În Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Prezentul act normativ modifică punctual următoarele impozite:

* impozitul pe profit: cheltuieli de cercetare dezvoltare;

* impozitul pe venitul din salarii și impozitul pe venitul din activități agricole:

* impozitul pe venitul microîntreprinderilor – devine obligatoriu pentru societățile cu o cifră de afaceri mai mică de 65.000 euro;

* impozitul pe venitul datorat de nerezidenți;

* taxa pe valoarea adăugată – ajustarea bazei impozabile, exigibilitatea TVA, TVA la încasare;

* accize – exigibilitatea accizelor;

* asigurări sociale, inclusiv pentru profesiile libere.

Se modifică, de asemenea:

– Codul de procedură fiscală – verificarea situației financiare a persoanei fizice;

–  OG nr. 1/2013 – se limitează dreptul autorităților locale de a acorda reduceri de impozit, numai dacă nu au arierate la data de 31 decembrie 2012.

* Impozitul pe profit

– amortizarea mijloacelor de transport cu cel mult 9 pasageri, cunoscute ca autoturisme, este deductibilă fiscal începând cu 1 februarie 2013, pentru fiecare autoturism la suma maximă de 1.500 lei/lună. Limitarea se aplică și pentru autoturismele achiziționate anterior datei de 1 februarie 2013.

– cheltuielile de cercetare dezvoltare aduc o deducere suplimentară la calculul impozitului pe profit de 50%.

– se reformulează valoarea fiscală pentru activele biologice, iar aceasta este costul de achiziție sau producție. Dacă în urma unei reevaluări, rezultă o descreștere a valorii acesteia, valoarea fiscală se recalculează la costul de achiziție sau producție.

* Impozitul pe venitul din salarii

– va fi considerat venit de natură salarială indemnizația cu diurnă ce depășește 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul din instituțiile publice, indiferent de forma de organizare a celui ce acordă diurna.

– în mod similar, se datorează și asigurări sociale la diurna ce depășește acest plafon.

– în cadrul impozitului datorat de persoanele fizice, se supun impozitării veniturile realizate din silvicultură și piscicultură, dar legiuitorul precizează limitele neimpozabile, însă și norma de venit. Se abrogă impozitul final de 2% din valoarea veniturilor realizate și se introduce cota de 16% aplicabilă asupra normei anuale de venit.

* Impozitul pe venitul microintreprinderilor

– este microîntreprindere persoana juridică ce a realizat o cifră de afaceri de până la 65.000 euro.

impozitul pe venitul microîntreprinderii este de 3% din veniturile impozabile realizate, este unul obligatoriu și nu mai există opțiunea pentru a plăti impozit pe profit, chiar dacă microîntreprinderea este în pierdere.

Acest temei normativ se aplică începând cu 01 februarie 2013 și urmează să detaliem procedura. 

– Dacă un contribuabil se încadra la 31 decembrie 2012 la microîntreprindere (cifra de afaceri până la 100.000 euro) și a optat pentru acest sistem, păstrează în 2013 sistemul de microîntreprindere.

Microîntreprinderi  – procedura în 2013:

– societățile plătitoare de impozit pe profit, care, la data de 31 decembrie 2012, au realizat o cifră de afaceri mai mică de 65.000 euro, la cursul BNR valabil la această data, trec la categoria de microîntreprindere, începând cu data de 1 februarie 2013. Se abrogă condiția de a avea 1 – 9 salariați.

– Ordonanța stabilește în mod expres obligația contribuabilului să depună până pe 25 martie 2013 declarația de mențiuni 010 pentru modificarea vectorului fiscal.

– nu sunt alte instrucțiuni privind trimestrul 1/2013, ce se întâmplă cu impozitul pe profit aferent lunii ianuarie 2013, cum se declară și cum se achită.

* Impozitul pe venitul datorat de nerezidenți

– este cea mai spectaculoasă modificare din ultimii ani asupra impozitului datorat de nerezidenți în România.

– începând cu 1 februarie 2013,  nu se mai datorează impozit pe venitul realizat de nerezidenți în România din servicii de consultanță și management, prin abrogarea art. 115 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, conform pct. 41 din ordonanță.

– Practic, cea mai utilizată metodă de transfer de capitaluri din România în străinătate, adoptată de majoritatea multinaționalelor ce își decontează costuri în România, nu mai este impozitată direct, prin stopaj la sursă.

Desigur, cheltuielile vor fi analizate din punctul de vedere al impozitului pe profit, însă prima analiză – impozitul pe venitul nerezidenților – nu se mai impune.

* Taxa pe valoarea adăugată

– se reformulează ajustarea TVA pentru alte bunuri decât cele de capital, în sensul că se reformulează ajustarea TVA pentru bunurile furate.

– având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 2013, pot fi emise facturi în format electronic și pot fi păstrate tot electronic, legiuitorul stabilește că la stocarea acestora nu este obligatoriu de aplicat Legea nr. 135/2007 privind arhivarea electronică, însă contribuabilul are obligația să păstreze și să garanteze autenticitatea facturilor. Cu alte cuvinte fiecare își arhivează facturile cum poate, dar garantează că sunt autentice.

– din capitolul “TVA la incasare”, o legiferare fără sfârșit, se reformuleaza fără modificări substanțiale, procedura de intrare și de ieșire din sistem, când persoana impozabilă din punctul de vedere al TVA depășește plafonul de 2.250.000 lei și trebuie să depună notificare, până pe data de 25 a lunii următoare depășirii plafonului.

– desigur, actul normativ prevede ce se întâmplă dacă nu se depune notificarea, respectiv contribuabilul este trecut din oficiu la sistemul de TVA la încasare.

 – pentru prima dată, actul normativ introduce și procedura de urmat când o persoană impozabila, ce nu avea obligația să aplice sistemul de TVA la încasare, este înscrisă din oficiu, ca urmare a unei erori în acest registru.

– pentru persoanele înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, se impune direct în Codul fiscal, obligația ca în termen de 30 zile de la modificarea listei cu administratorii sau modificarea listei cu asociații ce dețin mai mult de 5% din capitalul social, să se depună la ANAF cazierul judiciar pentru acești noi participanți la societate.

* Accize

Se reformulează din punct de vedere fiscal definiția berii, ocazie cu care se majorează acciza.

* Asigurări sociale

– în baza de calcul obligatorie pentru asigurările sociale se include și diurna peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru instituții publice, depășire ce este considerată venit de natură salarială.

– se explicitează mai bine baza de calcul a asigurărilor sociale pentru cei ce desfășoară activități independente, în sensul că suma la care se datorează asigurări sociale, în cazul în care se datorează, reprezintă diferență dintre total venituri încasate și cheltuieli aferente veniturilor, mai puțin cheltuielile cu asigurări sociale ( pentru a nu fi deduse de 2 ori).

* Din punctul de vedere al Codului de procedură fiscală, se detaliază modul în care o persoană fizică poate fi verificată de organele fiscale.

Actul normativ instituie și obligația persoanei fizice ca, la solicitarea organului de control, să depună o situație cu elementele patrimoniale deținute, precum și cu veniturile realizate.

Verificarea poate dura până la 6 luni, iar dacă persoana fizică obține venituri din străinătate, verificarea poate fi extinsă până la 12 luni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here