Sunt de interes practic, pentru beneficiari, câteva dintre dispoziţiile în materia din titlul acestui material şi care au fost inserate într-o lege recent aprobată de Parlament.

Legea nr. 191/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 397/2013 (în vigoare de la 5 iulie a.c.) aprobă, cu modificări şi completări, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu.

INTEGRAREA ÎN SISTEMUL COMUNITAR 

Ceea ce vrem să semnalăm aici se referă la conectarea sistemului de asigurări sociale de sănătate din România cu drepturile în regim comunitar. Astfel, prin cele două modificări succesive ale Legii nr. 95/2006, în Titlul VIII – Asigurările sociale de sănătate, când se face vorbire despre “Asiguraţi”, reţinem formulările noi, cu o altă cuprindere pe care o vom prezenta, grafic, cu caractere bolduite.
• Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România, precum şi pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS cu avizul consiliului de administraţie.
ps1Sursa foto: Lege5 Online

• Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România. Pentru pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează de la data la care pensionarilor sistemului public de pensii din România nu li se mai reţine contribuţia la fond, calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită în acest sistem.

• O dispoziţie în întregime nouă, adăugată această materie, dispune că reţinerea contribuţiilor la fond în cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boalămaternitate, se stabileşte prin ordin comun al preşedintelui CNAS şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.»”

ALTE MODIFICĂRI

Mai semnalăm şi alte modificări aduse de legea de aprobare a O.U.G. nr. 133/2010, acestea referindu-se la calitatea de asigurat, precum şi la drepturile asiguraţilor.

Calitatea de asigurat.
Prin modificările succesive ale legii, în afară de cea adusă prin O.U.G. nr. 133/2010*), în forma sa actuală legea prevede – în Art. 212 – următoarele: Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ – adeverinţă sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După implementarea dispoziţiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suportă din fond. Metodologia şi modalităţile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS. Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
. Drepturile asiguraţilor la un pachet de servicii de bază se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaborează de CNAS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru următorii 2 ani.
CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea organizaţiilor profesionale menţionate, precum şi a organizaţiilor patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, până la data de 15 noiembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.

_________
*) Modificările la legea sănătăţii
După modificările aduse prin O.U.G. nr. 133/2010, aprobată cu alte amendamente prin recenta Lege nr. 191/2013, Legea sănătăţii nr. 95/2006 a mai suferit modificări prin:
O.U.G. nr. 3/2013 – cu modificările şi completările ulterioare – privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative (ordonanţa de urgenţă priveşte regimul arieratelor şi, în materie de sănătate reglementează drepturile de alocare de fonduri în cazul spitalelor);
O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. Ordonanţa de urgenţă dă o derogare de la prevederile legii sănătăţii şi stabileşte că persoanele concediate în condiţiile acestei ordonanţe de urgenţă care beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuţiei. Venitul de completare se acordă lunar pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile acestei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani;
20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani;
22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 25 de ani;
24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 25 de ani.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here