Salariații pot să beneficieze de un concediu de acomodare atunci când solicită adoptarea unui copil, conform Legii nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative, ce a apărut în Monitorul Oficial nr. 283/2016 şi a intrat în vigoare la jumătatea acestei luni.

Potrivit acestui act normativ, adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit din activităţi salariale și asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durată de maximum un an, care include și perioada încredinţării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR. 

Având în vedere că, în prezent, Indicatorul Social de Referinţă are o valoare de 500 de lei, indemnizația lunară este de 1.700 de lei.

Concediul și indemnizația se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcția în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum și dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii. 

Drepturile stabilite se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției.

Pe perioada concediului, persoană îndreptăţită beneficiază de plata contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuției se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizației acordate.

Fondurile necesare plăţii indemnizației, a contribuției, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la agenția pentru plăţi și inspecție socială judeţeană și a municipiului București în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reședința persoană îndreptăţită.

Calculul și plata indemnizației, inclusiv a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de Agenția Naţională pentru Plăţi și Inspecție Socială, prin agențiile pentru plăţi și inspecție socială județene și a municipiului București, și se achită, în funcție de opțiunea persoanei îndreptăţite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Concediul de acomodare și plata indemnizației încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una din următoarele situații:

  • a expirat perioada maximă de un an prevăzută pentru concediul de acomodare;
  • la cererea persoanei îndreptăţite;
  • copilul a împlinit 18 ani;
  • a avut loc decesul copilului;
  • persoană îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;
  • a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopției.

Concediul de acomodare și plata indemnizației se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situații:

  • s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgentă;
  • a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopției.

Suspendarea încetează în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese încredințat în vederea adopției sau, după caz, în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus respingerea revocării încredinţării în vederea adopției.

Reluarea concediului de acomodare și a plăţii indemnizației aferente suspendate se face la cererea persoanei îndreptăţite, începând cu data depunerii acesteia, dacă nu au intervenit situații care să determine încetarea drepturilor.

Asupra drepturilor stabilite nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii, cu excepția contribuției de asigurări sociale de sănătate. 

Perioada concediului de acomodare constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare la obținerea indemnizațiilor pentru concediile medicale, pentru obținerea pensiei, a șomajului și a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestațiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii se utilizează 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

Perioada concediului de acomodare constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitate.

Angajatorii au obligația de a acorda salariatului sau, după caz, salariaților soț și soție care adoptă, timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului și realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limită a maximum 40 de ore pe an.

Timpul liber se acordă pe bază cererii solicitantului, la care se anexează calendarul întâlnirilor sau, după caz, programul de vizite, întocmite de direcția competentă.

Nerespectarea de către angajator constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Plata indemnizației lunare aferente concediului de acomodare se face pe bază cererii persoanei îndreptăţite aflate în concediul de acomodare.

Cererea este însoţită de actele prevăzute de lege, precum și de copia actului de identitate a solicitantului, copia certificatului de naștere al copilului și acte doveditoare privind realizarea de venituri supuse impozitului pe venit .

Pentru acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare, cererea și documentele justificative se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției și se înregistrează la agenția pentru plăti și inspecție socială judeţeană și, respectiv, a municipiului București, în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul persoană îndreptăţită, denumită în continuare agenție teritorială.

În situația în care cererea este depusă după termenul prevăzut m
ai sus, dar pană la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă încredințarea în vederea adopției, drepturile se acordă de la data la care este depusă cererea.

Plata indemnizației lunare aferente concediului de acomodare se realizează pe fracțiuni de lună, în funcție de data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau, de la data depunerii cererii.

Cererea pentru acordarea indemnizației se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, și se comunică persoanei îndreptăţite în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei.

Indemnizația se plăteşte prin mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card, în funcție de opțiunea persoanei îndreptăţite, indicată în cerere.

Plata indemnizației se efectuează începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției .

În cazul achitării indemnizației prin mandat poștal, sumele aferente plăţilor ocazionate de efectuarea plăţii indemnizației sunt stabilite prin legea bugetul de stat.

În cazul plăţii indemnizației în cont curent personal sau în cont de card, agențiile teritoriale efectuează plată prin unităţile bancare pe bază de borderou, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru alte beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat.

IMPORTANT!  Salariatul care beneficiază de concediul de acomodare și de indemnizația aferentă nu poate cere concediu pentru creșterea copilului sau stimulent de inserție. Concediul de acomodare și indemnizația lunară aferentă se pot acorda și persoanelor care au copii încredințați în vederea adopției la data intrării în vigoare a noii legi.

Conform art. 51 alin (1) din Codul Muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat din iniţiativa salariatului în situaţia concediului de acomodare.

Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu pe perioada concediului de acomodare,  cu excepţia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiinţării acestuia, în condiţiile legii.

Nerespectarea de către angajator  a acordarii concediului de acomodare salariaţilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Ai nevoie de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here