În articole anterioare, prezentând aspecte ce țin de adunarea generală a asociațiilor de proprietari, de administrarea condominiilor și comitetul executiv, semnalam faptul că, de peste un an avem o nouă lege privind asociațiile de proprietari, lege ce a abrogat Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari[1]Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari[2], precum și orice alte prevederi contrare; astfel, la data de 28.09.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (denumită în continuare Legea nr. 196/2018[3]).

Având în vedere faptul că prin actul normativ mai sus indicat s-au adus o serie de modificări legislației privind asociațiile de proprietari, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm aspectele vizând Președintele Asociației de proprietari.

Alături de adunarea generală, comitetul executiv și cenzorul sau comisia de cenzori președintele face parte dintre organele asociației de proprietari. 

Ce trebuie să cunoaștem referitor la atribuțiile Președintelui Asociației de Proprietari? 

Președintele asociației de proprietari are următoarele atribuții:

a) în baza mandatului acordat de adunarea generală reprezintă asociația de proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile în instanță;

b) semnează documentele asociației de proprietari;

c) supraveghează și urmărește corecta punere în aplicare a hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului și acordului de asociere, precum și aplicarea deciziilor comitetului executiv;

d) aduce la cunoștință proprietarilor prevederile statutului și regulamentului condominiului;

e) răspunde în scris la sesizările și contestațiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;

f) gestionează modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin asociației de proprietari în raport cu autoritățile publice;

g) prezintă, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociației, oferind toate informațiile solicitate;

h) poate propune, în scris, comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulamentul condominiului, hotărârile și deciziile asociației de proprietari, conform prevederilor legale și statutare;

i) întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislația în vigoare;

j) păstrează și asigură completarea la zi a cărții tehnice a construcției, precum și a celorlalte documente privitoare la activitatea asociației de proprietari;

k) întocmește tabelul convocator și afișul pentru avizier pentru adunările generale și asigură semnarea acestuia de către proprietari;

l) asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru aceasta;

m) afișează programul de încasări și datele de contact ale administratorului, ale membrilor comitetului executiv și ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;

n) afișează la avizier hotărârile adunării generale și ale ședințelor comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;

o) în cazul modificării cadrului legislativ privind asociațiile de proprietari, președintele convoacă adunarea generală a asociației de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociației;

p) informează proprietarii din condominiu cu privire la toate restricțiile referitoare la culoare, aspect, materiale și altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informațiilor furnizate de autoritățile administrației publice locale;

q) conduce ședințele adunărilor generale și ale comitetului executiv;

r) afișează la avizier lista contractelor asociației de proprietari cu furnizorii de utilități publice, cu administratorul și cu personalul angajat sau contractual al asociației;

s) afișează la avizier lista și datele de contact ale instituțiilor cu atribuții de inspecție și control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociației de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociației. 

Poate fi remunerat Președintele asociației de proprietari pentru activitatea depusă în cadrul asociației? 

Da, la fel ca și membrii comitetului executiv și Președintele asociației de proprietari poate fi remunerat pe baza unui contract de mandatconform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în procesul-verbal. 

Răspunde Președintele asociației de proprietari pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce îi revin/depășirea atribuțiilor legale și statutare? 

Da, la fel ca și membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, cenzorul și Președintele asociației de proprietari răspunde personal sau solidar pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților, după caz.[1] Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/23.07.2007 și, ulterior, a fost supusă mai multor modificări și completări.

[2] Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/18.01.2008.

[3] Legea nr. 196/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 660/30.07.2018 și a intrat în vigoare la data de 28.09.2018; de dată recentă legea respectivă a fost modificată prin OG nr. 21/2019.

Ai nevoie de Legea nr. 196/2018 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here