Așa cum este binecunoscut, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează, în condițiile legii, sau/și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual/impozitul datorat pe venitul/câștigul net anual impozabil/impozitul datorat pe venitul anual, potrivit dispozițiilor art. 79, art. 82 alin. (6), art. 102 și art. 123 alin. (2) – (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare în anul fiscal 2017.

Stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru anul 2017 se efectuează de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent (denumit în continuare compartiment de specialitate).

De dată relativ recentă, în Monitorul Oficial nr. 745/29.08.2018 a fost publicată Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii din 24.08.2018, procedură elaborată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și care este în vigoare de la data de 29.08.2018.

În prezentul material ne-am propus să prezentăm care este Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.

De reținut și că dispozițiile Ordinului președintelui ANAF nr. 1.003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” se aplică în mod corespunzător. 

Cum se stabilește suma reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult?

În vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate verifică datele înscrise în cerere și, în cazul în care constată erori, notifică contribuabilul în vederea clarificării situației.

În cazul în care constată erori sau modificări privind datele de identificare ale entității nonprofit/unității de cult (denumirea, codul de identificare fiscală, contul bancar – IBAN) și poate identifica elementele necesare stabilirii sumei de virat, direct de la entitatea nonprofit/unitatea de cult sau din alte surse, compartimentul de specialitate efectuează corecția datelor, fără notificarea contribuabilului.

În vederea stabilirii sumelor de virat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate are în vedere următoarele:

1. În situația contribuabililor care nu au completat în cerere rubrica „Suma”, referitoare la susținerea unei entități nonprofit/unități de cult, suma de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege.

2. În situația contribuabililor care au completat în cerere rubrica „Suma”, pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult, compartimentul de specialitate verifică încadrarea acesteia în plafonul admis de lege și stabilește suma de virat entității beneficiare astfel:

a) în situația în care suma completată în cerere este mai mare decât plafonul admis de lege, suma de virat se stabilește la nivelul acestui plafon;

b) în situația în care suma completată în cerere este mai mică decât plafonul admis de lege, suma de virat se stabilește la nivelul sumei înscrise în cerere.

3. În situația în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru o sursă de venit, pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, și nu a completat în cerere rubrica „Suma”, suma de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege și se distribuie, în mod egal, entităților nonprofit/unităților de cult beneficiare.

4. În situația în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru o sursă de venit, pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, și a completat în cerere rubrica „Suma”, compartimentul de specialitate verifică încadrarea în plafonul admis de lege a sumei totale înscrise în cerere și stabilește sumele de virat astfel:

a) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mică decât plafonul admis de lege, sumele de virat fiecărei entități nonprofit/unități de cult se stabilesc la nivelul fiecărei sume înscrise în cerere;

b) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mare decât plafonul admis de lege, suma totală de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege și se distribuie, proporțional, fiecărei entități nonprofit/unități de cult beneficiare.

5. În situația în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru o sursă de venit, pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, și a completat în cerere rubrica „Suma” numai pentru o parte din entitățile beneficiare, compartimentul de specialitate verifică încadrarea în plafonul admis de lege a sumei totale înscrise în cerere și stabilește sumele de virat astfel:

a) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mică decât plafonul admis de lege, sumele de virat fiecărei entități nonprofit/unități de cult se stabilesc la nivelul fiecărei sume înscrise în cerere, iar diferența se distribuie în mod egal celorlalte entități nonprofit/unități de cult beneficiare;

b) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mare decât plafonul admis de lege, suma totală de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege și se distribuie, proporțional, fiecărei entități nonprofit/unități de cult beneficiare, cu mențiunea că, pentru entitățile nonprofit/unitățile de cult pentru care nu este completată rubrica „Suma”, suma solicitată se consideră, în mod convențional, ca fiind rezultatul împărțirii plafonului admis de lege la numărul de entități nonprofit/unități de cult beneficiare.

Virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.

În vederea virării sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate efectuează următoarele operațiuni:

1. sortează formularele 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”, formularele „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” și formularele 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” după codurile conturilor bancare (IBAN) ale entităților nonprofit/unităților de cult;

2.  editează, cu ajutorul aplicației informatice, un borderou în format hârtie, care conține următoarele informații:

a) numărul/data borderoului;

b) denumirea entității nonprofit/unității de cult;

c) codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult;

d) simbol cont bancar (IBAN).

Borderoul se aprobă de către conducătorul unității fiscale, cu mențiunea „Bun de plată”, și se transmite unității de trezorerie, cel târziu în termen de 80 de zile de la data depunerii formularelor.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here