Recent, în Monitorul Oficial nr. 392/2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă care modifică sistemul taxei judiciare de timbru (OUG nr. 80/2013).
Potrivit actului, modificările sunt (în mare):
• au fost simplificate formalităţile premergătoare depunerii cererii de chemare în judecată, prin eliminarea timbrului judiciar;
• a fost redus numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5;
• au fost actualizate taxele judiciare fixe şi, totodată, s-a făcut corelarea lor cu costurile reale ale procesului judiciar;
• a fost mărită taxa fixă aplicabilă cu caracter general (de la 8 la 20 de lei);
• s-au diminuat taxele stabilite procentual în funcţie de valoarea obiectului cererii;
• a fost crescut numărul de situaţii în care se restituie taxa judiciară de timbru.
În continuare vom prezenta şi câteva prevederi concrete referitoare la noutăţile aduse prin OUG nr. 80/2013.

TAXA SE ACHITĂ PENTRU UNELE CERERI CARE ERAU SCUTITE DE LA PLATĂ

Actul normativ impune taxarea în situaţii care nu necesitau plăţi până la momentul intrării sale în vigoare.
• acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se taxează cu 100 de lei;
• plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 de lei;
• cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu 20 de lei.

REDUCERI DE TARIFE

Există unele reduceri în ceea ce priveşte acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, care se taxează astfel:
• până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;
• între 501 lei şi 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;
• între 5.001 lei şi 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;
• între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;
• între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;
• peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

MAJORĂRI DE TARIFE

Majorări simţitoare ale tarifelor sunt în următoarele cazuri:

De la 19 la 100 de lei – cererile pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora;

De la 39 la 50-200 de lei – cereri referitoare la raporturile de familie, respectiv cererile de divorţ;
De la 39 la 100 de lei – pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins;
De la 39 la 100 de lei – pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului;
De la 39 la 300 de lei – pentru cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora;
De la 120 la 200 de lei – pentru acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări;
100 de lei în plus – pentru cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului.
Există diferenţe şi în privinţa cererilor formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces, după cum urmează:
De la 4 la 100 de lei – pentru cereri de recuzare în materie civilă -pentru fiecare participant la proces- pentru care se solicită recuzarea;
De la 4 la 100 de lei – pentru cereri de strămutare în materie civilă;
De la 4 la 20 de lei – pentru cereri de repunere în termen;
De la 10 la 20 de lei – pentru cereri de perimare;
20 de lei – pentru cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă;
20 de lei – pentru cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare înjudecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă;
50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea/acţiunea a cărei judecare a fost suspendată – pentru cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor;
De la 4 la 50 de lei – pentru cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute;
De la 2 la 5 lei (pentru fiecare exemplar de copie) – pentru cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive.

ACŢIUNI SCUTITE DE PLATA TAXEI DE TIMBRU

Aşa cum menţionam mai sus, a fost crescut numărul de situaţii în care se restituie taxa judiciară de timbru. Acestea sunt:
• stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;
• stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;
• obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere, inclusiv acţiunile în constatarea nulităţii, în anularea, rezoluţiunea sau rezilierea contractului de întreţinere;
• stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;
• adopţie, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicţie judecătorească, asistenţa persoanelor cu tulburări psihice, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce îi revin;
• protecţia drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;
• valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;
• exercitarea drepturilor electorale;
• cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea;
• stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare;
• drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România;
• orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru.
Notă: După publicarea OUG nr. 80/2013 în Monitorul Oficial au fost abrogate Legea nr. 146/1997 şi Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here