Întrebare. Bună ziua. În cazul unui ONG, ce se întâmplă cu excedentul? Se aplică procedura de la societățile comerciale unde rămâne în 117 sau se transferă la rezerve? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Contabilitatea ONG este reglementată prin Ordinul MFP nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Reglementările contabile stabilite de Ordinul MFP nr. 3103/2017 se aplică de către asociaţii, fundaţii, federaţii sau alte organizaţii de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi de către alte persoane juridice înfiinţate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.
 3. Constituirea rezervelor la ONG este reglementată de prevederile pct. 303 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 3103/2017, potrivit cărora: ,,303. – (2) Rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din excedentul/profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama excedentului/profitului net pentru acoperirea deficitelor/pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale.,,
 4. Referitor la contabilitatea rezultatului ONG, dispozițiile pct. 304 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 3103/2017 stabilesc următoarele: ,,304. – (1) În contabilitate, excedentul/profitul sau deficitul/pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de excedent/profit sau deficit/pierdere.  (4) Contabilitatea rezultatului reportat şi a rezultatului exerciţiului financiar se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii, şi activităţile economice. (5) Contabilitatea repartizării excedentului/profitului exerciţiului financiar se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice. (6) Rezultatul privind activităţile cu destinaţie specială nu se repartizează.,,
 5. Regulile repartizării excedentului/profitului, așa cum sunt instituite de dispozițiile pct. 305, pct. 306 și pct. 307 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 3103/2017, arată că: ,,305. – (1) Repartizarea excedentului/profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea excedentului/profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din excedentul/profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea excedentului/profitului” = 106 „Rezerve”. Sumele reprezentând excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc, repartizate la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea excedentului/profitului” = 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)”.  (3) Excedentul/Profitul contabil rămas după repartizările prevăzute la alin. (2) se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii, cu respectarea prevederilor legale. 306. – (1) Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor excedentului/profitului altele decât cele prevăzute la pct. 305 alin. (2) se efectuează după aprobarea, potrivit legii, a situaţiilor financiare anuale şi a propunerii de repartizare a excedentului/profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. (2) Închiderea conturilor 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere” şi 129 „Repartizarea excedentului/profitului” se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.  (3) În contul 117 „Rezultatul reportat” se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de excedent/profit sau deficit/pierdere al exerciţiului financiar precedent, precum şi rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile. 307. –   (1) Deficitul/Pierderea contabilă reportată se acoperă din excedentul/profitul exerciţiului financiar curent, după aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, din cel reportat aferent exerciţiilor financiare precedente şi din rezerve, cu respectarea prevederilor legale.  (2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă deficitul/pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale, respectiv administratorilor.,, 
 6. Conform Reglementărilor contabile stabilite de Ordinul MFP nr. 3103/2017, cu ajutorul contului 117 „Rezultatul reportat” se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală, respectiv a deficitului/pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, precum şi a eventualelor diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii. Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice.
 7. Contul 117 „Rezultatul reportat” este un cont bifuncţional. Soldul creditor al contului 117 reprezintă excedentul nerepartizat. Soldul debitor al contului 117 „Rezultatul reportat” reprezintă deficitul neacoperit.
 8. În creditul contului 117 „Rezultatul reportat” se înregistrează următoarele operațiuni:

– excedentul/profitul realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121=117);

– deficitul/pierderea exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (106=117);

– repartizările conform prevederilor legale la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) şi alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (114, 116=117);

– deficitele/pierderile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (101=117);

– deficitele/pierderile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând excedent/profit, conform hotărârii adunării generale (117/analitic=117/analitic);

– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor=117);

– capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105=117).

 1. În debitul contului 117 „Rezultatul reportat” se înregistrează următoarele operațiuni:

– deficitul/pierderea realizat/realizată în exerciţiul financiar încheiat, transferat la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117=121);

– excedentele/profiturile realizate în exerciţiile financiare precedente, utilizate ca sursă de majorare a capitalului, potrivit legii (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117=101);

– excedentele/profiturile realizate în exerciţiile financiare precedente şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală, potrivit legii (117=106, 116);

– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117=401, 404, 462 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor).

 1. În aplicarea Reglementărilor contabile stabilite de Ordinul MFP nr. 3103/2017, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii, care se aprobă de administratori sau de către alte persoane care au obligaţia gestionării entităţii respective. La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are în vedere conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise de reglementarea contabilă aplicabilă.

Surse:

 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here