Modificările şi completările la Legea nr. 233/2016 au fost aduse, la sfârşitul anului recut, prin Ordonanța de urgență nr. 104/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017. Iată câteva dintre cele mai relevante noutăţi aduse la lege. 

Concesionarea transformată în participare

O noutate importantă introdusă în lege este aceea că, în situația în care contractul urmează a fi atribuit drept concesiune de lucrări sau de servicii, acesta este contract de parteneriat public-privat atunci când din studiul de fundamentare rezultă că, în contrapartida lucrărilor executate și/sau a serviciului public prestat, plățile efectuate de către partenerul public urmează să reprezinte peste 50% din veniturile obținute de către societatea de proiect.

În această situaţie, se schimbă şi termenii ce ţin de realizarea proiectului :

  • «contract de concesiune de lucrări» și «contract de concesiune de servicii» se înlocuiesc cu sintagma «contract de parteneriat public-privat»;
  • «concedent» se înlocuiește cu sintagma «partener public»;
  • «concesionar» se înlocuiește cu sintagma «partener privat»;
  • «anunț de concesionare» se înlocuiește cu sintagma «anunț de participare»;
  • «studiu de fundamentare a deciziei de concesionare» se înlocuiește cu sintagma «studiu de fundamentare». 

Mecanismul parteneriatului public-privat

Sunt  introduse elemente de definire, între care:

  • durata lungă de derulare a raporturilor contractuale care să permită partenerului privat recuperarea costurilor investiției efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea, precum și realizarea unui profit rezonabil;
  • finanțarea realizării investiției în proporție de peste 50% din fonduri private (anterior se prevedea finanțarea proiectului, în principal din fonduri private și, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice);
  • distribuirea riscurilor între partenerul public și partenerul privat, în funcție de capacitatea partenerului public de a gestiona și controla un anumit risc (răspundere care era, anterior, împărţită la cei doi parteneri – public şi privat). 

Praguri la participare

În cazul în care obiectul contractului de parteneriat public-privat constă în realizarea de lucrări de intervenție și/sau extinderea unui bun, lucrările efectuate trebuie să reprezinte peste 50% din valoarea bunului la finalizarea investiției. 

Participaţii la plăţi

Prevederile legii se aplică de către partenerul public pentru implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează inclusiv faptul că veniturile care urmează să fie obținute de către societatea de proiect din utilizarea bunului sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului sunt generate în majoritate (în forma anterioară, legea prevedea “in totalitate sau în majoritate”) prin plăți efectuate de către partenerul public sau de către alte entități publice. 

Formele de parteneriat public-privat

Au apărut şi aici modificări, astfel :

  • parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract pe termen lung încheiat între partenerul public, partenerul privat și o societate de proiect al cărei capital social este deținut integral de partenerul privat;
  • parteneriatul public-privat instituțional – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract pe termen lung încheiat între partenerul public și partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public și partenerul privat o societate nouă, deținută de către partenerul public și partenerul privat, care va acționa ca societate de proiect și care dobândește calitatea de parte la contractul de parteneriat public- privat respectiv. 

Reorganizarea partenerului public

Atât în cazul parteneriatului public-privat contractual, cât și în cazul parteneriatului public-privat instituțional, în situația în care partenerul public este supus unei măsuri de reorganizare, reglementată prin act normativ, noua entitate care preia atribuțiile și activitatea acestuia va prelua și calitatea de partener public în contractul de parteneriat public-privat. 

Partenerul public şi partenerul privat

Dacă, în forma anterioară, legea prevedea că orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice poate să participe în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, cu condiția să nu aparțină categoriilor de parteneri publici, prin ordonanţa de modificare se păevede că orice investitor privat poate să participe în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, cu condiția să nu aparțină categoriilor de parteneri publici. 

Finanţarea proiectului public-privat

– Reţinem aici detalierea obligaţiilor pe care şi le poate asuma partenerul public privind etapele premergătoare execuției investiției, precum: cheltuieli privind exproprierile necesare implementării proiectului, cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege; cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică.

Aceste obligaţii, însă, nu se iau în calcul la determinarea valorii contribuției partenerului public la finanțarea realizării investiției. Există şi excepţii: în cazul în care entitatea contractantă intenționează recuperarea costurilor deja suportate, legate de pregătirea proiectului, mai puțin costurile privind exproprierile necesare implementării proiectului, acestea se includ în valoarea estimată a proiectului, entitatea contractantă având obligația de a le evidenția în mod distinct în documentația de atribuire. Entitatea contractantă va preciza în documentația de atribuire și în modelul de contract obligația viitorului partener privat de a rambursa costurile deja suportate de partenerul public, legate de pregătirea proiectului, precum și condițiile în care se va realiza această rambursare.

– Prin documentația de atribuire și ulterior prin contractul de parteneriat public-privat partenerul public poate transmite sau constitui, cu respectarea reglementărilor privind ajutorul de stat, dar fără a mai fi necesară parcurgerea unei alte proceduri de atribuire decât cea reglementată prin prezenta lege, în favoarea societății de proiect, dreptul de a colecta și utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii  bunului sau serviciului public ce formează obiectul contractului de parteneriat public-privat. 

Ai nevoie de Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here