Săptămână aceasta vă propunem o serie de articole referitoare la reglementările legislative privind contractul individual de muncă, conform Codului Muncii publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Astfel, în cele ce urmează vom debuta cu informaţiile referitoare la încheierea contractului individual de muncă.

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

În primul rând, vârsta la care legislaţia prevede că persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă este de 16 ani. Însă, aceasta poate încheia contract de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, în condiţiile în care nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, obligaţia aceasta revenind angajatorului.

Anterior începerii activităţii:

– contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă;

– angajatorul este obligat să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

Mai mult, conform art. 17 alin. (1), înaintea încheierii sau modificării contractului, angajatorul este obligat să informeze persoana selectată în vederea angajării/ salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Vechimea în muncă este înţeleasă prin munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă.

O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestei prevederi legale atrage nulitatea contractului individual de muncă.

Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă.

Informaţiile minime care trebuie comunicate către persoana selectată în vederea angajării sunt:

– identitatea părţilor;

– locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locaţii;

– sediul / domiciliul angajatorului;

– funcţia/ ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor;

– criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului;

– riscurile specifice postului;

– data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;

– durata contractului de muncă, în cazul unui contract pe durată determinată sau temporară;

– durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

– condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;

– salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;

– durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;

– indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;

– durata perioadei de probă.

Perioada de probă, care constituie vechime în muncă, poate fi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. În cazul persoanelor cu handicap, legea prevede ca perioada de probă să nu depăşească 30 de zile calendaristice.

Totodată, pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Pe durata perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here