21 August, 2019

Cele mai recente modificări legislative privind persoanele cu dizabilităţi

Din 30 iunie este în vigoare Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2017 care modifică reglementări privind persoanele cu dizabilităţi. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 508/2017. 

Sintetic, prin modificările şi completările aduse la reglementările în materie, ordonanţa de urgenţă insistă pe:

  • măsuri privind organizarea centrelor pentru persoane cu dizabilităţi atât în subordinea consiliilor judeţene, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cât şi în subordinea unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;
  • acordarea drepturilor de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi;
  • reglementarea, în situaţia copilului cu handicap grav care necesită îngrijiri paliative, a termenului de valabilitate a certificatului până la împlinirea vârstei de 18 ani a copilului;
  • corelarea prevederilor legale referitoare la salarizarea asistentului personal, respectiv plata indemnizaţiei lunare;
  • simplificări la acreditarea furnizorilor de servicii sociale (se abrogă dispoziţia din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, potrivit căreia “de la data retragerii acreditării, furnizorul poate depune o nouă solicitare de acreditare numai după o perioadă de minimum 2 ani”). 

Reţinem câteva din modificările şi completările care privesc, practic, persoanele cu dizabilităţi. 

Educaţie

• Copiii şi tinerii cu handicap vi/sau cu cerinţe educative speciale, integraţi în învăţământul de masă, beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, de la caz la caz.

• Copiii şi tinerii cu handicap şi/sau cu cerinţe educative speciale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă.

• Unităţile de învăţământ special dispun de regulă de cantină şcolară și, după caz, internat şcolar, în condiţiile legii.

• Elevii cu handicap şi/sau cerinţe educative speciale beneficiază gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare şi alte drepturi materiale prevăzute de legislaţia în domeniu.

• Studenţii cu handicap beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.

• Finanţarea învăţământului special şi special integrat se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial. 

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 51/2017 asupra Legii nr. 448/2006 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

modic 2017 handicap

Continuitatea măsurilor de protecţie

În vederea asigurării corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, autorităţile responsabile ale administraţiei publice au, între altele, obligaţia să evalueze, la cerere, elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale

Asistentul personal

• Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.

• Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.

• Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are dreptul la salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – această prevedere, din înşiruirea drepturilor asistentului personal, fiind modificată prin OUG nr. 51/2017.

• Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor sau pentru asistent personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

• Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. Indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară (dispoziţii modificate): părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial; adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali, pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist, în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social, medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună. 

Asistentul personal profesionist

Pe perioada îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiază de – reglementare modificatăsalariul de bază stabilit potrivit dispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Centrele pentru persoane adulte cu handicap

Centrele private pentru persoanele cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

Prestaţii sociale pentru persoane cu handicap

• Dreptul la prestaţiile sociale se stabileşte prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

• Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al direcției generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Adultul cu handicap vizual grav primeşte pentru plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Încadrarea în grad de handicap

• Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 6 luni şi maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani și 6 luni.

ATENŢIE, O MODIFICARE MAJORĂ: Pe cale de excepţie, pentru copiii cu handicap a căror afecţiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecţia copilului stabileşte un termen de valabilitate a certificatului până la vârsta de 18 ani. 

Finanţare

• Persoanele cu handicap grav psihic şi/sau mintal asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap şi susţinătorii legali ai acestora sunt scutite de plata contribuţiei lunare de întreţinere.

Susţinătorii legali ai adulţilor cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap, care pot datora contribuţia lunară de întreţinere, sunt: a) soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ; b) copiii pentru părinţi; c) părinţii pentru copii. 

Cererea de reevaluare

Prin articol propriu al OUG nr. 51/2017 se prevede că în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă – adică de la 30 iunie 2017 –, părinţii sau reprezentantul legal al copilului pot depune cerere pentru reevaluare formulată cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap. Cererea se soluţionează în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Ai nevoie de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu