Ca urmare a unor informaţii vehiculate în presă, privind o posibilă limitare la maxim 49% a ponderii cheltuielilor salariale din totalul bugetului unui proiect pe dezvoltarea resurselor umane, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial DRU a făcut publice, pe 2 aprilie a.c., o serie de precizări privind propunerea legislativă aflată în discuţie. 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în cadrul MMFPS funcţionează Grupul Tehnic de Lucru pentru îmbunătăţirea implementării POSDRU.

AM POSDRU a organizat, în data de 23 martie 2012, o reuniune a grupului tehnic de lucru, la sediul AM POSDRU, în cadrul căreia s-a discutat propunerea de modificare a Ordinului privind cheltuielile eligibile din punct de vedere al rezonabilităţii costurilor. Potrivit prevederilor legale în vigoare, rezonabilitatea costurilor presupune că, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/2011 şi Normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi condiţii cu caracter specific. Astfel, la înscrierea cererii de finanţare se va depune ca document însoţitor „Nota de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare”, care să conţină următoarele cerinţe:

– justificări/fundamentări pentru valorile solicitate (pentru lucrări, bunuri şi servicii din cererea de finanţare depusă, precum şi justificarea cheltuielor salariale pe tipuri de activităţi);

– preţurile orientative care au stat la baza fundamentărilor;

– trimiteri către baze de date internet, cataloage sau oferte de preţ (ataşate ca documente însoţitoare) care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative.

Pentru realizarea unui management eficient al proiectelor având în vedere principiul cost-eficienţă, precum şi pentru repectarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, AM POSDRU a elaborat o propunere de modificare a Ordinului privind cheltuielile eligibile, bazată pe principiul rezonabilităţii costurilor, propunere care a fost discutată în cadrul grupului de lucru format din reprezentanţi ai partenerilor sociali. Scopul acestor discuţii a fost elaborarea de propuneri inclusiv din partea reprezentanţilor grupului de lucru.
Comunicatul subliniază că, în acest moment, există doar variante de lucru şi că nu a fost luată nicio decizie finală. Grupul tehnic de lucru analizează cele mai eficiente modalităţi de modificare a Ordinului, pornind inclusiv de la modele din alte state membre UE, astfel încât în decizia finală să se regăsească aplicat cât mai fidel posibil principiul cost-eficienţă.
Mai mult, propunerea de Ordin va fi supusă procedurii de dezbatere publică, ca o garanţie pentru exprimarea şi analizarea tuturor punctelor de vedere.

Sursa: www.fseromania.ro

*

Textul de referinţă, al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr.759/2007, prevede că, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general, fără a încălca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):

a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare;

b) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanţare sau ale contractului de finanţare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea operaţiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here