24 August, 2017

Cine are dreptul să sancţioneze neplata taxei de drum?

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români şi străini ai reţelei de drumuri naţionale din România, aflată în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

Neplata taxei de utilizare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. Despăgubirea se va achita în lei, în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. şi va reveni acesteia ca venit extrabugetar.

Chestiunea titularului de drepturi a constituit motiv de ridicare a unei excepţii de neconstituţionalitate de către o societate comercială, într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia a susţinut că textul de lege criticat, care conferă unei societăţi comerciale, respectiv Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., dreptul de a efectua controale şi de a aplica sancţiuni contravenţionale, încalcă dispoziţiile art. 116 alin. (2) din Constituţie. În acest sens, s-a susţinut că Autoritatea Rutieră Română este singura autoritate specializată a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii abilitată cu inspecţia şi controlul în trafic. Or, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. este organizată ca o societate comercială pe acţiuni, astfel că nu poate fi considerată autoritate administrativă, ceea ce înseamnă că este neconstituţional să îşi exercite prerogative administrative, mai ales că se foloseşte de Autoritatea Rutieră Română sau de Poliţia Rutieră pentru a controla autovehiculele în trafic, iar pentru recuperarea creanţelor din amenzile pe care le aplică recurge la un executor judecătoresc. Autorul excepţiei a susţinut că societatea comercială Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. nu este legal abilitată să încheie procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, iar lucrătorii ei nu au calitatea de agenţi constatatori.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, potrivit căruia constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor fac de cătrepersonalul împuternicit din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a făcut observaţia că autorul acesteia contestă constituţionalitatea atribuţiei conferite prin textul de lege criticat Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. de a constata contravenţia prevăzută la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 şi de a aplica sancţiunile corespunzătoare.

Curtea nu a reţinut critica referitoare la pretinsa nesocotire a principiului separaţiei puterilor în stat. În acest sens a menţionat că, prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a fost înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ, sunt asimilate autorităţilor publice persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică. Or, în prezent, astfel cum prevede art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă amintită, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. este persoană juridică română de interes strategic naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor. Aşadar, în acest cadru legislativ, competenţa de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale de către personalul împuternicit al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. decurge din chiar natura juridică a acestei companii.

Curtea a mai făcut şi obsesrvaţia că că dispoziţiile art. 116 din Constituţie, care reglementează structura administraţiei publice centrale de specialitate, nu au incidenţă în cauza de faţă. Faptul că instituţia menţionată nu reprezintă un organ care să aparţină administraţiei centrale de specialitate nu constituie un impediment în exercitarea de către aceasta a atribuţiei contestate.

Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 101/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 246 din 11 aprilie a.c.

 *

Cadru legal

Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările şi completările aduse prin art. I pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr.51/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004.

În aplicarea O.G. nr.15/2002, este în vigoare Norma metodologică de aplicare aprobată prin Ordinul ministrului transportului şi infrastructurii nr. 769/2010 (Monitorul oficial nr. 670/2010), cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu