ASPECTE GENERALE

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza doar în condiţiile prevăzute în OG nr. 27/2011 şi Ordinul nr.  980/2011, de către operatorii de transport rutier, în baza licenţei comunitare, numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
Conform art. 3 din OG nr.  27/2011, prin transport rutier contra-cost se înţelege transportul rutier de mărfuri şi/sau persoane efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii.  
Prin transport rutier interjudeţean se înţelege transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe. În sensul prezentei ordonanţe, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local.  
LICENŢA DE TRASEU reprezintă document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier naţional contra-cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport.
Transportul rutier contra-cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.  
Prin excepţie, transportul rutier naţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale şi servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier şi cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi de către întreprinderile autorizate numai cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra-cost, prevăzută la art. 184 alin. (2) la nomele metodologice/copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra-cost, după caz, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale.
Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către operatorii de transport rutier.  
Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale.

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA-COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE  

Transportul rutier contra-cost de persoane prin serviciile regulate se poate efectua numai pe baza programului de transport şi a licenţei de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R..
Licenţa de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier naţional contra-cost de persoane prin servicii regulate.  
În cazul transportului rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate, licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare cursă, iar în cazul transportul rutier judeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare traseu.  
Modelul licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, iar modelul graficului de circulaţie al acesteia este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme metodologice.  
Transportul rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condiţiile în care aceştia deţin licenţă de traseu valabilă pentru cursa respectivă, aşa cum aceasta este prevăzută în programul de transport.  
Licenţa de traseu este valabilă numai însoţită de graficul de circulaţie pe toată durata efectuării transportului şi numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în ziua şi la ora prevăzute în respectivul grafic de circulaţie.
Înlocuirea autobuzului pentru care s-a emis LICENŢA DE TRASEU:
Autobuzul pentru care s-a emis licenţa de traseu poate fi înlocuit cu un alt autobuz numai în următoarele situaţii:  
a) nu mai este deţinut de operatorul de transport rutier;  
b) prezintă defecţiuni tehnice – înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face de către operatorul de transport rutier, utilizând raportarea online accesibilă pe site-ul Autorităţii Rutiere Române, pentru o perioadă de 30 de zile, care poate fi prelungită până la 90 de zile, în baza documentului eliberat de service-ul auto autorizat;  
c) în caz de accident rutier, dacă autobuzul nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi al siguranţei rutiere;  
d) la solicitarea motivată a operatorului de transport.  
În situaţiile prevăzute la lit. a), c) şi d), înlocuirea autobuzului se poate face, cu notificarea prealabilă a A.R.R., în următoarele condiţii:  
1. autobuzul utilizat să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de cumpărare în rate ori leasing de către operatorul de transport rutier titular al licenţei de traseu;  
2. autobuzul utilizat să respecte capacitatea de transport minimă prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă şi să obţină cel puţin acelaşi punctaj, conform criteriului 3 din anexa nr. 18, cu cel al autobuzului înlocuit;  
3. autobuzul utilizat să aibă cel puţin acelaşi an de fabricaţie cu cel al autobuzului înlocuit.  
În caz de accident rutier, dacă autobuzul nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi al siguranţei rutiere, înlocuirea autobuzului avariat se efectuează după prezentarea documentelor care atestă că acesta nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi al siguranţei rutiere.
Pe perioada înlocuirii, se va asigura existenţa la bordul autobuzului a licenţei de traseu.

Suplimentarea unei curse
Suplimentarea unei curse se poate face numai în situaţia în care autobuzul utilizat în baza licenţei de traseu are capacitate insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu.  
Suplimentarea cursei se va face cu respectarea graficului de circulaţie aferent licenţei de traseu, asigurându-se existenţa la bordul autobuzului a licenţei de traseu în copie, ştampilată şi semnată de către administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: “Subsemnatul, …, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.

PROGRAMUL DE TRANSPORT INTERJUDEŢEAN

Întocmirea programelor de transport  
Prin programul de transport interjudeţean se stabilesc traseele, graficele de circulaţie, numărul autobuzelor necesare şi capacitatea minimă de transport a acestora, precum şi autogările şi staţiile publice.  
Programul de transport interjudeţean se întocmeşte de către A.R.R. în baza programului de transport anterior, cu consultarea organizaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional pentru domeniul transporturilor rutiere, valabilitatea acestuia fiind de 74 de luni.  
În condiţiile în care capacitatea autogărilor este depăşită (număr de plecări/sosiri, staţionări la peron), A.R.R. solicită consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, stabilirea unor staţii publice pentru amplasarea capetelor de traseu şi/sau a opririlor în tranzit.  
În cazul în care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, solicită ca într-o localitate, pe lângă plecările, sosirile sau opririle în tranzit, realizate într-o autogară, să existe şi alte opriri în tranzit, A.R.R. poate aproba această solicitare.

Valabilitatea programelor de transport
Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua cursele/traseele câştigate cu autovehiculele înscrise la atribuire pentru care au fost eliberate licenţe de traseu ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condiţiile legii.  
În perioada de valabilitate a programului de transport, în cazul în care se înfiinţează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenţei de traseu, se vor modifica în mod corespunzător graficele de circulaţie.  
I.S.C.T.R. controlează activitatea de transport rutier contra-cost de persoane prin servicii regulate, datele rezultate fiind înregistrate în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier.

Atribuirea programului de transport
Cursele/Traseul din programul de transport interjudeţean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj.

Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier  

CRITERIILE DE EVALUARE a operatorului de transport şi punctajele care se acordă în cazul atribuirii traseelor/curselor interjudeţene (anexa nr. 18 la normele metodologice):
1. Vechimea parcului de vehicule:  
– Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) – 20 puncte;  
– AF = AA – 1 – 20 puncte;  
– AF = AA – 2 – 19 puncte;  
– AF = AA – 3 – 18 puncte;  
– AF = AA – 4 – 17 puncte;  
– AF = AA – 5 – 16 puncte;  
– AF = AA – 6 – 15 puncte;  
– AF = AA – 7 – 14 puncte;  
– AF = AA – 8 – 13 puncte;  
– AF = AA – 9 – 12 puncte;  
– AF = AA – 10 – 11 puncte;  
– AF = AA – 11 – 10 puncte;  
– AF = AA – 12 – 9 puncte;  
– AF = AA – 13 – 8 puncte;  
– AF = AA – 14 – 7 puncte;  
– AF = AA – 15 – 5 puncte;  
– AF = AA – 16 – 0 puncte.  
2. În funcţie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau traseu, se acordă 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de leasing.  
Vehiculele deţinute cu contract de închiriere nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport interjudeţean.  
3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:  
– categoria I – 14 puncte;  
– categoria a II-a – 12 puncte;  
– categoria a III-a – 9 puncte;  
– categoria a IV-a – 5 puncte.  
Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor/curselor cuprinse în programul de transport interjudeţean.  
4. Vechimea neîntreruptă pe traseu:  
– 8 ani sau mai mult – 12 puncte;  
– 7 ani – 11 puncte;  
– 6 ani – 10 puncte;  
– 5 ani – 8 puncte;  
– 4 ani – 6 puncte;  
– 3 ani – 4 puncte;  
– 2 ani – 2 puncte;  
– 1 an, mai mult de 6 luni – 1 punct.  
5. Dotarea autobuzului cu instalaţie de aer condiţionat – 5 puncte.  
6. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu un număr de 10 puncte în cazul în care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.  
7. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu un număr de 2 puncte pentru fiecare licenţă de traseu eliberată în vederea efectuării de transport de persoane prin servicii regulate şi retrasă în ultimii cinci ani pe traseul respectiv, numai în situaţia în care măsura de retragere respectivă este definitivă.  
8. În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru o cursă/traseu, este depunctat cu un punct.  
9. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor/curselor interjudeţene, în cazul în care înregistrează obligaţii restante la bugetul centralizat al statului, conform certificatului de atestare fiscală.  

METODOLOGIA DE PUNCTARE privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport (anexa nr. 19 la normele metodologice):
1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referinţă care reprezintă ultima zi din anul anterior anului atribuirii.  
2. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.   
3. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  
4. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  
5. La punctul 4 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte astfel: se vor lua în considerare ziua, luna şi anul de când operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu pentru traseul respectiv până la data de referinţă.  
6. La criteriul nr. 5 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  
7. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 18 la normele metodologice se cumulează, iar din totalul rezultat se scade, după caz, punctajul aferent criteriilor 6, 7 şi 8 din anexa nr. 18 la normele metodologice.  
8. În cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la bugetul local şi/sau de stat, nu poate participa la atribuirea traseelor/curselor interjudeţene.  
9. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din anexa nr. 18 la normele metodologice, iar în cazul în care egalitatea se menţine operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din anexa nr. 18 la normele metodologice. În cazul în care egalitatea se menţine în continuare, licenţa de traseu se acordă în mod echitabil solicitanţilor.

Afişarea programului de transport şi a calendarului atribuirii electronice
Cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea programului de transport valabil, A.R.R. afişează următorul program de transport pe pagina de internet a acesteia, precum şi calendarul atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale.  
Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:  
– data introducerii programului de transport interjudeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale;  
– perioada de cinci zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor;  
– perioada de zece zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse;  
– data atribuirii electronice.  

Cursele care nu au fost solicitate sau atribuite  
Cursele/Traseele din programul de transport interjudeţean care nu au fost solicitate sau atribuite vor face obiectul unei a doua atribuiri în condiţiile stabilite de către A.R.R. şi afişate pe site-ul acesteia. 
 
Cursele din programul de transport interjudeţean care nu au fost solicitate sau atribuite în conformitate cu prevederile legale vor fi acoase din programul de transport.  
Cursele/Traseele cuprinse în programul de transport interjudeţean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, conform calendarului publicat pe pagina de internet a A.R.R.

Respingerea solicitărilor  
Solicitările depuse de operatorii de transport rutier pentru atribuirea electronică în sistem informatic a curselor cuprinse în următorul program de transport interjudeţean vor fi respinse în următoarele cazuri:  
a) au depăşit termenele prevăzute în calendarul atribuirii;  
b) când operatorul de transport rutier nu deţine autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni;  
c) când operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei comunitare, valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni;  
d) când cursele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu acelaşi autobuz sau aceleaşi autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie;  
e) când graficele de circulaţie aferente curselor nu permit efectuarea transportului cu autobuzul nominalizat în solicitare, deoarece prin parcurgerea distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursă şi locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depăşeşte ora de plecare în cursa care va urma.  

Modificarea programului de transport interjudeţean  
Programul de transport interjudeţean se poate modifica de către A.R.R., la cererea operatorului de transport rutier deţinător al licenţei de traseu pentru traseul respectiv, astfel:  
a) anual, în luna septembrie, la data stabilită de A.R.R., prin:  
(i) introducerea de noi curse pe un traseu existent în programul de transport numai în condiţiile în care se respectă un decalaj de minimum 30 de minute între plecările din staţii/autogările capete de traseu, situate în aceeaşi localitate;  
(ii) introducerea de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogări. Dacă prin oprirea în tranzit solicitată se generează segmente comune de traseu care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor curse interjudeţene pe care deţin licenţe de traseu alţi operatori de transport rutier, trebuie să se poată asigura un decalaj de 30 de minute între plecările din staţiile/autogările situate în aceeaşi localitate;  
(iii) reducerea numărului de curse de pe un traseu existent;  
(iv) modificarea capacităţii de transport;  
(v) modificarea zilelor şi/sau a perioadei în care se efectuează cursa;  
b) trimestrial, la data stabilită de A.R.R., prin:  
(i) eliminarea de staţii/autogări;  
(ii) înlocuirea de autogări.

Eliberarea licenţei de traseu
Eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie anexă la aceasta se fac de către A.R.R., după atribuirea cursei/traseului prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale.  
În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit o cursă nu se prezintă la A.R.R. în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu în termen de cinci zile de la data şedinţei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licenţa de traseu în termen de 15 zile de la data solicitării, cursa respectivă va fi atribuită următorului operator de transport rutier clasat la şedinţa de atribuire.  
Licenţa de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare.  
Licenţa de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă.

Valabilitatea licenţei de transport
În cazul traseelor cuprinse în programul de transport judeţean, perioada de valabilitate a licenţei de traseu nu poate depăşi data expirării acestuia.  
În cazul curselor/traseelor cuprinse în programul de transport interjudeţean, perioada de valabilitate a licenţei de traseu nu poate depăşi data expirării acestuia.  

Renunţarea/retragerea licenţei de traseu  
Renunţarea la licenţa de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea însoţită de licenţa de traseu şi de graficul de circulaţie aferent vor fi depuse la A.R.R.
Cursele la care au renunţat operatorii de transport rutier sau în cazul cărora măsura de retragere a licenţei de traseu a rămas definitivă vor fi atribuite conform calendarului stabilit de A.R.R.
În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru o cursă, acesta va fi depunctat la următoarele şedinţe de atribuire a cursei respective, conform anexei nr. 18 .
În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe o cursă, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de atribuire a cursei respective.

Notă: Pentru mai multe detalii, a se vedea Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

——————————(P)——————————
Mai multe astfel de proceduri utile (actualizate), dar şi modele şi formulare, pot fi găsite în Lege5.

Lege5
 
este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here