Ministerul Educației Naționale a redactat Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 4 octombrie. 

Codul-cadru se aplică personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabil cu instruirea și educația, care îndeplinește funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și de control și personal didactic asociat în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, în inspectoratele școlare și unitățile conexe ale acestora, denumit în continuare personal didactic.

Aplicarea prevederilor din acest Cod-cadru este obligatorie pentru personalul didactic. 

În termenii documentului, Codul instituie un ansamblu de valori, principii și norme de conduită pe care personalul didactic trebuie să le respecte în activitatea profesională. Se insistă, ca valori şi principii, pe independenţă şi libertate profesională – chiar cumva dublată de “respectarea autonomiei personale” –, alături de toleranţă şi alte principii şi valori.

În relațiile cu beneficiarii direcți ai educației, personalul didactic are obligația de a cunoaște, de a respecta și de a aplica norme de conduită prin care se asigură ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a beneficiarilor direcți ai educației, între altele prin interzicerea agresiunilor verbale, fizice și a tratamentelor umilitoare, sesizarea oricărei forme de violență verbală sau fizică exercitate asupra elevilor, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestora, combaterea oricăror forme de abuz, interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu beneficiarii direcți ai educației.

Normele de conduită prevăd interzicerea oricăror activități care generează corupție; sunt menționate aici, între altele:

– fraudarea examenelor,

– solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani;

– cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;

– favoritismul;

– meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat.

Mai reținem obligația privind recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor contra cost.

În activitatea profesională, personalul didactic trebuie să evite practicarea oricărei forme de discriminare și denigrare în relațiile cu ceilalți colegi și să acționează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.

Codul-cadru conține, de asemenea:

– norme de conduită managerială pentru personalul didactic care îndeplinește funcții de conducere, de îndrumare și de control sau care este membru în consiliul de administrație al unității de învățământ sau al inspectoratului școlar

– interdicții în exercitarea activităților specific, școlare și extrașcolare;

– norme de conduită în relațiile cu alte unități și instituții de învățământ, precum și cu instituțiile și reprezentanții comunității locale. 

Codul-cadru se completează cu dispozițiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, și nu se substituie legilor și regulamentelor în vigoare din domeniul educației și nici nu poate contraveni acestora.

Încălcările prevederilor din Codul-cadru reprezintă abateri disciplinare și se sancționează conform legislației în vigoare.

Ai nevoie de Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here