În Monitorul oficial nr. 583 din data de 2 iulie a fost publicat Ordinul comun MS/CNAS nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Reţinem, ca reguli de bază:

– Formularele aflate în circulaţie, aprobate prin Ordinul nr. 233/125/2006 se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

– Formularele aflate în stoc se eliberează fără aplicarea ștampilei unității sanitare emitente, iar în situațiile în care acestea se acordă pentru îngrijire copil bolnav, medicul curant va înscrie codul numeric personal al copilului pentru care se acordă certificatul.

Documentar legal

Actele normative în ttemeiul cărora a fost aprobatcertificatul de concediu medical:

– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical

Circulaţia documentelor

Perioadele de timp pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 și în normele de aplicare a acesteia.

– Certificatele de concediu medical se completează în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevăzute de formular.

– Exemplarele 1 (alb) și 2 (roz) se înmânează pacientului sau, după caz, persoanei care îl reprezintă, care are obligația de a le depune la plătitor, în termenul stabilit de lege.

– Exemplarul 3 (verde) al certificatului de concediu medical nu se desprinde de cotorul carnetului de certificate medicale și va rămâne arhivat la medicul/casa de asigurări de sănătate care îl eliberează.

– Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical pe baza cărora au fost înregistrate indemnizațiile în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal, va fi depus lunar de către angajator la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul sau domiciliul, odată cu cererea de restituire prevăzută în Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Excepție: certificatele de concediu medical eliberate ca urmare a unui/unei accident de muncă/boli profesionale, care poartă codurile de indemnizație 02, 03, 04, 10, 11, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii, direcției de sănătate publică sau medicului de medicina muncii, după caz, se depun direct la casele teritoriale de pensii.

– Exemplarul 1 rămâne la angajator, atașat la fișa angajatului, și va fi vizat, după caz, de medicul de întreprindere, în cazul asiguraților salariați.

Eliberarea certificatului de concediu medical

– Se face pe baza adeverinței de la plătitor, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului.

– Plătitorul va menționa în adeverință, în mod obligatoriu, numărul de zile de concediu de concediu medical din ultimele 12/24 de luni, conform modelului de adeverință prevăzut în Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

– Pentru cazurile de accident de muncă al persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, certificatul de concediu medical se acordă pe baza adeverinței eliberate de casa teritorială de pensii.

– În caz de pierdere a certificatului de concediu medical, medicii/casa de asigurări de sănătate pot elibera un duplicat, la cererea plătitorului sau a asiguratului, menționându-se distinct “DUPLICAT”.

Modul de completare a certificatelor de concediu medical

Completarea rubricilor de către medicul curant/casa de asigurări de sănătate se face după cum urmează:

  1. Urgențe medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna și vor aplica parafa numai pentru bolile și urgențele medico-chirurgicale și vor completa numărul corespunzător din lista de urgențe medico-chirurgicale și boli infectocontagioase din grupa A, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
  2. Recomandare medic care a asistat urgența: se bifează de medicul de familie, în cazul certificatelor de concediu medical eliberate potrivit art. 10 alin. (2)din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, respectiv în cazul urgențelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital și pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgența. În aceste situații, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul de familie în baza recomandării emise de către medicul care a asistat urgența, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.

Certificatul de concediu medical eliberat trebuie să nu depășească luna în curs.

În cazul în care durata concediului medical acordat asiguratului pentru aceeași afecțiune depășește luna în curs, pentru diferența de zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul “În continuare”.

– Cod indemnizație: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizației de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale (1-15), în cifre și litere, conform specificațiilor de pe versoul certificatului de concediu medical.

– Se completează cu cod 08 – Sarcină și lăuzie – numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu și pentru alte afecțiuni apărute până în luna a 7-a de sarcină sau, după caz, luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap care se codifică corespunzător cauzei incapacității temporare de muncă.

– Se completează cu cod 15 – Risc maternal – în cazul acordării concediului de risc maternal, conform prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă.

– În cazul completării codului 07 – Carantină -, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Observații” de pe versoul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și durata perioadei de carantină. În cazul persoanelor pentru care a fost instituită măsura de izolare, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Observații” de pe versoul formularului “Pentru domnul/doamna . . . . . . . . . . a fost instituită măsura de izolare pentru perioada . . . . . . . . . .”.

– În cazul completării codului 10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Avizul medicului expert” numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă ale medicului expert care a avizat.

– În cazul completării codului 11 – trecerea temporară în altă muncă, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă pentru persoana asigurată la accidente de muncă și boli profesionale, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Avizul medicului expert” numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă ale medicului expert care a avizat.

Completarea rubricilor de către plătitor

– Viza plătitorului: semnătura plătitorului privind acceptul la plată a certificatului de concediu medical. În cazul în care se refuză la plată certificatul de concediu medical, se menționează pe scurt motivul refuzului.

– Plătitor: se va înscrie denumirea completă a plătitorului. Plătitor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, respectiv de indemnizații de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale este, după caz, angajatorul persoană juridică sau fizică, asimilatul acestuia – agenția teritorială de ocupare a forței de muncă – sau casa de asigurări de sănătate, respectiv casa teritorială de pensii.

Procent de plată

– Se bifează:

  • rubrica corespunzătoare procentului ce se utilizează, conform legii, la calculul indemnizației de asigurări sociale de sănătate și al indemnizațiilor de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale acordate în baza certificatului de concediu medical;
  • rubrica “Prevenire” se bifează în cazul indemnizației pentru reducerea timpului de muncă cu 1/4 din durata normală sau în cazul indemnizației pentru carantină, precum și în cazul indemnizației pentru trecerea temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă ca urmare a unui accident de muncă/boală profesională;
  • în cazul indemnizației pentru carantină se bifează atât rubrica “Prevenire”, cât și rubrica “75%”;
  • rubrica 80%, respectiv 100% corespunzătoare procentului ce se utilizează la calculul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, conform Legii nr. 346/2002, în baza certificatului de concediu medical.

Baza de calcul al indemnizației de asigurări sociale de sănătate

– Se înscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunzătoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul.

– Zile baza de calcul: se înscrie numărul de zile efectiv lucrate din perioada luată în considerare la stabilirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.

– Media zilnică a bazei de calcul al indemnizației de asigurări sociale de sănătate: se înscrie valoarea ce rezultă din raportul dintre “baza de calcul al indemnizației de asigurări sociale de sănătate” și “zile baza de calcul”.

– Cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate: se înscrie produsul dintre “media zilnică a bazei de calcul al indemnizației de asigurări sociale de sănătate” și procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical.

– Indemnizație suportată de către angajator/Indemnizație suportată din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații/Indemnizație suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale: se înscrie numărul de zile lucrătoare, respectiv cuantumul indemnizației, în funcție de fondul din care se suportă, conform legii, concediul medical.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here