Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 553/2011, publicat în Monitorul oficial nr.735 din 19 octombrie a.c., au fost aduse unele precizări privind interpretarea art. 243 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Să reamintim că articolul în cauză prevede că O.U.G. nr.34/2006 nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) şi care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante. Articolul 8, la care se face referire, prevede că este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

“a) oricare organism al statuluiautoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:

– este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

– se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

– în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);

d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) – d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.”

 Ordinul ANRMAP pe care l-am semnalat, precizează că sunt contracte sectoriale sunt acele contracte care se atribuie de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la art. 8 lit. d) şi e) din O.U.G. nr. 34/2006, în scopul desfăşurării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică “apă”, “energie”, “transport” şi “poştă”.

Contractul sectorial are ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări care sunt destinate, în mod direct ori indirect, realizării/susţinerii activităţii relevante. Sunt, de asemenea, considerate contracte sectoriale şi acele contracte ce au ca obiect dobândirea de produse/servicii/lucrări destinate funcţionării autorităţii contractante din punct de vedere administrativ-organizatoric.

Pentru a fi exceptate de la obligaţia aplicării prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, în baza art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006, este necesar ca produsele/serviciile/lucrările care fac obiectul contractului respectiv să fie destinate desfăşurării altei/altor activităţi efectuate de entitatea contractantă care nu are şi calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 8 lit. a)-c) din O.U.G. nr. 34/2006, alta/altele decât activităţile relevante.

Atunci când, pe lângă activitatea relevantă desfăşurată, entitatea contractantă care nu are şi calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 8 lit. a)-c) din O.U.G. nr. 34/2006 efectuează şi o altă/alte activitate/activităţi comercială/industrială/comerciale/industriale, contractelor care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate exclusiv acestei/acestor din urmă activităţi le sunt aplicabile prevederile art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006.

Pe lângă alte precizări, Ordinul preşedintelui ANRMPAP mai include şi anexe cu exemple de contracte atribuite de autoritatea contractantă care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate altor activităţi decât activităţile relevante, precum şi cu exemple de contracte atribuite de autoritatea contractantă care conduc direct sau indirect la desfăşurarea activităţii relevante.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here