Noutăţile sunt conţinute în proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, în temeiul amendamentelor în materie pe care acest din urmă act le-a suferit în ultimul interval de timp. 

Impozitul pe venit

Scutiri. În noua formă a capitolului privind scutirile de la plata impozitului pe venit,  Normele metodologice urmează să prevadă că scutirea prevăzută la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal se acordă doar persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare definită conform Ordonanţei  Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  care sunt incluse în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare. 

Codul fiscal

Potrivit art. 60 (3) Cod fiscal, prin dispoziţiile introduse ca efect al OUG nr. 32/2016, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării, în următoarele condiții:

a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, cu indicatori de rezultat definiți;

b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului;

c) statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activitățile desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește separat pentru fiecare proiect. 

Determinarea impozitului. O completare la Norme vine cu precizarea potrivit căreia în situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, contribuabilul obţine atât venituri din desfășurarea activității de cercetare-dezvoltare și inovare, scutite de la plata impozitului, potrivit prevederilor art. 60 punctul 3 din Codul fiscal, cât şi venituri supuse impunerii, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt aplicabile următoarele reguli:

a) acordarea deducerii  personale pentru luna respectivă se stabilește în funcţie de nivelul venitului brut lunar care include atât venituri supuse impunerii, cât şi venituri scutite de la plata impozitului;

b) plafoanele prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iii) şi (iv) din Codul fiscal  sunt deductibile și nu se fracţionează în funcţie de nivelul veniturilor scutite.

Taxa pe valoarea adăugată

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 au fost introduse prevederi generale referitoare la regimul TVA aplicabil operațiunilor de cercetare-dezvoltare, fără a fi detaliate în funcție de situațiile existente în practică.

Prin dispoziţiile introduse în art. 268 din Codul fiscal, de OUG nr. 25/2018, se dispune:

“Operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere pentru achizițiile destinate realizării proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare se exercită în limitele și în condițiile prevăzute la art. 297-300.”

Prin completările la Norme se detaliază regulile aplicabile din punct de vedere al includerii în sfera TVA și al exercitării dreptului de deducere a taxei pentru operațiunile  de cercetare – dezvoltare, având în vedere pricipalele situații ce se pot întâlni în practică.

Operaţiuni impozabile. O precizare nouă urmează să prevadă că, în sensul art. 268 alin. (10) din Codul fiscal, operaţiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane, în acest caz nefiind îndeplinită prima condiție prevăzută la art. 268 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal pentru ca acestea să fie operațiuni impozabile din punct de vedere al TVA, respectiv să constituie sau să fie asimilate, conform prevederilor art. 270 – 272 din Codul fiscal, unor livrări de bunuri sau prestări de servicii, în sfera taxei. 

Persoanele impozabile care realizează activități de cercetare-dezvoltare în vederea desfășurării activității lor economice, își pot exercita dreptul de deducere a taxei aferente achizițiilor destinate realizării acestor activități, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 297-300 din Codul fiscal, chiar dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane, în măsura în care există o legătură directă şi imediată între bunurile şi serviciile achiziționate şi operaţiunile efectuate pentru care există un drept de deducere sau ansamblul activităţii economice a persoanei impozabile, respectiv în măsura în care sumele cheltuite pentru achiziția de bunuri și servicii destinate activității de cerecetare – dezvoltare fac parte din elementele constitutive ale prețului operațiunilor efectuate de persoana impozabilă ce dau drept de deducere a TVA, astfel cum rezultă și din Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-435/05 Investrand BV împotriva Staatssecretaris van Financiën, punctele 23 și 24.

În situația în care rezultatele cercetării se transferă altei persoane, operațiunile respective reprezintă livrări de bunuri/prestări de servicii care sunt impozabile din punct de vedere al TVA în măsura în care sunt îndeplinite condiția referitoare la plată prevăzută la art. 268 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal și celelalte condiții de la art. 268 alin. (1) lit. c) și d) din Codul fiscal.

Condiţionările stabilite prin art. 268 alin. (1) din Codul fiscal

Art. 268. – Operațiuni impozabile 

(1) Din punctul de vedere al taxei sunt operațiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) operațiunile care, în sensul art. 270-272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 275 și 278;

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 269 alin. (1), acționând ca atare;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activitățile economice prevăzute la art. 269 alin. (2).

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here