Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme, la data de 21.11.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat mai multe decizii privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, dar, în prezentul material, ne vom opri atenția doar asupra uneia din deciziile pronunțate la data respectivă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri. 

Astfel, prin Decizia nr.44/21.11.2016 în dosarul nr.2551/1/2016 ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Tribunalul Sibiu – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, şi, în consecinţă, a stabilit că: 

“În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie şi motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecata prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă”. 

Menționăm că, după redactarea considerentelor şi semnarea deciziei mai sus menționate, Decizia ÎCCJ nr. 44/21.11.2016 va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conținutul textelor din legislația românească menționate de instanța supremă în Decizia nr. 44/21.11.2016?

 Art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001: Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

Art. 200 din Codul de procedură civilă:

(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată este de competenţa sa şi dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197.

(2) În cazul în care cauza nu este de competenţa sa, completul căruia i-a fost repartizată cererea dispune, prin încheiere dată fără citarea părţilor, trimiterea dosarului completului specializat competent sau, după caz, secţiei specializate competente din cadrul instanţei sesizate. Dispoziţiile privitoare la necompetenţă şi conflictele de competenţă se aplică prin asemănare.

(3) Când cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).

(4) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii.

(5) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării.

(6) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii.

(7) Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (3).

(8) În caz de admitere, cauza se retrimite completului iniţial învestit. 

Ce trebuie să înțelegeți din decizia instanței supreme mai sus amintite?

Atunci când celui care a săvârșit o contravenție i s-a aplicat o sancțiune, acesta are posibilitatea de a formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, o astfel de plângere (cerere de chemare în judecată) trebuind nu numai formulată, ci şi motivată (în fapt și în drept) în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie; dacă totuși petentul nu și-a motivat plângerea sa împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei in termenul respectiv de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, potrivit Codului de procedură civilă, totuși petentul are posibilitatea să suplinească lipsurile plângerii respective în procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată, procedură detaliată pe larg în rândurile anterioare.

Ai nevoie de Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here