În materialul de mai jos puteţi consulta principalele modificări aduse la Codul muncii, în anul 2020, la reglementările care privesc explicit contractual individual de muncă.

Încheierea contractului individual de muncă

– Cu privire la informațiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă  – ATENŢIE LA COMPLETARE – sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părți poate interveni un contract de confidențialitate.

Modificarea a fost introdusă în art. 17 (7) din Codul muncii prin Legea nr. 213/2020, în vigoare din 3 octombrie 2020

– Art. 30. –

(1) Încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz.

Semnalăm derogările date prin:

  • Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000:Art. 67^1 . – (13) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul ● contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților. 
  • Ordinul nr. 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, a criteriilor și a metodologiei de selecție, precum și a condițiilor în care personalul care ocupă aceste funcții își desfășoară activitatea în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: Art. 1. – (1) În vederea dezvoltării de noi proiecte și soluții de îmbunătățire și eficientizare a sistemelor și platformelor software gestionate, în structura de funcții a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, sunt prevăzute 5 (cinci) funcții de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, aprobate prin structura de funcții a CNAS, prevăzute în statul de funcții ca funcții contractuale. (2) Funcțiile prevăzute la alin. (1) pot fi ocupate de personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)- (5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute de prezentul ordin. Art. 2. – Încadrarea personalului pe funcțiile prevăzute la alin. (1) se realizează, prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pe baza criteriilor și metodologiei de selecție, precum și a condițiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Suspendarea CIM

Art. 52. –

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații:

[…]

  1. f) pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență potrivit art. 93  (1)din Constituția României, republicată.
  • Litera a fost introdusă prin Legea nr. 298/2020, cu aplicare de la 27 decembrie 2020
  • De asemenea, notăm derogarea la Art. 52 (1), dată prin Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vigoare de la 21 martie 2020, publicată în M.Of. nr. 231/2020:

“Art. XVII1. – (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a instituirii stării de urgență.

(2) Salariații prevăzuți la alin. (1) primesc tichetele de masă exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.”

– Art. 53^1 . – a fost introdus prin Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în vigoare de la 27 decembrie 2020:

(1) În cazul suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menținerii stării de asediu sau stării de urgență, după caz.

[…]

(9) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de asediu sau stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

[…]

(18) Angajatorii pot dispune gradual alte măsuri pentru reducerea activității sau întreruperea activității, după caz. În situația în care este adoptată de angajator măsura suspendării contractului individual de muncă, înlocuind, în tot sau în parte, măsura reducerii programului săptămânal de lucru de la 5 la 4 zile, dispusă în condițiile art. 52 alin. (3), plata indemnizației este acordată numai de la data suspendării contractului individual de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) sau f).

*) Potrivit art. III din Legea nr. 298/2020, prevederile art. 531 alin. (19) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată, se aplică numai în situația desființării locurilor de muncă ocupate de persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) după data intrării în vigoare a Legii 298/2020, adică 27.12.2020.

Demisia

Art. 81 –

[…]

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.

– Derogare prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: “Art. 30. –  Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (4) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, termenele de preaviz nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de alertă.”

CIM pe perioadă determinată

Art. 82 –

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

Derogare prin Ordinul nr. 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, a criteriilor și a metodologiei de selecție, precum și a condițiilor în care personalul care ocupă aceste funcții își desfășoară activitatea în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (vezi text supra)

(4) Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

Derogare prin Ordinul nr. 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, a criteriilor și a metodologiei de selecție, precum și a condițiilor în care personalul care ocupă aceste funcții își desfășoară activitatea în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (vezi text supra)

(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare..27/03/2020

Derogare prin Ordinul nr. 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, a criteriilor și a metodologiei de selecție, precum și a condițiilor în care personalul care ocupă aceste funcții își desfășoară activitatea în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (vezi text supra)

Art. 84. –

(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni..

Derogare prin Ordinul nr. 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, a criteriilor și a metodologiei de selecție, precum și a condițiilor în care personalul care ocupă aceste funcții își desfășoară activitatea în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (vezi text supra)

Repausul săptămânal

Art. 137. –

(1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.

Derogare prin Legea nr. 270/2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim, în vigoare de la 26 decembrie 2020: ”Art. 17. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 112114 și art. 134138 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la repausul zilnic, pauzele, repausul săptămânal și timpul de muncă maxim săptămânal, durata muncii de noapte pentru pescari sunt reglementate de prezenta lege.” 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here