23 Octombrie, 2019

CE trimite Bulgaria şi România înaintea Curţii de Justiţie pentru nerespectarea normelor UE privind piaţa gazelor naturale

Existenţa în UE a unei pieţe interne competitive a energiei constituie cea mai bună garanţie pentru asigurarea securităţii aprovizionării şi pentru garantarea unor preţuri la energie accesibile. O piaţă internă eficientă şi funcţională a gazelor naturale va oferi consumatorilor posibilitatea de a alege între diferitele societăţi şi va contribui la asigurarea caracterului accesibil al energiei.

Pentru a permite aceasta alegere, legislaţia UE urmăreşte facilitarea comerţului transfrontalier cu gaze naturale şi creşterea capacităţii pieţelor gazelor. Comisia Europeană consideră că Bulgaria şi România nu s-au aliniat încă pe deplin la normele UE privind piaţa gazelor naturale şi, prin urmare, a trimis, pe 24 noiembrie, aceste ţări înaintea Curţii Europene de Justiţie.

Comerţul transfrontalier este posibil numai dacă toţi participanţii la piaţă au acces egal la reţelele pentru transportul gazelor naturale în scopul aprovizionării clienţilor. Pentru a garanta acest acces egal al terţilor la reţea, este important să se pună la dispoziţie pe piaţă capacitatea maximă a reţelei. La fel de important este să se furnizeze tuturor participanţilor la piaţă informaţii fiabile şi transparente cu privire la capacitatea reţelei.

În practică, din cauza nerespectării de către Bulgaria şi România a normelor UE aplicabile pieţei gazelor naturale, clienţii respectivelor state membre sunt privaţi de posibilitatea de a obţine oferte de la alte state membre, întrucât pieţele nu sunt suficient de integrate. Concret, Comisia consideră că în Bulgaria şi în România capacitatea intreruptibilă de flux inversat (cunoscută şi sub denumirea de „backhaul”) nu este pusă la dispoziţie la toate punctele de interconectare. Includerea capacităţii de flux inversat este esenţială pentru utilizarea reţelei la capacitatea sa maximă.

Mai mult, capacitatea intreruptibilă şi serviciile pe termen scurt sunt vitale pentru intrarea pe piaţă a noilor operatori.
În plus, în România, operatorul sistemului de transport (OST) nu respectă integral cerinţele UE în materie de transparenţă. În absenţa informaţiilor referitoare la capacitatea disponibilă, este imposibil ca piaţa gazelor naturale să devină cu adevărat competitivă şi ca noii operatori să aibă acces la pieţe.

Context

Încălcările se referă la nerespectarea de către statele membre a obligaţiilor legale care le revin în temeiul Regulamentului privind gazele naturale [Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale, care a înlocuit la 3 martie 2011 Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 ].

Comisia asigură monitorizarea procedurilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, care au fost iniţiate în iunie 2009 printr-o scrisoare de punere în întârziere, urmată de avize motivate în iunie 2010.

De la începutul acestor proceduri în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Bulgaria şi România au înregistrat progrese în privinţa eliminării deficienţelor. Totuşi, nu a fost încă atinsă deplina conformitate şi, prin urmare, Comisia sesizează Curtea de Justiţie.

Pentru o documentare mai completă, pot fi consultate Notele Comisiei Europene:

- IP/10/836, la adresa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/836&format=HTML&aged=1&language=RO&guiLanguage=en

- şi MEMO/10/275 la adresa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/275&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en).

Informaţii suplimentare

Pagina web a Comisiei dedicată celui de-al doilea pachet privind energia:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_en.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm

Sursa: Comisia Europeană

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu