Stabilită prin reglementările comunitare în domeniul contabilităţii, obligaţia face obiectul unui proiect de ordin MFP privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile şi urmează să se aplice cu începere de la 1 ianuarie 2017. 

Directiva 2013/34/UE privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, a fost modificată prin Directiva 2014/95/UE prin care se introduce obligația cuprinderii în raportul administratorilor a unei declaraţii nefinanciare.

În aria de aplicabilitate a Directivei 2014/95 sunt cuprinse entităţile mari care sunt entităţi de interes public şi care, la data bilanţului, îndeplinesc criteriul de a avea un număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar mai mare de 500.

De asemenea, Directiva permite statelor membre să solicite prezentarea informaţiilor nefinanciare şi de către alte entităţi. 

Transpunerea în reglementările naţionale

Proiectul de ordin MFP propune ca toate entităţile de interes public, indiferent de reglementările contabile aplicabile, să întocmească o declaraţie nefinanciară dacă la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.

În înţelesul reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, reprezintă entităţi de interes public:

  • societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome, în cazul entităţilor care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  • societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cazul entităţilor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţiile cuprinse în declaraţia nefinanciară se referă la aspecte de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, precum şi la următoarele aspecte:

  • o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
  • o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
  • rezultatele politicilor respective;
  • principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
  • indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

Informaţii similare sunt prezentate, de asemenea, de entităţile de interes public care sunt societăţi-mamă ale unui grup care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar. Acestea includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată.

Declaraţia nefinanciară conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale individuale.

Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere – prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.

Declaraţia nefinanciară trebuie să conţină, în ceea ce priveşte aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual şi previzibil al operaţiunilor entităţii asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii şi a siguranţei, utilizarea de energie regenerabilă şi neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei și poluarea aerului. În ceea ce priveşte aspectele sociale şi de personal, informaţiile furnizate în declaraţia nefinanciară se pot referi la acţiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convenţiilor fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, condiţiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, dialogul cu comunităţile locale şi/sau acţiunile întreprinse pentru a asigura protecţia şi dezvoltarea acestor comunităţi. În ceea ce priveşte drepturile omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, declaraţia nefinanciară poate include informaţii privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului şi/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupţiei şi a dării de mită.

Declaraţia nefinanciară include, de asemenea, consecinţele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entităţii şi utilizarea bunurilor şi serviciilor pe care aceasta le produce, ca şi asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare şi în favoarea luptei împotriva discriminării şi a promovării diversităţii. 

Prevederile din ordinul propus vor modifica:

  • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cuprinse în anexa care face parte integrantă din OMFP nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  • Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din OMFP nr. 1.286/2012< /b>, publicat în Monitorul Oficial nr. 687 şi 687 bis/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here