La sfârşitul săptămânii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ emis de ANAF prin care se aprobă Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Depunerea cererii şi a documentelor justificative

Potrivit OPANAF nr. 2037/2016, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, respectiv:

  • semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
  • anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată.

În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie a anului în care se exercită opţiunea.

Cererea se completează pe formularul 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”.

form306

Cererea va fi însoţită de documente din care să rezulte activitatea desfăşurată şi periodicitatea, respectiv:

  • declaraţie pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfăşurată;
  • balanţele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, după caz;
  • jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;
  • alte documente relevante pentru luarea deciziei.

Cererea se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.

Analiza documentelor şi emiterea deciziei

Zilnic, cererile contribuabililor împreună cu documentaţia anexată se transmit, spre soluţionare, compartimentului cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate. 

Compartimentul de specialitate analizează cererea şi documentele anexate. În cazul în care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informaţii suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

În acest caz, termenul prevăzut pentru soluţionarea cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii documentelor solicitate, în condiţiile prevăzute de art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

termene_cereri

În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul de analiză, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii. În baza acestuia, compartimentul de specialitate întocmeşte, în două exemplare, Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată.

Cele două documente se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

După aprobare, compartimentul de specialitate comunică persoanei impozabile un exemplar din decizie, prin care se aprobă sau se respinge solicitarea, după caz, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale.

În cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale pentru taxa pe valoarea adăugată, o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, care operează modificarea în vectorul fiscal al persoanei impozabile.

Dosarul solicitării, inclusiv în cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea dosarului fiscal, în vederea arhivării la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Dosarul solicitării cuprinde:

  • cererea persoanei impozabile;
  • documentaţia anexată cererii;
  • Referatul de analiză;
  • un exemplar din Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată.

Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare şi plată următoare datei comunicării Deciziei privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată şi se menţine pe durata păstrării condiţiilor prevăzute la cap. 1 pct. 1 din procedură.

La data modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizie, persoana impozabilă este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here