Problemă întâlnită în practică: Ce se poate întâmpla în cazul unei raport de expertiză contabilă întocmit fără convocarea părţilor?

Punct de vedere al autorului:

1. Potrivit art. 335 alin. (1) – (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare,  „ (1) Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la fața locului sau sunt necesare explicațiile părților, ea nu poate fi făcută decât după citarea părților prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, în care li se vor indica ziua, ora și locul unde se va face lucrarea. Citația, sub sancțiunea nulității, trebuie comunicată părții cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de efectuare a lucrării. Confirmarea de primire va fi alăturată raportului de expertiză. (2) Părțile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. (3) În cazul în care una dintre părți opune rezistență sau împiedică în orice alt mod efectuarea lucrării, instanța va putea socoti ca dovedite afirmațiile făcute de partea adversă cu privire la împrejurarea de fapt ce face obiectul lucrării, în contextul administrării tuturor celorlalte probe.”

2. Raportul de expertiză cuprinde un paragraf în care se face vorbire despre citarea părţilor. Conform Standardului profesional nr. 35 emis de CECCAR, „In cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept, în cauze civile, trebuie efectuată citarea părţilor prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire în care se vor menţiona ziua, ora şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile. ”

3. Concret, în cauze civile, expertizele contabile trebuie efectuate numai cu citarea părţilor prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire. Citaţia va cuprinde în mod obligatoriu ziua, ora şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile. De asemenea, este obligatoriu, ca citaţia să fie transmisă părţilor cu cel puțin 5 zile înainte de a avea loc întâlnirea părţilor. Aceste cerinţe sunt esenţiale, imperative şi expres menţionate în lege.

4. În speţă, un raport de expertiză elaborat fără citarea părţilor prin scrisoare recomandată şi cu cel puțin 5 zile înainte de a avea loc întâlnirea părţilor este considerat un raport lipsit de respectarea prevederilor legale. Lipsa citaţiei viciază raportul de expertiză. Prin urmare, un raport de expertiză fără convocarea părţilor efectuată  în prealabil este un raport defect.

5. În opinia autorului, putem vorbi despre validitatea raportului de expertiză numai în condiţiile în care raportul de expertiză respectă cerinţele prevăzute de lege. În cazul în care condiţiile esenţiale de validitate nu sunt îndeplinite, sancţiunea aplicabilă este nulitatea.  Prin urmare, nulitatea desfiinţează raportul de expertiză elaborat fără citarea părţilor prin scrisoare recomandată şi cu cel puțin 5 zile înainte de a avea loc întâlnirea părţilor.

6. Nulitatea este sancţiunea civilă care intervine în cazul întocmirii unui raport de expertiză de către expertul contabil, cu nerespectarea condiţiilor de validitate (de fond şi de formă) cerute de lege.

7. Organul de judecată va sancţiona fapta expertului de a elabora un raport de expertiză contabilă întocmit fără convocarea părţilor, potrivit art. 335 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 134/2010, cu nulitatea raportului. Aşadar, în speţă, nulitatea desfiinţează raportul de expertiză.

Temei legal aplicabil expertizelor contabile
  • Standardul profesional nr. 35 emis de CECCAR – Experizele contabile
  • Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare
  • Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România, elaborat de IFAC
  • Decretul nr. 79/1971 privind expertiză contabilă şi expertiză tehnică (în vigoare de la 15.04.1971 până la 25.01.2000)

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Concluzia este ERONATĂ! Întrucât C.p.C. art.335, alin.(1) stipulează circumstanţele convocării parţilor la derularea doar a unor părţi procedurale considerate strict necesare de către expert, şi anume: „Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la fața locului sau sunt necesare explicațiile părților, ea nu poate fi făcută decât după citarea părților prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, în care li se vor indica ziua, ora și locul unde se va face lucrarea.”; Standardul Profesional 35 nefiind text de LEGE acesta nu are puterea de a impune circumstanţe care exced cadrul legal. Deci, în situaţia în care expertul consideră necesare anumite lucrări ori lămuriri este imperioasă convocarea părţilor, în cauzele civile, şi în cauzele penale solicitat acordul organului care a dispus lucrarea. În consecinţă CONCLUZIA ESTE ERONATĂ! pct.5 – FALS! pct.6 – CORECT! pct.7 FALS! (din experienţa personală). Un judecător nu are drept criteriu de judecată decât LEGEA. Avocaţii pot însă să aducă „argumente” chiar dacă acestea exced cadrului legal, de aceea sunt avocaţi, să găsescă chichiţe şi modalităţi de tragere de timp.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here