17 Martie, 2018

Ce trebuie să ştii despre autorizarea funcţionării comercianţilor?

Săptămâna aceasta vă prezentăm avizele şi autorizaţiile necesare funcţionării comercianţilor, precum şi modul în care ele pot fi obţinute. În continuare, vom discuta despre autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor.

Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor. Aceasta se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv brigada/grupul de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor este obligatorie pentru construcţiile noi şi pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinaţie la construcţiile existente care se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1, din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, şi pentru care este obligatorie şi s-a obţinut în prealabil, în condiţiile legii, autorizaţia de construire.

Pentru situaţiile care nu se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, din Hotărârea de Guvern nr. 573/2002, în vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică privind apărarea împotriva incendiilor.

Documentaţia necesară

În vederea obţinerii autorizaţiei, solicitantul trebuie să depună la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cât şi activităţile pe care urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

* pentru cazurile încadrate în prevederile art. 3 alin. (1) respectiv anexa nr. 1.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, piese scrise şi desenate ale documentaţiei tehnice de execuţie, respectiv:

- scenariu de siguranţă la foc – elaborat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001;

- plan de situaţie şi planuri de arhitectură pentru fiecare nivel al construcţiei sau al spaţiilor supuse autorizării de P.S.I. elaborate şi, după caz, verificate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 23 noiembrie 2009;

* pentru cazurile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) respectiv anexa nr. 1.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2 pct. I din aceeaşi procedură;

* dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz.

Pentru construcţiile existente la care se execută amenajări, extinderi sau schimbări de destinaţie documentele prevăzute la primul punct vor fi însoţite, după caz, de avizul proiectantului iniţial sau raportul de expertiză tehnică, cu însuşirea soluţiilor cuprinse în proiect, conform legislaţiei specifice.

Solicitantul are obligaţia de a prezenta pe timpul verificării efectuate la faţa locului, la solicitarea reprezentantului brigăzii/grupului de pompieri militari, întreaga documentaţie tehnică de execuţie, elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei privind calitatea şi autorizarea în construcţii.

Documentele se depun îndosariate.

Perioada de valabilitate şi reautorizarea

Autorizaţiile eliberate anterior, precum şi cele eliberate conform prezentei proceduri îşi păstrează valabilitatea pe toată durata menţinerii condiţiilor şi a păstrării documentelor vizate

Comercianţii au obligaţia de a solicita o nouă autorizare dacă intervin modificări, extinderi sau schimbări de destinaţie, care impun obţinerea unei noi autorizaţii de construire în condiţiile legii, sau în cazul desfăşurării de noi activităţi în sediile autorizate, urmând a fi parcursă procedura de autorizare stabilită pentru fiecare situaţie conform prevederilor prezentei proceduri.

Comercianţii au obligaţia de a solicita o nouă autorizare dacă intervin modificări, extinderi sau schimbări de destinaţie, care impun obţinerea unei noi autorizaţii de construire în condiţiile legii, sau în cazul desfăşurării de noi activităţi în sediile autorizate, urmând a fi parcursă procedura de autorizare stabilită pentru fiecare situaţie conform prevederilor prezentei proceduri.

Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor aferente.

Reautorizarea funcţionării se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

  • Răspunde
    ion
    ianuarie 20 2016

    In vecinatatea noastra s-a deschis un magazin lid anul trecut . Pentru obtinerea autorizatiei de functionare la deschidere autoritatile locale le-ausolicitat acordul vecinilor. . Nu le-am dat acordul deoarece era necesar conform proiectului sa remedieze unele lucruri: de acces ,de imprejmuire etc. Autoritatile locale insa au eliberat acestora autorizatia de funtionare fara a avea acordul nostru desi initial le-au cerut acestora acordul vecinilor . Intrebare : Pentru prelungirea autorizatiei de functionare este sau nu necesar acordul vecinilor? Va rugam sa ne scrie ti un nr de contact .

Scrie un comentariu