19 Ianuarie, 2020

Cine are dreptul legal la indemnizația de șomaj

Din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă reținem unele dispoziții de interes, însoțite de note și jurisprudență în materie. 

Discutăm aici despre cei aflați în căutarea unui loc de muncă și care au devenit șomeri în sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit. c) din lege, adică: nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare. Valoarea indicatorului social de referință (ISR) este de 500 lei. 

În vederea stabilirii dreptului de indemnizație de șomaj, șomerii din această categorie sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situații:

a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;

Litera a fost modificată prin Legea nr. 107/2004, la data de 18.06.2004 și la data de 14.10.2008 prin Ordonanța de urgență nr. 126/2008. 

Practica instanțelor 

Prin dispoziția nr. xxx/20.02.2004 a Primarului Com. X, contestatoarea a fost încadrată în funcția de asistent personal al doamnei U.A. – persoană cu handicap grav, raporturile de muncă fiindu-i încetate la data de 27.10.2008 prin dispoziția nr xxxx/28.10.2008.

După încetarea contractului individual de muncă, patenta s-a adresat AJOFM Gorj cu cerere pentru acordarea indemnizației de șomaj cuvenite.

Ca urmare a faptului că unitatea la care petenta a fost salariată (Primăria X) a dispus încetarea raporturilor de muncă potrivit disp. art. 55 lit. a) din Codul Muncii, intimata AJOFM a emis dispoziția nr. xxxxxx/2009 prin care a fost respinsă cererea de acordare a dreptului reprezentând indemnizația de șomaj pe motivul neîndeplinirii condiției prev. de art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002.

Instanța reține că încetarea de drept a contractului de muncă al petentei în baza disp art. 55 lit. a) din Codul Muncii reprezintă modalitatea generică prevăzută de legiuitor și care este detaliată la art. 56 lit. a)-k) ce prevăd cazurile concrete de încetare de drept a unui contract individual de muncă.

De asemenea, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, în vederea stabilirii dreptului la indemnizația de șomaj, șomerii prevăzuți la art. 16 lit. a) sunt persoanele cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive neimputabile lor.

[…]

Având în vedere că petenta îndeplinește condițiile prevăzute de art. 34 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 în sensul că are un stagiu de cotizare de minim 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii la AJOFM, nu realizează venituri așa cum rezultă din adeverința depusă la dosar, nu îndeplinește condițiile de pensionare și este înregistrată la AJOFM ca persoană în căutarea unui loc de muncă,

Că dispoziția xxxx/28.10.2008 emisă de Primăria X nu cuprinde temeiul încetării de drept a contractului individual de muncă al petentei în sensul dispozițiilor art. 56 din Codul Muncii,

Instanța va admite contestația de față, va anula dispoziția nr. xxxx/2008.

(Preluat de Lege5 după portal.just.ro, Sentința civilă nr. 2116/2009 – Art. 56 din Codul Muncii, Tribunalul Gorj) 

b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; 

Practica instanțelor 

[…]

În ce privește cererile de obligare a pârâtei la eliberarea unei adeverințe pentru ajutorul de șomaj și plata indemnizației de șomaj, instanța de fond le-a apreciat ca fiind nefondate, raportat la prevederile art. 17 lit. b) și art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, republicată. Întrucât reclamantul nu a demonstrat că a depus la A.J.O.F.M. o cerere pentru acordarea indemnizației de șomaj, s-a apreciat că acest capăt din acțiune nu poate fi admis deoarece angajatorul nu are nici o culpă.

[…]

Tot prin întâmpinare, reclamantul intimat a adus critici soluției primei instanțe, susținând că prima instanță a respins în mod greșit capătul de cerere având ca obiect plata unei despăgubiri, reprezentând echivalentul ajutorului de șomaj aferent perioadei 1.04.2008 și până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii, ajutor de care nu a beneficiat din culpa pârâtei, care a refuzat să elibereze reclamantului o adeverință în acest sens.

[…]

Verificând legalitatea și temeinicia sentinței atacate, prin prisma criticilor precum și sub toate aspectele, conform art. 3041 C. proc. civ., și din oficiu, în limitele prevăzute de art. 306 alin. (2) C. proc. civ., Curtea constată că recursul declarat de către pârâta S.C. „ X” este nefondat, drepturi bănești

(Preluat de Lege5 după JURINDEX: Curtea de Apel – Secția civilă, Decizia civilă nr. 1057/2009) 

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 lit. c);

- Dispoziția privește persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului.

- Litera a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr. 95/2017, cu aplicare de la 01.01.2018.

d) Abrogat la 22/10/2013 prin Legea nr. 250/2013.

d1) le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 lit. d);

- Dispoziția privește persoanele care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entități, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare și funcționare desfășoară activități nonprofit, cum ar fi: asociații, fundații, partide politice, organizații patronale, organizații sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu excepția președintelui asociației de proprietari sau a altor persoane care desfășoară activitate în baza contractului de mandat

- Litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență nr. 95/2017, cu aplicare de la 01.01.2018.

e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;

Litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență nr. 144/2005 și apoi, de la 14.10.2008 prin Ordonanța de urgență nr. 126/2008

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;

Litera a fost modificată prin Legea nr. 107/2004 

Practica instanțelor 

[…]

Împotriva hotărârii de mai sus a formulat apel contestatoarea B.A.S., iar prin motivele de apel soluția atacată este criticată pentru nelegalitate în sensul că în mod greșit s-au avut în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. g), j) sau h), iar nu prevederile art. 35 din Legea nr. 76/2002. Reclamanta nu a avut Contractul individual de muncă suspendat pentru incapacitate temporară de muncă, ci pentru concediu creștere copil, astfel încât acesteia nu-i este aplicabilă excepția de la art. 35 din Legea nr. 76/2002. Apelul este întemeiat. Contestatoarea a avut suspendată executarea Contractului individual de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani conform art. 51 lit. a) C. muncii, iar potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, “Pentru persoanele care au avut raporturile de muncă suspendate, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadei de asigurare realizată înainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității”. Dispoziția legală de mai sus vizează ca singură excepție, persoanele ale căror contract individual de muncă a fost suspendat pentru incapacitate temporară de muncă, ori contestatoarea a avut contractul individual de muncă suspendat potrivit dispozițiile art. 50 lit. a) C. muncii pentru concediu de maternitate și nu în temeiul art. 50 lit. b) C. muncii care reglementează expres situația incapacității de muncă. Prin urmare, soluția instanței de fond este dată cu interpretarea eronată a prevederilor legale de mai sus iar contestația apelantei este fondată, întrucât la calculul perioadei de 24 luni nu se ia în calcul perioada de suspendare a raporturilor de muncă, ceea ce înseamnă că cele 12 luni sunt alcătuite, conform art. 35 din Legea nr. 76/2002, din veniturile de  dinainte și de după suspendare, adică veniturile din lunile aprilie – iulie 2009, mai – decembrie 2012 conform Adeverinței nr.xxxx/31.01.2013 eliberată de angajatorul B. S.A. […]. În ceea ce privește data acordării indemnizației de șomaj menționată în decizia ce face obiectul contestației, 22.01.2013, Curtea reține că aceasta corespunde datei de înregistrare a cererii formulate de contestatoare, însă din niciunul dintre înscrisurile depuse la dosarul cauzei nu rezultă depunerea unei alte cereri de acordare a indemnizației în data de 18.01.2013, astfel încât pretențiile contestatoarei în acordarea indemnizației de șomaj începând cu această ultimă dată vor fi respinse. Față de aceste considerente, în temeiul art. 480 noul C. proc. civ., va admite în parte apelului contestatoarei conform dispozitivului prezentei.

(Preluat de Lege5 după portal.just.ro din 17.02.2014: Curtea de Apel Brașov)

 h) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

Litera a fost modificată prin Legea 107/2004, cu aplicare din data de 18.06.2004.

 Practica instanțelor

 (vezi speța anterioară)

i) Abrogată prin Legea nr. 107/2004.

j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora; 

Practica instanțelor 

(vezi speța anterioară) 

k) le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 lit. f) și g);

Litera a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr. 95/2017, cu aplicare de la 01.01.2018.

l) le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h), din motive neimputabile lor;

Litera a fost introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 95/2017, cu aplicare de la 01.01.2018.

m) le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. i), din motive neimputabile lor.

Litera a fost introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 95/2017, cu aplicare de la 01.01.2018. 

Sunt asimilate șomerilor care nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

- sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

- sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Ai nevoie de Codul muncii? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu