Prin Hotărârea Guvernului nr.1242/2011, apărută în Monitorul oficial nr.925 din 27 decembrie 2011, au fost modificate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările aduse Normelor se referă, în principal, la activităţile de prevenire şi protecţie la locul de muncă, pe palierele prevăzute de lege.

Astfel:

● Lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv:

– studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;

– curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa la Hotărâre, cu o durată de cel puţin 80 de ore.

Nivelul mediu se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului de minimum 80 de ore.

● Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele de mai sus şi, după caz, alţi lucrători.

● Conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 din Hotărâre, respectiv: absolvirea, în domeniile fundamentale (ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice), cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată; curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa la Hotărâre, cu o durată de cel puţin 80 de ore; absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.

● Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute pentru lucrătorii desemnaţi şi, după caz, alţi lucrători.

● Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute pentru conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţie.

Cursurile şi programele de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizaţi, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Reamintim celor interesaţi că Normele detaliază aspecte privind:

– autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

– serviciile de prevenire şi protecţie: organizarea activităţilor; lucrătorii desemnaţi; serviciile interne/externe de protecţie şi prevenire; abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie; prevederi specifice referitoare la libera circulaţie a serviciilor externe de prevenire şi protecţie; planul de prevenire şi protecţie; cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– comitetului de securitate şi sănătate în muncă: organizare; funcţionare; atribuţii; obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în muncă;

– instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: instruirea introductiv-generală; instruirea la locul de muncă; instruirea periodică;

– pericolul grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific;

– comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale: comunicarea şi cercetarea evenimentelor; înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase; comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor produse în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români, aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu; comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; bolile profesionale – semnalare, cercetare, declarare, raportare; bolile legate de profesie;

– avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: cerinţe de realizare a documentaţiilor; avizarea documentaţiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here