Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a identificat 12 prioritati pe care autoritatile trebuie sa le aiba in vedere astfel incat sa asigure dezvoltarea sectorului IMM.

Potrivit Comunicatului din partea Biroului de presă al CNIPMMR, lista Consiliului cuprinde următoarele:

● iniţierea unei noi Legi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care să asigure implementarea deplină la nivel naţional a Small Business Act (SBA), aplicarea principiului „Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri” şi creşterea treptată de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de dezvoltare, a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, pentru perioada 2012-2020;

● creşterea sumelor alocate programelor de înfiinţare şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, cu alocarea prioritară a 300 milioane euro pentru susţinerea financiară a programului start-up în perioada 2012-2014, care va asigura crearea unui număr de 300.000 locuri noi de muncă şi creşterea cu 4,26% a PIB în perioada 2012-2016 (proiect depus de CNIPMMR la Ministerul Finanţelor Publice);

 ● adoptarea unui sistem de stimulare a recuperării TVA-ului (proiect depus de CNIPMMR la Ministerul Finanţelor Publice);

introducerea bunelor practici ale UE privind activitătile de cercetare-dezvoltare, prin:

– creşterea plafonului deducerii suplimentare la calculul impozitului pe profit pentru cheltuielile de cercetare – dezvoltare, de la 20% la: 50 % pentru întreprinderile mari şi 75 % pentru IMM-uri;

– deducerea suplimentară din baza impozabilă a 50 % din totalul veniturilor obţinute din valorificarea brevetelor de invenţie rezultate din activităţile de C-D derulate în regie proprie sau subcontractate sau

– reglementarea deductibilităţii totale a cheltuielilor cu investiţii (echipamente, licenţe software) la momentul achiziţiei, dacă acestea sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare (proiect depus de CNIPMMR la Ministerul Finanţelor Publice);

● revenirea la deducerea integrală a cheltuielilor cu combustibilul pentru vehiculele utilizate pentru deplasări în interes de serviciu (proiect depus de CNIPMMR la Ministerul Finanţelor Publice);

relansarea procesului investiţional, prin modificarea şi completarea O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, precum şi prin îmbunătăţirea cadrului legal privind schemele de ajutor de stat, cu modificarea criteriilor de acordare pentru a le face accesibile întreprinderilor mici şi mijlocii;

● reglementarea obligaţiei de plată a valorii contractelor de achiziţie publică în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie, cu sancţiuni ferme (dobânzi şi penalităţi), cu transpunerea Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale;

● susţinerea dezvoltării IMM-urilor din România, prin:

– extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea plăţilor comercianţilor către toate IMM-urile furnizoare – din industria uşoară, mobilă, produse chimice etc., care va stimula creşterea producţiei industriale autohtone şi va reduce importurile;

– instituirea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea financiară a fondurilor UE;

– instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari;

● instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ, după model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore;

● creşterea absorbţiei fondurilor structurale prin respectarea strictă a termenelor de finanţare prevăzute în contracte, inclusiv finanţarea în intregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE, inclusiv garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri structurale;

● continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi reducerea numărului de autorizaţii, avize, licenţe şi permise pentru agenţii economici, cu reducerea a cel puţin 25% dintre acestea (până în prezent 237 taxe şi tarife au fost comasate sau eliminate, din 491 existente la începutul anului 2009);

menţinerea cotei unice, reducerea fiscalităţii asupra forţei de muncă cu 5 puncte procentuale şi reducerea cu minim 25% a numărului de impozite pentru întreprinzători (European Commission Enterprise and Industry, Fişa informativă SBA Romania 2010 / 2011, număr de plăţi de impozite/an în 2011: România 113, raportat la media UE de 16,94).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here