Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 care va intra în vigoare de la 1 iulie 2021.

Menţionăm că valabilitatea actualelor pachete medicale reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 a fost extinsă, până la data de 31 martie 2021, prin HG nr. 1.102/2020.

Actualmente, Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru prevede două tipuri de pachete de servicii: pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază.

Noul proiect care urmează să intre în vigoare urmărește să susțină inversarea piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate și reducerea internărilor nejustificate.

Astfel, proiectul prevede introducerea unor noi servicii acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate. Printre acestea se numără:

  • consultațiile acordate la distanță pentru pacienții cu afecțiuni cronice;
  • în ambulatoriul de specialitate pot fi acordate la distanță terapii psihiatrice, precum și servicii conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped;
  • posibilitatea pacienților să ridice medicamentele prescrise de la orice farmacie, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor, cu excepția medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia de află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află și medicul care a emis prescripția medicală.

Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, medicii din spital pot prescrie pacienților, la externare, medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, așa cum era reglementat pentru medicii de familie și medicii de specialitate din specialitățile clinice aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care perioada de prescriere se menține până la 30/31 de zile.

Atât în pachetul minimal de servicii medicale, cât și în pachetul de bază, se propune introducerea consultațiilor la domiciliu pentru urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naștere, în plus față de consultația la domiciliu la externarea din maternitate.

Proiectul mai propune ca medicii de familie nou-veniți într-o localitate din mediul rural deficitară în asigurarea asistenței medicale să rămână în contract cu casa de asigurări de sănătate, chiar dacă după primele 6 luni de funcționare a cabinetului medical nu s-a reușit înscrierea numărului minim de persoane asigurate pe lista proprie.

Dacă în prezent îngrijirile paliative în ambulatoriu pot fi acordate de medicii specialiști  care lucrează exclusiv în această activitate, proiectul propune ca acest tip de îngrijiri să poată fi acordate și de către medicii specialiști care au obținut competența/atestat în studii complementare  pentru îngrijiri paliative și care pot acorda în paralel și serviciile medicale aferente specialității lor, conform unui program de lucru asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Se mai propune ca furnizorii care acordă servicii medicale pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare să poată acorda și servicii medicale paraclinice – ecografii, care vor fi suportate din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, în baza unui act adițional încheiat la contractul cu casa de asigurări de sănătate.

CNAS va publica în scurt timp calendarul consultărilor cu partenerii de dialog social, astfel încât forma finală a proiectului de Contract-cadru să fie definitivată în timp util, iar proiectul de act normativ să fie supus aprobării Guvernului până la data de 1 iunie 2021, urmând a fi implementat începând cu data de 1 iulie 2021.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here