Răspunsul ar fi că trebuie să depuneţi Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Iată în ce condiţii. 

ANAF şi CNAS au emis ordinul comun nr. 3697/727/2016 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 “Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

Ordinul este în vigoare din 26 ianuarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 65/2017. 

Cum se aplică Procedura?

Beneficiari. Sunt exceptate persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală şi maternitate. Încă două precizări :

 • se ia în considerare legislaţia interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României;
 • cei interesaţi trebuie să facă dovada valabilităţii asigurării.

Organul fiscal competent este organul fiscal la care persoana fizică are obligaţia să declare veniturile realizate pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

Se încadrează aici:

 • cetăţenii români cu domiciliul în ţară;
 • cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
 • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;
 • persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână;
 • pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.

Depunerea formularului. Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situaţiile de mai susdepune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, “Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (formular 603), însoţită de documente justificativ, după caz:

 • Document portabil A1;
 • TR/R1 – Formular privind legislaţia aplicabilă;
 • PM/RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă;
 • MD/RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă etc.

Documentele justificative se prezintă în copie şi original.

Copia se certifică de organul fiscal “conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii declaraţiei prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.

ATENŢIE!

 CASS se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

 Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata CASS odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului/contractelor de închiriere sau odată cu depunerea declaraţiei de venit estimat/norma de venit şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate nu stabileşte obligaţii de plată şi nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

 Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata CASS ulterior înregistrării contractului/contractelor de închiriere sau depunerii declaraţiei de venit estimat/norma de venit la organul fiscal, compartimentul de specialitate desfiinţează total sau parţial, după caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligaţii de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, începând cu luna următoare celei în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru exceptare

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here