Continuăm prezentarea informaţiilor referitoare la cadastru, extrase din legislaţia în vigoare, cu elementele ce ţin de organizarea activităţii de cadastru, obiectivele lucrărilor de cadastru, precum şi publicitatea imobiliară, în legătură cu registrul cadastral.

Astfel, un prim aspect important îl constituie cel potrivit căruia cadastrul general se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu, judeţ şi la nivelul întregii ţări.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi preluarea activităţii privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiţiei. Sediul acesteia se află în Bucureşti.

De asemenea, la nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt înfiinţate oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară de pe lângă judecătorii.

În circumscripţia fiecărei judecătorii există câte un birou de carte funciară, ca unitate subordonată Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciară ale judecătoriilor.

Mai mult, Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie se prezintă ca o unitate cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrametrie şi Cartografie.

Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, incluzând reprezentanţi din sectorul public şi privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţă profesională, dintre care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale şi preşedinte al consiliului de administraţie.

Legat de obiectivele lucrărilor de cadastru, prin realizarea lucrărilor cadastrale se urmăreşte îndeplinirea aspectelor referitoare la:

funcţia tehnică a cadastrului general, realizată prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziţiei configuraţiei şi mărimii suprafeţelor terenurilor pe destinaţii, categorii de folosinţă şi pe proprietari, precum şi ale construcţiilor;

– funcţia economică a cadastrului general, în cadrul căreia se evidenţiază destinaţia, categoriile de folosinţă a parcelelor, precum şi elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile;

funcţia juridică a cadastrului general, realizată prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin publicitatea imobiliară;

Delimitarea şi marcarea hotarelor administrativ ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi limitele intravilanilor se realizează, potrivit legii, de către comisia stabilită în acest scop prin ordinul prefectului. Din această comisie fac parte primarul, secretarul consiliului local, delegatul oficiului judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie şi, după caz, delegatul direcţiei generale amenajarea teritoriului şi urbanism.

Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi ţinerii la zi a planurilor cadastrale a hărţilor topografice este realizată de către unităţi specializate, sub coordonarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.

În ceea ce priveşte publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al cadastrului general, aceasta are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din acelaşi teritoriu administrativ şi se realizează de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.

Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.

Referitor la registrul cadastral, normele legislative actuale prevăd faptul că unul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localităţi, aparţinând aceluiaşi proprietar, formează corpul de proprietate ce se înscrie în cartea funciară, iar mai multe corpuri de proprietăţi, de pe teritoriul aceleiaşi localităţi, aparţinând unui proprietar, formează partida sa cadastrală ce se înscrie în aceeaşi carte funciară.

Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ţine de către biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială de activitate este situat bunul respectiv.

Acest registru se întregeşte cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a imobilelor, cu repertoriul imobilelor, indicând numărul cadastral al parcelelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapă în care se vor păstra cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here