În practică, în activitatea unei instituţii/societăţi, pe lângă contractul individual de muncă şi contractul de prestări servicii, foarte des întâlnit este şi contractul de cesiune a drepturilor de autor.

Tocmai având în vedere această realitate obiectivă, în articolul de faţă ne-am propus să prezentăm câteva aspecte referitoare la contractul de cesiune a drepturilor de autor. Fără a avea pretenţia unei prezentări exhaustive a subiectului având în vedere largheţea acestuia, am împărţit prezentul articol în două părţi: astfel, în prima parte a acestuia prezentăm câteva aspecte generale ce pot prezenta interes referitor la acest tip de contract, iar în cea de-a doua parte a articolului prezentăm aspecte legate de fiscalitatea contractului de cesiune a drepturilor de autor.

Ce este contractul de cesiune a drepturilor de autor şi unde regăsim reglementarea legală referitor la acest tip de contract?

Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor este contractul prin care autorul transmite drepturile sale patrimoniale, integral sau parţial, celeilalte părţi, denumite cesionar, care se obligă în schimb să plătească autorului cedent preţul acestei cesiuni.

Reglementarea legală privind contractul de cesiune a drepturilor de autor o regăsim în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 8/1996); de asemenea, reglementarea în ceea ce priveşte fiscalitatea acestui tip de contract o regăsim în Codul fiscal.

În ce cazuri se poate încheia un contract de cesiune a drepturilor de autor?

Potrivit art. 7 din Legea nr. 8/1996, constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:

 • scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;
 • operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;
 • compoziţiile muzicale cu sau fără text;
 • operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;
 • operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;
 • operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
 • operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
 • operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
 • lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general.

drepturiautor
Sursa foto: Lege5.ro

Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, şi anume:

 • traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă intelectuală de creaţie;
 • culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii intelectuale.

Ce ar trebui să cunoaştem în momentul în care încheiem un contract de cesiune a drepturilor de autor?

Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise şi să menţioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalităţile de utilizare, durata şi întinderea cesiunii, precum şi remuneraţia titularului dreptului de autor.

Reţinem că, absenţa oricăreia dintre  prevederile mai sus menţionate, dă dreptul părţii interesate de a cere rezilierea contractului.

În ceea ce priveşte cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, legiuitorul arată că o astfel de cesiune este lovită de nulitate absolută.

Referitor la existenţa şi conţinutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale, legiuitorul arată că acesta se poate dovedi numai prin forma scrisă a contractului; fac excepţie contractele având drept obiect opere utilizate în presă.

În ceea ce priveşte remuneraţia cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale aceasta se stabileşte prin acordul părţilor; în acest sens precizăm că, cuantumul remuneraţiei se calculează fie proporţional cu încasările provenite din utilizarea operei, fie în sumă fixă sau în orice alt mod.

Subliniem faptul că atunci când remuneraţia nu a fost stabilită prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdicţionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneraţiei; aceasta se va face avându-se în vedere sumele plătite uzual pentru aceeaşi categorie de opere, destinaţia şi durata utilizării, precum şi alte circumstanţe ale cazului.

Potrivit art. 43 alin. 3 din Legea nr. 8/1996,  şi în cazul unei disproporţii evidente între remuneraţia autorului operei şi beneficiile celui care a obţinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdicţionale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remuneraţiei.

Ca o măsură de protecţie a autorului, legea arată că autorul nu poate să renunţe anticipat la exerciţiul dreptului prevăzut la art. 43 alin. 3 din Legea nr. 8/1996.

În ceea ce priveşte cesionarea drepturilor într-un contract de cesiune de drepturi de autor reţinem că autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale.

În acest sens, art. 13 din Legea nr. 8/1996 arată că utilizarea unei opere dă naştere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:

 • reproducerea operei;
 • distribuirea operei;
 • importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după operă;
 • închirierea operei;
 • împrumutul operei;
 • comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;
 • radiodifuzarea operei;
 • retransmiterea prin cablu a operei;
 • realizarea de opere derivate.

De asemenea, cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitată la anumite drepturi din cele mai sus amintite, pentru un anumit teritoriu şi pentru o anumită durată.

Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusivă ori neexclusivă.

Astfel, în cazul cesiunii exclusive, însuşi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalităţile, pe termenul şi pentru teritoriul convenite cu cesionarul şi nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. În ceea ce priveşte caracterul exclusiv al cesiunii reţinem că acesta trebuie să fie expres prevăzut în contract.

În schimb, în cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuşi opera şi poate transmite dreptul neexclusiv şi altor persoane.

Potrivit art. 39 alin. 6 din Legea nr. 8/1996, cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul său unei alte persoane decât cu consimţământul expres al cedentului. În schimb, consimţământul respectiv nu este necesar în cazul în care cesionarul, persoană juridică, se transformă prin una dintre modalităţile prevăzute de lege.

Reţinem şi faptul că cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua, o singura intrebare am: exista o perioada limitata pe care pot incheia contractul? De exemplu pot incheia contract pe o perioada de, sa zicem 6 luni? Pentru ca stiu ca in cazul in care nu am P.F.A, contractele de prestari servicii se fac pe o perioada scurta.
  Multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here