23 lit. l) din CF)

Includ: veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, titulari iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora. 

16. Despăgubirile primite în baza hotărârilor CEDO; (art. 23 lit. m) din CF) 

17. Veniturile înregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat străin  (art. 23 lit. n) din CF)

Condiţie: se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin respectiv, iar convenţia respectivă prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii. 

18.  Sumele primite de către acţionari/asociaţi prin reducerea capitalului (art. 23 lit. o) din CF)

Situaţia acţionarilor iniţiali: sumele în bani sau în natură primite de către acţionarii/asociaţii iniţiali, ca urmare a reducerii capitalului social la persoana juridică la care se deţin acţiunile/părţile sociale, sunt venituri neimpozabile dacă reprezintă capital aportat de acţionari/asociaţi din patrimonial personal;

Situaţia acţionarilor ulteriori: în cazul restituirilor în bani sau în natură, efectuate cu ocazia reducerii capitalului social către acţionarii/asociaţii care au achiziţionat ulterior acţiunile/părţile sociale, sunt venituri neimpozabile sumele primite până la nivelul costului de achiziţie a acţiunilor/părţilor sociale respective. 

19. Dividendele distribuite unei persoane juridice române (art. 24 alin. 1 lit. a din CF)

Includ: dividendele distribuite unei persoane juridice române, societate-mamă, de o filială a sa situată într-un SM (stat membru), inclusiv cele distribuite sediului său permanent situat într-un alt SM decât cel al filialei.

Condiţii  cumulative pentru persoana juridică română: 1. are  una dintre formele de organizare stabilite de legiuitor (SNC, SCS, SA, SCA, SRL) . 2. plăteşte impozit pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări. 3. deţine minimum 10% din capitalul social al filialei situate într-un alt SM, care distribuie dividendele. 4. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă de 10% din capital, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an.

Dacă condiţia legată de perioada minimă de deţinere de 1 an nu este îndeplinită: venitul este supus impunerii. Ulterior, în anul fiscal în care condiţia este îndeplinită, venitul respectiv este considerat neimpozabil, cu recalcularea impozitului din anul fiscal în care acesta a fost impus. În acest sens, se depune o declaraţie rectificativă privind impozitul pe profit.

Inaplicabilitate: 1. nu se aplică profiturilor repartizate persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale unor persoane juridice străine dintr-un SM, în legătură cu lichidarea unei filiale dintr-un SM. 2. nu se aplică dividendelor distribuite persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale unor persoane juridice străine dintr-un SM care sunt deductibile la nivelul filialei din SM. 3. nu se aplică demersurilor neoneste.

20. Dividendele distribuite unor persoane juridice străine(art. 24 alin. 1 lit. b din CF)

Includ: dividendele distribuite unor persoane juridice străine din state membre, societăţi-mamă, de filialele acestora situate în alte SM, prin intermediul sediilor permanente din România.

Condiţii  cumulative pentru persoana juridică străină: 1. are una dintre formele de organizare conform listei stabilite de legiuitor. 2. în conformitate cu legislaţia fiscală a SM este considerată a fi rezident al SM respectiv şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că are sediul fiscal în afara UE. 3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui SM, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit. 4. deţine minimum 10% din capitalul social al filialei situate într-un alt SM, care distribuie dividendele. 5. la data înregistrării venitului din dividende de către sediul permanent din România, persoana juridică străină deţine participaţia minimă de 10% din capital, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an.

Dacă condiţia legată de perioada minimă de deţinere de 1 an nu este îndeplinită: venitul este supus impunerii. Ulterior, în anul fiscal în care condiţia este îndeplinită, venitul respectiv este considerat neimpozabil, cu recalcularea impozitului din anul fiscal în care acesta a fost impus. În acest sens, se depune o declaraţie rectificativă privind impozitul pe profit.

Inaplicabilitate: 1. nu se aplică profiturilor repartizate persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale unor persoane juridice străine dintr-un SM, în legătură cu lichidarea unei filiale dintr-un SM. 2. nu se aplică dividendelor distribuite persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale unor persoane juridice străine dintr-un SM care sunt deductibile la nivelul filialei din SM. 3. nu se aplică demersurilor neoneste.

Cadru legal:

• Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here